Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
I. El procés de formació històrica de la Seguretat Social i la seva constitucionalizació; II. El sistema de Seguretat Social: estructura; finançament i gestió. III. L'accció protectora del Sistema Sistema de Seguretat Social: situacions de necessitat protegides i prestacions; IV. El sistema de la dependència.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Competències

 • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.
 • 14. Conèixer l'ordenació jurídica, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cada un dels sectors de l'ordenació jurídica: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret
 • 15. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dr

Continguts

1. PRIMERA PART: NORMES GENERALS DEL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL

2. LLIÇÓ 1. Normes preliminars; camp d'aplicació; afiliació, cotització i recaudació. Acció protectora i Gestió de la Seguretat Social.

3. SEGONA PART. RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

4. LLIÇÓ 2. Àmbit subjectiu del Règim General i actes d'enquadrament (inscripcions i afiliacions)

5. LLIÇÓ 3. Acció protectora. Contingències protegibles. Règim general de les prestacions.

6. LLIÇÓ 4. Incapacitat temporal

7. LLIÇÓ 5. Maternitat. Paternitat. Risc durant l'embaràs. Risc durant la lactància natural

8. LLIÇÓ 6 Incapacitat permanent

9. LLIÇÓ 7. Jubilació

10. LLIÇÓ 8. Mort i supervivència i altres prestacions familiars

11. TERCERA PART: LA PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ

12. LLIÇÓ 9. La protecció i el subsidi de desocupació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 55 40 95
Total 55 40 95

Bibliografia

 • BLASCO LAHOZ, J.F. et al (2007). Curso de Seguridad Social. Tirant lo Blanch. . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen teòric-pràctic: Aquesta prova tindrà una valoració d'un 75% de la nota final. Aquest exàmen teòric-pràctic parteix del coneixement i debats realitzats durant l'assignatura sobre els casos fets a classe. Examen teòric-pràctic: Aquesta prova tindrà una valoració del 75% de la nota final 75
Treball escrit i Exposició Oral sobre conflictes reals conforme al que fixi el professor responsable a l’inici de curs. Valoració: 25% de la nota final. Assistència a les sessions i lliurament d'un treball pràctic individual i exposició a classe segons indicació del professorat. Realització de casos pràctics sobre la legislació de la Seguretat Social 25

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà en funció de les tres tasques següents:

AVALUACIÓ CONTINUA:

a) Presentació d'un treball pràctic durant el curs i exposició oral davant la clase.

La qualificació obtinguda de la presentació d’aquest treball pràctic suposarà el 25% de la qualificació final. Per realitzar el treball pràctic i obtenir la corresponent qualificació serà necessària l’assistència a les classes pràctiques previstes durant el curs i l'expossició oral del treball segons les indicacions del professorat. La no presentació del treball pràctic i l'exposició oral durant el curs no és una activitat que es pugui recuperar ja que la realització d’aquest treball està directament relacionada amb el seu estudi i debat a les classes pràctiques. L'estudiant que obtingui de les pràctiques una nota de suspès, aquesta li farà mitja amb l'examen tipus test i amb l'examen teòric-pràctic.

Aquelles persones que no assisteixin a les classes pràctiques on es lliurinn els treballs corresponents obtindran de l'assignatura un NO PRESENTAT

b) Realització d’un examen teòric-pràctic del programa de l’assignatura. La nota d’aquest examen equivaldrà al 75% de la qualificació final de l’assignatura; Aquesta prova es realitzarà al finalitzar l’assignatura, per tal que l’estudiant demostri el coneixement de la legislació principal Dret de la Seguretat Social

AVALUACIÓ FINAL.

d) L'examen de recuperació de l'assignatura només serà per aquelles persones que hagin suspès l'examen d'avaluació continuada. A l'Examen no es poden presentar les persones que hagin obtingut un NP degut a al falta de realització del treball escrit i la seva exposició.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de NO PRESENTAT esdevé per la no realització del sistema de pràctiques durant el curs: és a dir, és requisit previ per superar l'assignatura assistir a les sessions pràctiques del curs (de preparació i resolució de les pràctiques) i el lliurament dels dos treballs pràctics exigits.

Si es compleixin aquests requisits del sistema de classes pràctiques, però l'estudiant no es presenta als examens corresponents, la nota també serà la de NO PRESENTAT.

Observacions

Degut a la necessitat d'assistir i lliurar personalment al professor responsable els dos treballs pràctics exigits, el professorat control•larà l'assistència a les sessions corresponents al sistema de classes pràctiques

Assignatures recomanades

 • Dret del treball I
 • Dret del treball II
 • Dret social europeu
 • Polítiques d'immigració i treball
 • Polítiques d'ocupació i formació
 • Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals