Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Els sistemes de responsabilitat civil. La responsabilitat contractual i extracontractual. La responsabilitat per culpa i la responsabilitat objectiva. Els pressupòsits de la responsabilitat civil. Els sistemes especials de responsabilitat civil.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL MARTIN CASALS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL MARTIN CASALS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL MARTIN CASALS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
 • 5. Redactar correctament textos jurídics.
 • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.
 • 14. Conèixer l'ordenació jurídica, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cada un dels sectors de l'ordenació jurídica: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret
 • 15. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dr

Continguts

1. I. PART GENERAL

2. Lliçó 1. LA RESPONSABILITAT CIVIL: 1. La responsabilitat civil extracontractual i les seves funcions. 2.Evolució històrica i jurisprudencial: de la responsabilitat per culpa a la responsabilitat objectiva.

3. Lliçó 2. LES FRONTERES DE LA RESPONSABILITAT CIVIL: 1. La responsabilitat civil contractual i extracontractual: distinció. El problema de la seva concurrència. 2. Responsabilitat penal, responsabilitat civil i l’anomenada “responsabilitat civil derivada de delicte”.

4. Lliçó 3. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (I): EL DANY COM A SUPÒSIT DE FET DE LES NORMES DE RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL : 1. El concepte de dany. 2. Classes de dany. 2.1. El dany patrimonial: dany emergent i lucre cessant. 2.2. El dany moral. 2.3. El dany corporal: partides de danys.

5. Lliçó 4. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (II): NEXE DE CAUSALITAT, IMPUTACIÓ OBJECTIVA I ANTIJURIDICITAT: 1. Causalitat: Causalitat de fet i causalitat jurídica. 2.Els problemes d’incertesa causal en la causalitat de fet 3. Els criteris d’imputació objectiva. 4. L'antijuridicitat de la conducta danyosa.

6. Lliçó 5. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (III): CRITERIS D'IMPUTACIÓ SUBJECTIVA DEL DANY (I) RESPONSABILITAT PER FET PROPI: 1. Criteris d'imputació subjectiva: responsabilitat per culpa, responsabilitat objectiva i responsabilitat per fet aliè. 2.1. El concepte de culpa. 2.2. La responsabilitat civil de menors i incapacitats. 2.3. La responsabilitat de les persones jurídiques per la conducta culposa dels seus òrgans. 2.4. Presumpció de culpa i risc. 6. La responsabilitat objectiva: característiques i supòsits.

7. Lliçó 6. ELS PRESSUPÒSITS DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (III): CRITERIS D'IMPUTACIÓ SUBJECTIVA DEL DANY (II) REESPONSAIBLITAT PER FET ALIÉ: 1. La responsabilitat de pares i tutors pels danys causats pels menors d’edat o incapacitats. 2. La responsabilitat dels titulars dels centres docents d’ensenyament no superior pels danys que causen els alumnes. 3. La responsabilitat dels empresaris pels danys causats pels seus dependents.

8. Lliçó 7. FORMES I VIES DE REPARACIÓ DEL DANY: 1. Les formes de reparació del dany. 2. Les vies de reparació del dany. 2.1. Els acords transaccionals. 2.2. L’exercici judicial de la pretensió. En especial la prescripció de l'acció.

9. Lliçó 8. LA COBERTURA PÚBLICA I PRIVADA DE DETERMINATS RISCOS I LES ALTERNATIVES A LA RESPONSABILITAT CIVIL: 1. La cobertura pública de determinats riscos. 2. L’assegurança. 2.1. Assegurances de danys i assegurances de responsabilitat civil. 2.2 L’acció directa i l’acció de subrogació. 3. Els fons de compensació: característiques i principals fons existents.

