Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Part I: Dret Sindical I.1. Sindicats i Dret de Llibertat Sindical; I.2 Representació i participació dels treballadors en l'empresa; I.3 Conflictes laborals: el Dret de vaga; Part II. Administració laboral; Part III. Dret Processal L
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FERNANDO CAMAS RODA  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO  / LUIS RAMOS POLEY  / GLORIA SAMBLAS GONZALEZ
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FERNANDO CAMAS RODA  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO  / LUIS RAMOS POLEY  / GLORIA SAMBLAS GONZALEZ
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • 9. Treballar en equip
 • 14. Conèixer l'ordenació jurídica, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cada un dels sectors de l'ordenació jurídica: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret
 • 15. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dr

Continguts

1. I. PART. INTRODUCCIÓ AL DRET SINDICAL.

2. I.1 Definició de sindicats i associació d'empresaris.

3. I.2 Drets fonamentals de caràcter sindical: el dret de llibertat sindical i el dret de vaga.

4. II PART. LLEI DE L'ESTATUT DELS TREBALLADORS: TITOL II i TITOL III (ARTS. 61 A 92). REPRESENTACIÓ COL·LECTIVA DELS TREBALLADORS I NEGOCIACIÓ COLECTIVA

5. II.1 Dret de representació col·lectiva i órgans de representació.

6. II.2 Procediment electoral

7. II.3 Dret de reunió.

8. II.4 Negociació col·lectiva : els convenis col·lectius.

9. II.5 Naturalesa i efectes dels convenis col·lectius.

10. II.6 Legitimació per negociar convenis col·lectius.

11. II.7 Procediment d'adopció, aplicació i interpretació dels convenis col·lectius.

12. II.8 Adhesió i extensió dels convenis col·lectius.

13. III PART. EL PROCÉS LABORAL. ESTUDI DE LA LLEI DE PROCEDIMENT LABORAL.

14. III.1 La Jurisdicció d'allò Social. Competències. Òrgans judicials.

15. III.2 Actes previs d'evitació del procés. La demanda judicial com acte d'inici del procés.

16. III.3 El procés ordinari. Modalitats processals. Sentències judicials. Règim d'execució.

17. III.4 Mitjans d'impugnació de les sentencies: els recursos.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 15 20
Prova d'avaluació 25 25 50
Total 30 40 70

Bibliografia

 • TOMAS SALA FRANCO (2003). DERECHO SINDICAL ESPAÑOL. Valencia: Tirant lo blanch. Catàleg
 • IGNACIO ALBIOL MONTESINOS (2004). DERECHO PROCESAL LABORAL. Valencia: Tirant lo blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
L’estudiant ha de realitzar un treball pràctic i exposar-lo a clase. El treball ha de ser realitzat de forma individual. L’estudiant haurà d'estudiar un precepte normatiu i resumir tres sentències que tractin d'aquest precepte. L’estudiant haurà d’adjuntar les copies de les tres sentències en el seu treball. El dia assignat a l'estudiant, aquest haurà de presentar el treball i exposar oralment (durant cinc minuts com a màxim), conforme a la pregunta que li faci el professor, o bé el precepte escollit, o bé una de les sentències.
Assistència i participació a les sessions practiques d'exposició del treball realitzat. 25
Realització d’un examen teòric-pràctic del Programa de l'assignatura. S'estudiaran casos a partir dels quals es farà una explicació teórica i resolució pràctica. El dia de la prova d'avaluació o el dia de l'examen es preguntarà un d'aquests casos teòrics-pràctics. Es tractarà d'un cas pràctic semblant a un dels 7 que s'hagin fet conforme al sistema d'avaluació continua. 75

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUA

L’avaluació de l’assignatura se realitzarà en funció de tres tasques següents:

1. Presentació del treball escrit i exposició oral a clase. El treball ha de ser realitzat de forma individual. Al treball escrit de pràctica, l’estudiant, necessàriament haurà de resumir tres sentències. El resum ha de ser amb les pròpies paraules de l’estudiant. S’ha de resumir el supòsit de fet de la sentencia, la doctrina judicial que conté i quina és la resolució final.
L’estudiant haurà d’adjuntar les copies de les tres sentències en el seu treball i exposar oralment (durant cinc minuts com a màxim) una de les sentències el dia que lliure la pràctica. Aquesta sentència serà escollida pel professor. La qualificació de les pràctica suposa un 25% sobre la nota final

2. Es fara un examen teòric-practic per la part teòric-pràctica (es preguntarà una de les set pràctiques realitzades durant el curs). L'examen teòric-pràctic té un valor del 75%.

AVALUACIÓ FINAL

L'examen de recuperació de l'assignatura només serà per aquelles persones que hagin suspès l'avaluació continuada, és a dir, que la mitjana entre el treball escrit (i exposició oral) més la nota de l'examen teòric-pràctic ´sigui suspens.

Per tant, una persona que no hagi lliurat el treball escrit i no l'hagi exposat a classe rebrà una nota de NP. Els estudiants amb NP no es poden presentar a l'examen oficial.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de NO PRESENTAT esdevé per la no realització del treball escrit i la seva exposició oral.

Aquest tipus de nota de NP no dona dret a presentar-se a l'examen final.

Observacions

Degut a la necessitat d'assistir i lliurar personalment al professor responsable els dos treballs pràctics exigits, el professorat control·larà l'assistència a les sessions corresponents al sistema de classes pràctiques.

Assignatures recomanades

 • Dret de la seguretat social
 • Dret del treball I
 • Dret social europeu
 • Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals