Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Impostos indirectes. Impost sobre el Valor Afegit. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Impostos especials i duaners. Impostos autonòmics. Impostos locals.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERTO NAVARRO GARCIA  / ESTEBAN QUINTANA FERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTEBAN QUINTANA FERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. Els impostos indirectes, autonòmics i locals dintre del sistema tributari

2. Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

          2.1. Fet imposable

                    2.1.1. Lliurament de béns i prestació de serveis

                    2.1.2. Adquisicions intracomunitàries

                    2.1.3. Importacions

          2.2. Exempcions

          2.3. Subjectes passius i responsables. La transferència de l'impost

          2.4. Base imposable i tipus de gravamen

          2.5. Deduccions i devolucions

          2.6. Règims especials

3. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD)

          3.1. Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO)

          3.2. Operacions Societàries (OS)

          3.3. Actes Jurídics Documentats (AJD)

          3.4. Disposicions comunes

4. Impostos especials i duaners

5. Impostos autonòmics

6. Impostos locals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 10 18
Classes participatives 40 0 40
Prova d'avaluació 2 40 42
Total 50 50 100

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació continuada 1 Tema 2 (Impost sobre el Valor Afegit). És obligatòria i recuperable. 40
Prova d'avaluació continuada 2 Temes 3 a 6 (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, impostos especials i duaners, impostos autonòmics, impostos locals). És obligatòria i recuperable. 40
Assistència i participació L'assistència i participació a les classes pràctiques suposen un 20 % de la nota final de l’assignatura. Aquesta activitat no és obligatòria i no és recuperable. 20

Qualificació

El sistema d'avaluació continuada consta de dues parts:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA

- Prova 1: Impost sobre el Valor Afegit (tema 2).

- Prova 2: Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, impostos especials i duaners, impostos autonòmics i locals (temes 3 a 6).

Cada prova compta un 40% de la nota final de l'assignatura.

Cada prova consta de 10 preguntes test i una pràctica.

Per poder fer mitjana en cada prova cal obtenir una nota mínima de 3 en cadascuna de les dues parts (test i pràctica).

Per aprovar l’assignatura la nota de cadascuna de les dues proves d'avaluació continuada ha de ser igual o superior a 5.

Aquesta activitat és obligatòria i és recuperable:
- En cas de no presentar-se a una prova o presentar-se i obtenir una nota inferior a 5, per aprovar l'assignatura cal realitzar la recuperació d'aquesta prova i obtenir una nota mínima de 5.
- Els alumnes que hagin aprovat una prova d'avaluació continuada poden presentar-se a la recuperació d'aquesta prova per tal de pujar nota, però si es presenten la nota aprovada no es guarda, de manera que la nota que figurarà d'aquesta prova serà exclusivament la nota obtinguda a la recuperació.

2. SISTEMA VOLUNTARI DE PRÀCTIQUES

L'assistència i participació a les classes pràctiques suposen un 20% de la nota final de l’assignatura.

Aquesta activitat no és obligatòria i no és recuperable.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

Per poder aprovar l'assignatura, la suma de les notes de les dues proves d'avaluació continuada i de la nota de pràctiques i assistència i participació ha de ser igual o superior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a alumne "no presentat" a les actes l'alumne que, un cop realitzades les dues proves d’avaluació continuada durant el curs i en la data prevista de recuperació, no hagi obtingut cap nota en alguna de les dues proves esmentades.

Assignatures recomanades

 • Despesa pública i recursos per al seu finançament
 • Dret tributari
 • Finançament d'estats compostos
 • Fiscalitat empresarial
 • Gestió tributària
 • Globalització i fiscalitat
 • Sistema tributari espanyol I
 • Tributació local