10. II. RÈGIMS ESPECIALS SOBRE DANYS

11. Lliçó 9. DIVERSOS SUPÒSITS ESPECIALS DE RESPONSABILITAT CIVIL: 1. Danys causats per la caça. 2. Danys causats per l’energia nuclear. 3. Danys causats per la navegació aèria. 4. Danys causats per l’ús i la circulació de vehicles de motor. 5. Danys causats al medi ambient. 6. Danys causats a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

12. Lliçó 10 . ELS DANYS PER PRODUCTES I ELS DANYS PER SERVEIS : 1. Els danys per productes i per servies en el Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris de 2007 (TRLGDCU) 2. Danys per productes defectuosos. 2.1 Antecedents i concepte. 2.2. Concepte de producte. 2.3. Concepte de productor o fabricant.2.4. Concepte de defecte: tipologia. 2.5. Danys indemnitzables. 2.6. Règim jurídic. 3. Els danys per serveis.

13. Lliçó 11. DANYS CAUSATS EN L'EXERCICI D'ACTIVITATS PROFESSIONALS: 1. El sistema de responsabilitat civil del professional lliberal. 2. La responsabilitat mèdica: principals característiques. 3. La responsabilitat dels advocats: principals característiques.

14. Lliçó 12. DANYS CAUSATS PEL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS: 1. El sistema de responsabilitat civil de les Administracions públiques. Principis rectors. 2. Fet danyós, dany rescabalable i relació de causalitat. 3. El caràcter objectiu de la responsabilitat i els seus límits.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7 10,5 17,5
Classes expositives 14 14 28
Prova d'avaluació 2 27,5 29,5
Total 23 52 75

Bibliografia

 • Roca i Trias, Encarna (2016 ). Derecho de daños : textos y materiales (7ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Busto Lago, José Manuel / Reglero Campos, Fernando L. (coords.) (2013). Lecciones de Responsabilidad Civil (2ª). Thomson Reurers Aranzadi. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari de sentències Es valorarà la participació, amb resum acurat dels fets i raonament jurídic fi. 30
Prova d'avaluació Es valorarà el coneixement i l'exposició acurada dels continguts. 70

Qualificació

Aquesta assignatura segueix el sistema d'avaluació continuada. D'acord amb això, la nota final de l'assignatura resultarà dels percentatges següents:

a) Comentari de sentències. Es valorarà la participació, amb resum acurat dels fets i raonament jurídic fi: 30%

b) Prova d’avaluació consistent en un examen escrit. Es valorarà el coneixement i l'exposició acurada dels continguts: 70 %

Als efectes del sistema d'avaluació continuada únicament és recuperable la prova d'avaluació.

c) Els exàmens o, en el seu cas, altres activitats avaluables han d'estar ben presentats i escrits en un llenguatge intel·ligible i sense faltes d'ortografia. En aquest sentit, es consideraran suspesos els exàmens o altres activitats avaluables que siguin il·legibles o tinguin més de 10 faltes d'ortografia. La còpia o l'assistència a l'examen o a l'activitat avaluable d'elements no autoritzats comportarà el suspens directe de l'assignatura, sens perjudici, en el seu cas, de l'obertura d'un expedient disciplinari, d'acord amb la normativa vigent. En concret, es considera suspens de l'examen i de l'assignatura: 1. La tinença de xuletes, dispositius mòbils, pinganillos, o qualsevol altre material o estri no autoritzat expressament. 2. La còpia, total o parcial, activa (copiar) o passiva (deixar copiar) a qualsevol activitat d'avaluació. 3. Passar-se un full o fulls, xerrar, o tenir una conducta inadequada durant l'examen o activitat avaluable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant únicament tindrà la condició de no presentat quan no realitzi cap dels exàmens.

Observacions

Les hores de treball fixades per cada activitat d’aprenentatge i per les proves d’avaluació són aproximades i no constitueixen cap garantia per aprovar l’assignatura. Cada estudiant ha d’adaptar les hores de treball i de dedicació a les seves aptituds i circumstàncies personals.

Pel correcte seguiment de l'assignatura, cada estudiant haurà de disposar d'un exemplar actualitzat del Codi Civil espanyol i de la legislació que els professors recomanaran a classe, així com d'un dels manuals recomanats en la bibliografia bàsica. AQUESTS MATERIALS SÓN EL MÍNIM INDISPENSABLE PER L'ADEQUADA PREPARACIÓ DE L'ASSIGNATURA, MÉS A MÉS DELS ALTRES MATERIALS I NORMATIVA QUE ELS PROFESSORS RECOMANARAN PUNTUALMENT.