Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En aquesta assignatura optativa s'estudien els fonaments de la criminologia com a ciència dedicada a l'estudi de la desviació i la delinqüència així com les formes de reacció social davant.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN GONZALO ESCOBAR MARULANDA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Redactar correctament textos jurídics.
 • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 7. Conèixer una llengua estrangera.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • CG8. Treballar en equip
 • 9. Treballar en equip
 • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 • 11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes.
 • 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials

Continguts

1. Presentación. ¿Qué es la criminología?

          1.1. La Criminología como ciencia

          1.2. La profesión del criminólogo

          1.3. La criminalística

2. El Método en Criminología

          2.1. Técnicas cuantitativas

          2.2. Técnicas cualitativas

3. ¿Por qué delinquen las personas? Primeras teorías.

          3.1. T. Biológicas

          3.2. T. Psicológicas

          3.3. Los factores de riesgo

          3.4. Los perfiles criminales

4. ¿Por qué delinquen las personas. Teorías sociales

          4.1. La Escuela de Chicago

          4.2. T. Etiquetamiento

          4.3. Criminología crítica

5. ¿Cómo prevenir la criminalidad? Dentro del Sistema Penal

          5.1. Policía

          5.2. Jueces y Fiscales

          5.3. Prisiones

          5.4. Penas alternativas

6. ¿Cómo prevenir la criminalidad. Fuera del Sistema penal

          6.1. Justicia restaurativa

          6.2. Prevención situacional

          6.3. Prevención comunitaria

7. Política criminal

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 7 3 10
Classes participatives 14 15 29
Exposició dels estudiants 1 6 7
Treball en equip 3 26 29
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Larrauri, Elena (cop. 2015 ). Introducción a la criminología y al sistema penal . Madrid: Trotta. Catàleg
 • García-Pablos de Molina, Antonio (2009 ). Criminologia (3a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Roldán Barbero, Horacio (1988 ). Historia de la prisión en España . Barcelona: Publicaciones del Instituto de Criminología de Barcelona [etc.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Trabajo en equipo Se espera del alumnado que sea capaz de realizar un trabajo, en grupos de 2, sobre los temas relacionados con la asignatura. 60
Exposición del trabajo Se espera que los alumnos sepan exponer un trabajo y expresarse corractamente delante de un auidorio. Igualmente que sepan defender sus ideas. 40

Qualificació

Condiciones para aprobar:
1. Tener una nota media 5/10
3. Tener en el trabajo una nota mínima de 3. En caso contrario, no hará media y la nota definitiva será la del trabajo.

Evaluación:
1. Trabajo en grupo:
El alumnado, en grupos de 2 realizarán un trabajo. El trabajo tiene una extensión máxima de 2.000 palabras. El trabajo deberá entregarse el último día de clase. El trabajo se realizará sobre cualquier tema de los trabajados en clase y en el texto básico. Además del texto básico el trabajo deberá trabajar 2 textos académicos adicionales, que deberán figurar citados en el texto y la bibliografía.
El valor del trabajo es 60% de la nota final. Fecha de entrega: 31 de octubre.
Se espera que el alumnado sea capaz de escribir con un lenguje académico, de forma clara y correcta. Se espera igualmente, que el alumnado tenga capacidad de síntesis y sea capaz de escribir u documento con las ideas concretas. Asímismo se espera que el alumnado sea capaz de cuidar las formas, y de realizar adecuadamente las citas en el texto y en la bibliografía.

2. Exposición oral. El alumnado deberá exponer y defender su trabajo en la última sesión de clases, el día 31 de octubre de 2017.
Se espera que el alumnado sea capaz de exponer delante de sus compañeros el trabajo realizado y defender sus ideas o propuestas.
El trabajo tiene un valor del 40% de la nota final.

Recuperación:
Es RECUPERABLES:
- El trabajo.
- La recuperación consistirá en realizar las correcciones sugeridas o en la realizacion de un nuevo trabajo, según sea el caso.

NO SON RECUPERABLES:
- La exposición del trabajo.


NOTA MUY IMPORTANTE. Cualquier copia (parcial o total) o intento de copia, en cualquiera de las actividades de evaluación, dará lugar a suspender la asignatura con una nota de 0. Sin que haya lugar a recuperación. El fraude no es recuperable. Sin perjuicio de la apertura de un expediente sancionador, si procede.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tienen la nota de presentados aquellas personas que no presenten el examen de control de lecturas.