Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal del Estats. Fiscalitat directa i indirecta que grava les empreses: la tributació de la renda, el patrimoni i el tràfic empresarial. Mecanismes per evitar l'evasió fiscal, la planificació fiscal agressiva i la doble imposició internacional. La generalització de la imposició sobre el valor afegit i la política d'aranzels duaners. La incidència de la globalització en la tributació de les operacions financeres i en els impostos mediambientals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTEBAN QUINTANA FERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • 2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 7. Conèixer una llengua estrangera.
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • CG8. Treballar en equip
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • 9. Treballar en equip
 • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 • 11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes.
 • 12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
 • 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.
 • CE6. Identificar i valorar els aspectes essencials de la política internacional
 • 19. Conèixer la política internacional.
 • CE12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE19. Conèixer la política internacional
 • 31. Treballar en equip.

Continguts

1. Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal dels Estats

2. Globalització i impostos directes que graven la renda i el patrimoni de les persones físiques i les empreses societàries

          2.1. El caràcter dual i progressiu de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l'Impost sobre Societats (IS) com a instrument de política econòmica: elements internacionals i evasió fiscal

          2.2. Residència fiscal, Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) i mecanismes per a evitar la doble imposició internacional

          2.3. La lliure circulació de capitals i les directives d'harmonització de la Unió Europea

          2.4. Els impostos de sortida (exit taxes) i la transparència fiscal internacional

          2.5. Incentius fiscals a la renda derivada d'actius intangibles (patent box)

          2.6. Els paradisos fiscals

          2.7. Inexistència de gravamen per la titularitat del patrimoni empresarial i la posada en qüestió de l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD): elements internacionals i evasió fiscal

3. Globalització i impostos indirectes que graven el tràfic de les empreses

          3.1. La generalització del gravamen sobre el consum a través de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA): elements internacionals i evasió fiscal

          3.2. L'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documetats (ITPAJD) i les propostes d'imposició global sobre les operacions financeres

          3.3. Els acords de lliure comerç i les polítiques proteccionistes a través d'Impostos Duaners (IIDD)

          3.4. Els Impostos Especials (IEEE) i la fiscalitat medioambiental i sobre el joc en un món globalitzat

4. Globalització i sistemes fiscals autonòmic i local

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15 15
Classes participatives 15 0 15
Elaboració de treballs 0 20 20
Exposició dels estudiants 10 15 25
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Ignacio Corral Guadaño (director) (2016). Manual de fiscalidad internacional (4ª). Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. Catàleg
 • Gascón Orive, Alfaro (2016). IVA práctico (19ª). Madrid: Centro de Estudios Financieros. Catàleg
 • Serrano Antón, Fernando, 1967- (DL 2015 ). Fiscalidad internacional (6ª ed.). Madrid: Centro de Estudios Financieros. Catàleg
 • Simón Yarza, María Eugenia (2015 ). La Exención de dividendos y plusvalías para corregir la doble imposición en el impuesto sobre sociedades . Cizur Menor, Navarra: Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Martos García, Juan Jesús (cop. 2014 ). IRPF dual : análisis constitucional e incongruencias del Tribunal Constitucional . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Ribes Ribes, Aurora (2014 ). Los Impuestos de salida . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Chico de la Cámara, Pablo (2013 ). Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos : la armonización de la imposición directa . Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
 • Mascó, Benjamí (2013 ). Tratado de aduanas e impuestos especiales . Barcelona: J. M. Bosch. Catàleg
 • Domínguez Martínez, José M. (2013 ). La Tributación de las operaciones financieras : marco tributario, planificación fiscal y casos prácticos . [Valencia]: CISS. Catàleg
 • Rodríguez Losada, Soraya (2012 ). La Interpretación de los convenios para evitar la doble imposición suscritos por España. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi. Catàleg
 • Adame Martínez, Francisco D. Adame Martínez, Miguel Ángel (2012 ). Armonización, coordinación fiscal y lucha contra el fraude. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Escario, José Luis (cop. 2011 ). Paraísos fiscales : los agujeros negros de la economía globalizada. Madrid: Catarata :Fundación alternativas. Catàleg
 • García Heredia, Alejandro (2007 ). Fiscalidad internacional de los cánones : derechos de autor, propiedad industrial y know-how . Valladolid: Lex Nova. Catàleg
 • Falcón y Tella, Ramón Almudí Cid, José Manuel (2006 ). Estudios sobre fiscalidad de la energia y desarrollo sostenible . Madrid: Ministerio de Economia y Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales. Catàleg
 • Almudí Cid, José Manuel (2005 ). El Régimen jurídico de transparencia fiscal internacional . Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició oral 20 minuts per parella (10 minuts cada alumne). Cal una nota igual o superior a 5. Activitat no recuperable 25
Treball Màxim 15 pàgines per parella. Cal obtenir una nota igual o superior a 5. Activitat recuperable 25
Pràctica Màxim 6 pàgines (treball individual). Cal obtenir una nota igual o superior a 5. Activitat recuperable. 30
Assistència i participació Activitat no obligatòria i no recuperable 20

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el sistema d’avaluació continuada. Aquest sistema consta de quatre parts:

1. EXPOSICIÓ ORAL
Al principi del curs es farà una distribució de temes entre els alumnes per parelles per tal que es prepari una exposició oral de 20 minuts (10 minuts cada alumne). La nota de l'exposició oral compta un 25% de la nota final de l'assignatura i és una prova NO recuperable. Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de l'exposició oral ha de ser igual o superior a 5.

2. TREBALL
Cada parella d'alumnes haurà de desenvolupar un treball escrit sobre el tema que ha exposat oralment. L'extensió màxima del treball és de 15 pàgines i haurà d'incloure una introducció, un plantejament i desenvolupament teòric i/o pràctic, unes conclusions i reflexions personals i una llista de bibliografia consultada. És obligatoria que en el treball d'incloguin com a notes a peu de pàgina un mínim de 5 referències bibliogràfiques. La nota del treball compta un 25% de la nota final de l'assignatura i és una prova recuperable. Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota del treball ha de ser igual o superior a 5.

3. PRÀCTICA
Els alumnes han de presentar individualment la resolució d'una pràctica relacionada amb la matèria que es treballarà a les classes. L’extensió máxima de la resposta és de 6 pàgines (sense incloure enunciats). La nota de la pràctica suposa un 30% de la nota final i és una prova recuperable. Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de la pràctica ha de ser igual o superior a 5.

4. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ
L'assistència no és obligatòria, però es valorarà l'assistència i participació dels alumnes a classe. Aquesta nota suposarà el 20% de la nota final de l’assignatura i no és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a "no presentat" l'alumne que no obtingui nota en alguna de les tres primeres proves de l'avaluació continuada (exposició oral, treball, pràctica).

Assignatures recomanades

 • Criminalitat econòmica
 • Despesa pública i recursos per al seu finançament
 • Dret de la hisenda pública
 • Dret tributari
 • Hisenda Pública
 • Sistema tributari espanyol I
 • Sistema tributari espanyol II