Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Impostos directes. Impostos sobre la renda. Impostos patrimonials.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
VIRGINIA CIRERA NOGUES  / MARIA ASSUMPCIO CULLELL GUILLAMET  / POL PUIGDOMENECH CLOT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
VIRGINIA CIRERA NOGUES  / MARIA ASSUMPCIO CULLELL GUILLAMET  / POL PUIGDOMENECH CLOT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.
 • 15. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dr

Continguts

1. Els impostos directes

2. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

          2.1. Fet imposable, rendes exemptes i subjectes passius

          2.2. Rendiments del treball

          2.3. Rendiments del capital

          2.4. Rendiments d'activitats econòmiques

          2.5. Guanys i pèdues patrimonials

          2.6. Imputacions de renda

          2.7. Base imposable

          2.8. Base liquidable

          2.9. Quota íntegra

          2.10. Quota líquida

          2.11. Quota diferencial

          2.12. Tributació familiar

3. Impost sobre Societats (IS)

          3.1. Fet imposable, rendes exemptes i subjectes passius

          3.2. Base imposable: ajustos fiscals extracomptables

          3.3. Quota íntegra, quota líquida i quota diferencial

          3.4. Règims especials: especial referència a les PIMES

4. Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR)

          4.1. Fet imposable, rendes exemptes i obligats tributaris

          4.2. Tributació dels no residents amb establiment permanent

          4.3. Tributació dels no residents sense establiment permanent

5. Impost sobre el Patrimoni (IP)

          5.1. Fet imposable, exempcions i subjecte passiu

          5.2. Base imposable, base liquidable, quota íntegra i quota líquida

6. Gravamen Especial sobre Béns Immobles de les Entitats No Residents (GEBIENR)

7. Impost sobre Successions i Donacions (ISD)

          7.1. Fet imposable, exempcions i subjectes passius

          7.2. Base imposable: transmissions lucratives mortis causa i inter vivos

          7.3. Base liquidable, quota íntegra i quota líquida

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13 10 23
Classes participatives 35 0 35
Prova d'avaluació 2 40 42
Total 50 50 100

Bibliografia

 • Martín Queralt, Juan (2015 ). Manual de derecho tributario : parte especial (12ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi. Catàleg
 • Pérez Royo, Fernando, 1943- (2015 ). Curso de derecho tributario : parte especial (9ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • De la Peña Velasco, Gaspar, Falcón y Tella, Ramón, Martínez Lago, Miguel Ángel (2017). Sistema fiscal español : (impuestos estatales, autonómicos y locales) (9ª ed.). Madrid: Iustel.
 • Collado Yurrita, Miguel Ángel (2015 ). Manual de derecho tributario : parte especial (3ª ed.). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Merino Jara, Isaac (2015 ). Derecho tributario : parte especial : lecciones adaptadasal EEES (4ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Albi Ibáñez, Emilio (2015 ). Sistema fiscal español (6ª ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació continuada 1 Tema 2 (IRPF). És de caràcter recuperable. 40
Prova d'avaluació continuada 2 Temes 3 a 7 (IS, IRNR, IP, GEBIENR, ISD). És de caràcter recuperable. 40
Pràctica de lliurament obligatori Aquesta pràctica de presentació obligatòria és de caràcter NO recuperable. 10
Assistència i participació a les pràctiques L’assistència i la participació a les classes pràctiques és de caràcter NO obligatori i NO recuperable. 10

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el SISTEMA D’AVALUACIÓ CONTINUADA. Aquest sistema consta de dues parts:

1. PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA
Es realitzaran dues proves d’avaluació continuada. La primera prova es farà sobre l'IRPF (tema 2), compta un 40% de la nota final, i consta de dues parts: 10 preguntes tipus test i un supòsit pràctic, que s'han de respondre sense materials en un temps màxim d'1 hora. La segona prova inclou la resta d'impostos directes (IS, IRNR, IP, GEBIENR, ISD: temes 3 a 7), compta un 40% de la nota final, i consta de 10 preguntes tipus test i un supòsit pràctic, que s'han de resoldre sense materials en un temps màxim d'1 hora. En les preguntes tipus test de les dues proves, cada pregunta encertada suma 1 punt, cada pregunta errònia resta 0,33 punts i cada pregunta no contestada no resta i suma. Cadascuna de les dues parts de cada prova (10 preguntes tipus test i supòsit pràctic) compta el 50% de la nota de la prova i per poder fer mitjana cal obtenir una nota de 3 o superior en cadascuna d'aquestes dues parts. Per tal d’aprovar l’assignatura la nota de cadascuna de les dues proves d'avaluació continuada ha de ser igual o superior a 5.

2. SISTEMA DE PRÀCTIQUES
Durant el semestre es realitzaran diferents pràctiques. Només serà obligatori el lliurament d’una d’aquestes pràctiques, que suposarà el 10% de la nota final. Es valorarà també l'assistència i la participació dels alumnes a classe els dies de resolució de les pràctiques que no s'han de lliurar. Aquesta assistència i participació no és obligatòria i es valorarà amb un 10% de la nota final.

PROVES RECUPERABLES
En cas de no presentar-se o no superar una o les dues proves d’avaluació continuada, l’alumne podrà examinar-se de la prova o proves no presentades o no superades a l’examen de recuperació. Els alumnes que hagin aprovat una prova d'avaluació continuada poden presentar-se a la recuperació d'aquesta prova per tal de pujar nota, però si es presenten la nota aprovada no es guarda, de manera que la nota que figurarà d'aquesta prova serà exclusivament la nota de recuperació. La nota de la pràctica obligatòria (10%) i la nota d'assistència i participació a les classes pràctiques (10%) NO són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a alumne "no presentat" a les actes l'alumne que, un cop realitzades les dues proves d’avaluació continuada durant el curs i en la data prevista de recuperació, no hagi obtingut cap nota en alguna de les dues proves esmentades.

Observacions

És IMPRESCINDIBLE disposar dels textos normatius (lleis i reglaments) dels diferents impostos directes sobre la renda i patrimonials. Per preparar l'assignatura es pot utilitzar qualsevol dels manuals esmentats a la bibliografia de l'assignatura, tenint en compte que ha de tractar-se d'edicions de 2017.

Assignatures recomanades

 • Despesa pública i recursos per al seu finançament
 • Dret tributari
 • Gestió tributària