Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi de la normativa relativa als drets i deures dels treballadors i dels empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FERNANDO CAMAS RODA  / LUIS RAMOS POLEY  / MONICA RICOU CASAL  / MONTSERRAT SOLE TRUYOLS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FERNANDO CAMAS RODA  / LUIS RAMOS POLEY  / MONICA RICOU CASAL  / MONTSERRAT SOLE TRUYOLS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONTSERRAT SOLE TRUYOLS
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. PRIMERA PART: INTRODUCCIÓ. ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA LLEI DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS DE 1995.

2. Lliçó 1. Introducció del Dret del Treball. Anàlisi sobre el tipus de treball al qual s’aplica la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

3. Lliçó 2. Principis d’aplicació del Dret del Treball. Drets i Deures bàsics en la relació laboral

4. SEGONA PART: LA RELACIÓ INDIVIDUAL DE TREBALL.

5. Lliçó 3. Contractes de treball. Modalitats. Contingut del contracte: dades per a l’ ingrés a l’empresa

6. Lliçó 4. Desenvolupament de la relació individual de treball: regulació de les condicions de treball.

7. 4.1 Salari

8. 4.2 Temps de treball. Jornada i horari

9. 4.3 Modificacions de les condicions de treball

10. 4.4 Garanties per canvi d’empresari

11. 4.5 Suspensió de la relació laboral

12. Lliçó 5. Terminació de la relació laboral: extinció del contracte; acomiadament. Faltes i sancions dels treballadors.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 15 20
Prova d'avaluació 50 25 75
Total 55 40 95

Bibliografia

 • Montoya Melgar, Alfredo (2009). Derecho del Trabajo (30). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'un treball pràctic individual i expossició oral a clase segons les indicacions del professorat responsable.

Per poder superar aquesta activitat és necessari l'assistència a les sessions on es realitzi el lliurament del treball escrit i la seva exposició oral.
Es valorarà la claredat en l'exposició i el comentari de manuals i de sentències actuals en el treball. 25
Realització d'un examen teòric-pràctic del programa de l'assignatura. L'examen constarà d'un cas pràctic semblant als 7 que s'hagin tractat a les sessions de teòric-pràctiques del curs. L'encert en la resposta a les preguntes derivades del supòsit de fet plantejat. No es permetra l'ús de codis o altres materials per la resolució de l'examen. 75

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà en funció de les tres tasques següents:

AVALUACIÓ CONTINUADA

a) Presentació d'un treball pràctic durant el curs i exposició oral a clase conforme a les directrius que fixi el professorat responsable. La qualificació obtinguda de la presentació d’aquest treball pràctic suposarà el 25% de la qualificació final. La no presentació de treballs pràctics i la seva exposició oral durant el curs no és una activitat que es pugui recuperar. L'estudiant que obtingui de les pràctiques una nota de suspès, aquesta li farà mitja (en un 25%) amb l'examen teòric-pràctic.

La tasca de presentació de treballs i exposició a clase és necessària fer-la cada curs. No será admesa la sol·licitud de l'estudiant que demani que se li convalidin les qualificacions obtingudes en matèria de treballs pràctics en cursos anteriors. Per tant, haurà de presentar el treball i fer l'exposició cada curs.


Aquelles persones que no assisteixin a les classes pràctiques on es lliurin els treballs corresponents obtindran de l'assignatura un NO PRESENTAT. De fet, aquelles persones que no facin el treball escrit o l'exposició oral a clase obtindran de l'assignatura un NO PRESENTAT

b) Realització d’un examen teòric-pràctic del programa de l’assignatura. La nota d’aquest examen equivaldrà al 75% de la qualificació final de l’assignatura; Aquesta prova es realitzarà al finalitzar l’assignatura, per tal que l’estudiant demostri el coneixement de la legislació principal del Dret Laboral. Es preguntarà un dels 7 casos pràctics i reals estudiats durant l'assignatura.

AVALUACIÓ FINAL.

L'examen de recuperació de l'assignatura només serà per aquelles persones que hagin suspès l'avaluació continuada.

Qui no hagi fet el treball escrit o l'exposició oral no té dret a obtener avaluació en l'examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de NO PRESENTAT esdevé per la no realització del treball escrit i la seva exposició oral. Aquesta qüalificació de NO PRESENTAT obtinguda en la realització del treball escrit i exposició impossibilita la superació de l'assignatura, i no dona dret a presentar-se a l'examen final.

Naturalment, si un estudiant tampoc es presenta a les proves teòriques o a l'examen oficial, també obtindrà un NO PRESENTAT.

Observacions

L’estudi de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (arts. 1 a 60) és la base de l’assignatura Dret Laboral. Es recomana als estudiants la seva adquisició a l’inici del curs, d’acord amb les explicacions que doni el professor responsable al seu començament.

Degut a la necessitat d'assistir i lliurar personalment al professor responsable els dos treballs pràctics exigits, el professorat controlarà l'assistència a les sessions corresponents del sistema de classes pràctiques.

Assignatures recomanades

 • Dret de la seguretat social
 • Dret del treball II
 • Dret social europeu
 • Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals