Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Impostos indirectes. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Impost sobre el Valor Afegit. Impostos Especials. Impostos Duaners. Sistemes tributaris autonòmic i local.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTEBAN QUINTANA FERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTEBAN QUINTANA FERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • 15. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dr

Continguts

1. Els impostos indirectes, autonòmics i locals dintre del sistema tributari

2. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD)

          2.1. Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO)

          2.2. Operacions Societàries (OS)

          2.3. Actes Jurídics Documentats (AJD)

          2.4. Disposicions comunes

3. Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

          3.1. Fet imposable i exempcions

          3.2. Subjectes passius i responsables. La transferència de l'impost

          3.3. Base imposable i tipus de gravamen

          3.4. Deduccions i devolucions

          3.5. Règims especials

4. Impostos Especials (IIEE)

          4.1. Impostos especials de fabricació

          4.2. Impost especial sobre determinats mitjans de transport

          4.3. Impostos sobre el joc

          4.4. Impost sobre operacions financeres

          4.5. Impostos mediambientals

5. Impostos Duaners (IIDD)

6. Impostos autonòmics i locals

          6.1. Impostos forals

          6.2. Impostos de les Comunitats Autònomes de règim comú

          6.3. Impostos locals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13 10 23
Classes participatives 35 0 35
Prova d'avaluació 2 40 42
Total 50 50 100

Bibliografia

 • Martín Queralt, Juan (2015 ). Manual de derecho tributario : parte especial (12ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi. Catàleg
 • Pérez Royo, Fernando, 1943- (2015 ). Curso de derecho tributario : parte especial (9ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • De la Peña Velasco, Gaspar, Falcón y Tella, Ramón, Martínez Lago, Miguel Ángel (2017). Sistema fiscal español : (impuestos estatales, autonómicos y locales) (9ª ed.). Madrid: Iustel.
 • Collado Yurrita, Miguel Ángel (2015 ). Manual de derecho tributario : parte especial (3ª ed.). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Merino Jara, Isaac (2015 ). Derecho tributario : parte especial : lecciones adaptadasal EEES (4ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Albi Ibáñez, Emilio (2015 ). Sistema fiscal español (6ª ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació continuada 1 Temes 2 i 3 (ITPAJD i IVA). És de caràcter recuperable. 50
Prova d'avaluació continuada 2 Temes 4 a 6 (Impostos Especials, Impostos Duaners, Impostos autonòmics i locals). És de caràcter recuperable. 30
Pràctica de lliurament obligatori Aquesta pràctica de presentació obligatòria és de caràcter NO recuperable. 10
Assistència i participació a les pràctiques L’assistència i la participació a les classes pràctiques és de caràcter NO obligatori i NO recuperable. 10

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el SISTEMA D’AVALUACIÓ CONTINUADA. Aquest sistema consta de dues parts:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA
Es realitzaran dues proves d’avaluació continuada. La primera prova es farà sobre l'ITPAJD i l'IVA (temes 2 i 3), compta un 50% de la nota final, i consta de dues parts: 10 preguntes tipus test i un supòsit pràctic, que s'han de respondre sense materials en un temps màxim d'1 hora. La segona prova inclou la resta d'impostos indirectes (Impostos Especials i Impostos Duaners) i els impostos autonòmics i locals (temes 4 a 6), compta un 30% de la nota final, i consta de 10 preguntes tipus test i un supòsit pràctic, que s'han de resoldre sense materials en un temps màxim d'1 hora. En les preguntes tipus test de les dues proves, cada pregunta encertada suma 1 punt, cada pregunta errònia resta 0,33 punts i cada pregunta no contestada no resta i suma. Cadascuna de les dues parts de cada prova (10 preguntes tipus test i supòsit pràctic) compta el 50% de la nota de la prova i per poder fer mitjana cal obtenir una nota de 3 o superior en cadascuna d'aquestes dues parts. Per tal d’aprovar l’assignatura la nota de cadascuna de les dues proves d'avaluació continuada ha de ser igual o superior a 5.

2. SISTEMA DE PRÀCTIQUES
Durant el semestre es realitzaran diferents pràctiques. Només serà obligatori el lliurament d’una d’aquestes pràctiques, que suposarà el 10% de la nota final. Es valorarà també l'assistència i la participació dels alumnes a classe els dies de resolució de les pràctiques que no s'han de lliurar. Aquesta assistència i participació no és obligatòria i es valorarà amb un 10% de la nota final.

PROVES RECUPERABLES
En cas de no presentar-se o no superar una o les dues proves d’avaluació continuada, l’alumne podrà examinar-se de la prova o proves no presentades o no superades a l’examen de recuperació. Els alumnes que hagin aprovat una prova d'avaluació continuada poden presentar-se a la recuperació d'aquesta prova per tal de pujar nota, però si es presenten la nota aprovada no es guarda, de manera que la nota que figurarà d'aquesta prova serà exclusivament la nota de recuperació. La nota de la pràctica obligatòria (10%) i la nota d'assistència i participació a les classes pràctiques (10%) NO són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a alumne "no presentat" a les actes l'alumne que, un cop realitzades les dues proves d’avaluació continuada durant el curs i en la data prevista de recuperació, no hagi obtingut cap nota en alguna de les dues proves esmentades.

Observacions

És IMPRESCINDIBLE disposar dels textos normatius (lleis i reglaments) dels diferents impostos indirectes, autonòmics i locals. Per preparar l'assignatura es pot utilitzar qualsevol dels manuals esmentats a la bibliografia de l'assignatura, tenint en compte que ha de tractar-se d'edicions de 2017.

Assignatures recomanades

 • Despesa pública i recursos per al seu finançament
 • Dret tributari
 • Gestió tributària