Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabilitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat). Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
  • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
  • 9. Treballar en equip
  • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
  • 14. Conèixer l'ordenació jurídica, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cada un dels sectors de l'ordenació jurídica: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret
  • 15. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dr

Continguts

1. LA TEORIA DEL DELICTE Concepte jurídico-dogmàtic de delicte, gènesi i variacions sistemàtiques. Les diferents categories dogmàtiques. 1.-La tipicitat 1.1.-El tipus i la determinació de la tipicitat. Els elements objectius i subjectius del tipus. Les diferents estructures punitives: delicte d'acció dolós; el delicte d'acció imprudent; delictes d'omissió. 1.2.-L'iter criminis. Els actes preparatoris del delicte. La temptativa. El desistiment. La consumació del delicte. 1.3.-Autoria i participació. 2. L'antijuridicitat 2.1.-Les causes de justificació. Concepte i fonaments. L'exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec. La legítima defensa i l'estat de necessitat. 3.- El subjecte responsable 3.1.-La culpabilitat com una teoria de subjecte responsable. 3.2.-Les causes d’exclusió de la responsabilitat. L’estatut especial del menor d'edat. 4.-Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. 4.1.- Les circumstàncies atenuants i agreujants.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 26 26 52
Lectura / comentari de textos 3 13 16
Prova d'avaluació 3 15 18
Resolució d'exercicis 26 13 39
Total 58 67 125

Bibliografia

  • MUÑOZ CONDE, Francisco (2010). Derecho Penal. Parte General (8). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
  • Mir Puig, Santiago (2011 ). Derecho penal : parte general (9a ed., 1a reimpr.). Barcelona: Reppertor. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen teòric i pràctic El contingut de l'examen de la part teòrica serà tot el programa de l'assignatura, la doctrina i la jurisprudència treballades durant el curs. 50
Classes Pràctiques Es treballaren casos pràctics 50

Qualificació

CRITERIS D'AVALUACIÓ.

El sistema d'avaluació és l'avaluació continuada.

L'avaluació consisteix en una part teòrica i una part pràctica.

Cadascuna de les parts té un valor del 50% de la nota total de l'assignatura. Tanmateix, per poder fer mitja entre ambdúes parts es necessita una nota mínima de un 4 a cadascuna d'elles.


I.- AVALUACIÓ DE LA PART TEÒRICA

Aquesta part s'avaluarà amb un exàmen (obligatori, car l'avaluació és continuada). L'examen pot tenir la forma de examen tipus test, a desenvolupar o un examen oral, sobre tota la matèria objecte del temari. Aquest examen té un valor del 100% de la nota final de la part teòrica. Aquesta nota, a la seva vegada farà mitja amb la nota obtinguda a la part pràctica (sempre que sigui igual o superior a un 4).II.- AVALUACIÓ DE LA PART PRÀCTICA

a) Pràctiques amb Col·laboradors

b) Examen Pràctic.

Les pràctiques amb col·laboradores equivalen al 40% de la nota pràctica, mentre que l'examen pràctic equival al 60% restant de la nota pràctica, que surt, doncs, de la següent fórmula: PC*40%+EP*60%.

Les pràctiques amb col·laboradors seran 3 al llarg del curs, d'acord amb el calendari que es facilitarà a l'inici del mateix. La nota de les pràctiques amb col·laboradors serà la que surti de la correcció aleatòria d'una d'elles (amb el benentès que només els que hagin lliurat i participat en la discussió de totes les pràctiques dins el termini establert per a cada una d'elles tindran dret a la correcció de la pràctica: veure el document "Estatut Pràctiques amb Col·laboradors").

L´examen pràctic consistirà en un supòsit de fet semblant a les pràctiques que s´hagin fet durant el curs. La data de l'examen pràctic coincidirà amb la data de l'examen de teoria. La durada de l'examen serà de dues hores.

L'objectiu que es persegueix és arribar a resoldre una pràctica aplicant tota la teoria del delicte i també la teoria de determinació de la pena per tal que l'alumne pugui tenir una visió global de la metodologia a seguir en la resolució de casos pràctics.

IMPORTANT: no fan mitja les notes de les proves (pràctiques amb col·laboradors i examen) inferiors al 4.

Els alumnes que no participin en el sistema d'avaluació continuada de la part pràctica mitjançant la realització de les pràctiques amb col·laboradors i l'examen pràctic hauran de presentar-se directament a l'examen de recuperació, depenent així tota la nota de la part pràctica d'un sol examen.

- Els alumnes que hagin obtingut una nota inferior a 4 en qualsevol de les proves d'avaluació continuada (examen d’avaluació continuada o pràctica amb col·laboradors), hauran de recuperar la part pràctica i la nota de l’examen de recuperació serà, finalment, la seva nota final de la part pràctica de l’assignatura. En aquest cas, la nota de la pràctica amb col·laboradors no es reserva.

- Els alumnes que hagin obtingut una nota superior a 4 a les dues proves (examen d’avaluació continuada i pràctica amb col·laboradors) podran fer l’examen de recuperació pràctic per millorar la seva nota de l’examen d’avaluació continuada. En aquest cas, es reservarà la nota més alta de l'examen, i es conservarà la nota de la pràctica amb col·laboradors, fent mitja entre aquestes dues notes, segons els criteris exposats a la fitxa de l’assignatura (40 i 60%).

Aprovació de l'assignatura: es superarà per l'alumnat que tregui una nota mínima de 5 en el promig de la part teòrica i pràctica (s'han de tenir en compte les notes mínimes per a fer promig).


III.- AVALUACIONS RECUPERABLES

La part teòrica és recuperable. Aquesta recuperació es farà amb un examen consistent en preguntes test o preguntes curtes o a desenvolupar o un examen oral sobre tota la matèria objecte del temari.


IV.- AVALUACIONS NO RECUPERABLES

No és recuperable l'avaluació de les pràctiques de col·laboradors. Els alumnes que no participin en el sistema d'avaluació continuada de la part pràctica mitjançant la realització de les pràctiques amb col·laboradors i l'examen pràctic hauran de presentar-se directament a l'examen de recuperació, depenent així tota la nota de la part pràctica d'un sol examen.


V.- AVÍS IMPORTANT

Un suspens és recuperable, mentre que un frau no ho és: aquells estudiants que siguin sorpresos copiant a alguna de les proves (incloses les pràctiques amb col·laboradors) no podran recuperar, de manera que s'hauran de tornar a matricular el pròxim curs acadèmic i tornar a repetir l'assignatura. No es guarden notes d'un any per altre.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà nota de NO PRESENTAT l'alumne que no s'hagi presentat a CAP de les proves d'avaluació.