Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El Dret digital i la seva incidència sobre els drets i garanties constitucionals. Les noves tecnologies i els drets de la privacitat, la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual, les llibertats d'expressió i d'informació i els drets de participació. El web 3.0, el big data i les xarxes socials.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. El Dret i l’avenç tecnològic, i les implicacions per a la protecció dels drets de la persona. Origen i concepte de dret digital.

2. Privacitat i protecció de dades en entorns digitals. El dret a l’oblit. Els límits de la publicitat comportamental i el tracking online.

3. Drets d’autor i tutela d’actius intangibles.

4. Motors de cerca, editors i mitjans de comunicació digitals com a titulars de les llibertats informatives. La responsabilitat dels prestadors de serveis d’intermediació.

5. Big data, open data i reutilització de la informació del sector públic.

6. El règim legal del joc online, l’e-commerce i la prestació de serveis en línia en relació amb els drets de la persona.

7. La persecució dels delictes informàtics i tecnològics. L'evolució cap al corporate compliance

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 14 0 14
Classes pràctiques 5 15 20
Elaboració de treballs 0 30 30
Exposició dels estudiants 1 10 11
Total 20 55 75

Bibliografia

 • Simón Castellano, Pere (2015). El reconocimiento del derecho al olvido digital en España y en la UE. Barcelona. Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Cerrillo Martínez, A. / Peguera, M. / Peña-López, I. / Vilasau Solana, M. (2011). Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet. Barcelona: UOC - Huygens.
 • Balcells, J., Cerrillo Martínez, A. (coords.) (2014). Internet, Derecho y Política. Una década de transformaciones.. Barcelona: UOC - Huygens.
 • Valero Torrijos, J. (2013). La protección de datos personales en internet ante la innovación tecnológica. Madrid: Aranzadi. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un treball escrit Es valoraran la claredat expositiva, la capacitat d'argumentar, la correcta estructuració del treball i la capacitat d'analitzar correctament l'objecte d'aquest, així com el compliment de les normes d'elaboració del treball que es donaran a conèixer en començar la docència de l'assignatura. 50
Exposició oral del treball Es valoraran la claredat expositiva, la capacitat d'argumentar, la correcta ordenació i expressió de les idees i les conclusions, i la correcció en el contingut. 50

Qualificació

A) L'assignatura s'impartirà en règim d'avaluació continuada, i la nota s'obtindrà a partir de diverses activitats:

-Elaboració d'un treball escrit sobre un tema relacionat amb el temari: 50% de la nota.

-Exposició oral del treball: 50% de la nota.

B) Els alumnes que no superin l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, podran presentar-se a l'examen final, que en aquest cas valdrà el cent per cent de la nota. L'examen final només haurà de ser fet pels alumnes que no hagin aprovat l'assignatura pel règim d'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Procedirà la nota de no presentat quan l’alumne no hagi fet cap de les activitats d’avaluació continuada, i a més a més no es presenti a l’examen final de recuperació.

Observacions

-Al llarg del primer semestre del curs s'informarà en aquest mateix programa de l'assignatura (a l'apartat de "professorat") de quin professor de l'Àrea de Dret Constitucional impartirà durant el segon semestre aquesta assignatura.

-Per a cada tema concret podrà aconsellar-se bibliografia específica.