Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Impostos indirectes. Impost sobre el Valor Afegit. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Impostos especials i duaners. Impostos autonòmics i locals.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERTO NAVARRO GARCIA  / ESTEBAN QUINTANA FERRER
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERTO NAVARRO GARCIA  / ESTEBAN QUINTANA FERRER
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Competències

 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. Els impostos indirectes, autonòmics i locals dintre del sistema tributari

2. Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

          2.1. Fet imposable

                    2.1.1. Lliurament de béns i prestació de serveis

                    2.1.2. Adquisicions intracomunitàries

                    2.1.3. Importacions

          2.2. Exempcions

          2.3. Subjectes passius i responsables. La transferència de l'impost

          2.4. Base imposable i tipus de gravamen

          2.5. Deduccions i devolucions

          2.6. Règims especials

3. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD)

          3.1. Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO)

          3.2. Operacions Societàries (OS)

          3.3. Actes Jurídics Documentats (AJD)

4. Impostos especials i duaners

5. Impostos autonòmics i locals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 2,00 48,00 2,00 52,00
Sessió participativa 12,00 24,00 12,00 48,00
Total 14,00 72,00 14,00 100

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació continuada 1 S'avaluaran les competències, habilitats i coneixements teòrics i pràctics del tema 2 (Impost sobre el Valor Afegit) 40
Prova d'avaluació continuada 2 S'avaluaran les competències, habilitats i coneixements teòrics i pràctics dels temes 3, 4 i 5 (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, impostos especials i duaners i impostos autonòmics i locals) 40
Assistència i participació S'avaluarà l'assistència i participació de l'alumne en les classes presencials i virtuals, especialment en les sessions pràctiques. Aquest activitat no és obligatòria 20 No

Qualificació

El sistema d'avaluació continuada consta de dues parts:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA
- Prova 1: Impost sobre el Valor Afegit (tema 2).
- Prova 2: Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, impostos especials i duaners i impostos autonòmics i locals (temes 3, 4 i 5).
Si les condicions sanitàries ho permeten, aquestes dues proves es realitzaran presencialment, i en cas que no sigui possible es faran virtualment.
Cada prova compta un 40% de la nota final de l'assignatura i pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics.
Per aprovar l’assignatura la nota de cadascuna de les dues proves d'avaluació continuada ha de ser igual o superior a 5.
Aquesta activitat és obligatòria i és recuperable:
- En cas de no presentar-se a una prova o presentar-se i obtenir una nota inferior a 5, per aprovar l'assignatura cal realitzar la recuperació d'aquesta prova i obtenir una nota mínima de 5.
- Els alumnes que hagin aprovat una prova d'avaluació continuada poden presentar-se a la recuperació d'aquesta prova per tal de pujar nota, però si es presenten la nota aprovada no es guarda, de manera que la nota que figurarà d'aquesta prova serà exclusivament la nota obtinguda a la recuperació.

2. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Els alumnes, en funció de les limitacions derivades de la situació sanitària, es dividiran en dos o més subgrups, segons el número de matriculats i el número màxim permès d’alumnes per aula.
La docència presencial en l'aula es farà en l'horari de l'assignatura amb cada subgrup de forma alternativa i els alumnes del subgrup o subgrups que no els correspongui estar en l'aula presencial podran seguir la docència en streaming telemàticament.
L'assistència i participació de l'alumne en les classes presencials i virtuals, especialment en les sessions pràctiques, compta un 20% de la nota final de l’assignatura.
Aquesta activitat no és obligatòria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà "no presentat" a les actes l'alumne que, un cop realitzades les dues proves d’avaluació continuada durant el curs i en la data prevista de recuperació, no hagi obtingut cap nota en alguna de les dues proves esmentades i no es presenti a la prova d’avaluació única.

Avaluació única:
Els estudiants que s’acullin al sistema d’avaluació única s’hauran de presentar a una única prova final que comptarà el 100% de la nota i que pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics. La prova es realitzarà el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat. Si les condicions sanitàries ho permeten, aquesta prova es realitzarà presencialment, i en cas que no sigui possible es farà virtualment.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es podran realitzar presencialment després de la docència en l’aula de cada sugbrup, sempre que així ho permetin les condicions sanitàries, i virtualment mitjançant el correu electrònic i l’aplicació oficial de videotrucades de la UdG.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les sessions presencials amb subgrups en l'aula facilitarà la comunicació directa entre estudiants i professors. Tanmateix, la comunicació i interacció també es garanteix addicionalment amb altres eines virtuals: els fòrums de notícies o de dubtes, el correu electrònic, les classes participatives via streaming i els materials que es publiquin en el Moodle.

Assignatures recomanades

 • Despesa pública i recursos per al seu finançament
 • Dret tributari
 • Finançament d'estats compostos
 • Fiscalitat empresarial
 • Fiscalitat Immobiliària
 • Globalització i fiscalitat
 • Sistema tributari espanyol I
 • Tributació local

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Els alumnes, en funció de les limitacions derivades de la situació sanitària, es dividiran en dos o més subgrups, segons el número de matriculats i el número màxim permès d’alumnes per aula.
La docència presencial en l'aula es farà en l'horari de l'assignatura amb cada subgrup de forma alternativa i els alumnes del subgrup o subgrups que no els correspongui estar en l'aula presencial podran seguir la docència en streaming telemàticament.
Si les condicions sanitàries permeten tornar a una docència totalment presencial, no es farà cap divisió per subgrups i tots els alumnes podran participar amb normalitat a totes les sessions en l’aula. Tanmateix, si les condicions sanitàries impossibiliten la docència presencial, totes les activitats es faran virtualment.

Modificació de l'avaluació:
Si les condicions sanitàries ho permeten, les dues proves d'avaluació continuada i la prova d'avaluació única es realitzaran presencialment, i en cas que no sigui possible es faran virtualment.

Tutoria i comunicació:
Si les condicions sanitàries permeten tornar a la docència totalment presencial, les vies de tutoria i comunicació ordinàries es podran reprendre, en l’aula i també en el despatx del professor en els horaris que s’indiquin. Tanmateix, la docència totalment virtual que impedís la presencialitat per motius sanitaris obligarà a utilitzar exclusivament els mitjans telemàtics (correu electrònic i aplicació oficial de videotrucades de la UdG) per assegurar la tutoria i la comunicació amb els alumnes.