Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El procés d'investigació científic social. Els paradigmes d'investigació. La investigació quantitativa. La investigació qualitativa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (0%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CT2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CT8. Treballar en equip.
 • CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CT10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CT11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit.
 • CE2. Elaborar una síntesi de les fonts de dades sobre la criminalitat de forma argumentada.
 • CE3. Descriure els mètodes d'investigació en ciències socials per a la seva aplicació als problemes de criminalitat.
 • 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 • 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 • 18. Dominar l'estadística aplicada.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció.
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE18. Aplicar conceptes i tècniques d'estadística aplicada
 • CE18. Dominar l'estadística aplicada
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • CE21. Utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives per obtenir i analitzar dades en l'àmbit criminològic.
 • 33. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes.
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes.

Continguts

1. Introducció a la investigació científica social

          1.1. El coneixement científic en les Ciències Socials

          1.2. Els paradigmes d'investigació social

2. El procés d’investigació científica.

          2.1. Les etapes de la investigació social

          2.2. El marc teòric

          2.3. El disseny empíric

3. La investigació social quantitativa

          3.1. Les fonts secundàries

          3.2. L'enquesta

4. La investigació qualitativa

          4.1. L'entrevista en profunditat

          4.2. Els grups de discusió

          4.3. L'observació participant

          4.4. L'anàlisi de contingut

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 26 0 26
Elaboració de treballs 13 51 64
Lectura / comentari de textos 4 16 20
Prova d'avaluació 2 38 40
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Bericat Alastuey, Eduardo (1998 ). La Integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social : significado y medida . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Borge Bravo, Rosa (2005 ). Tècniques d'investigació en ciència política II : etapes,dades, mètodes, tècniques i anàlisi . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Brunet i Icart, Ignasi (2002 ). Tècniques d'investigació social : fonaments epistemològics i metodològics . Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Corbetta, Piergiorgio (cop. 2003 ). Metodología y técnicas de investigación social . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Cea D'ancona, Mª Ángeles (2004). Métodos de encuesta. Teoría y práctica, errores y mejora. Madrid: Editorial Síntesis.
 • Díaz de Rada Igúzquiza, Vidal (DL 2002 ). Tipos de encuestas y diseños de investigación . [Pamplona]: Universidad Pública de Navarra. Catàleg
 • Domínguez Amorós, Màrius (2000 ). Tècniques d'investigació social I . Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelons. Catàleg
 • Gómez, Jesús (Gómez Alonso) (2006 ). Metodología comunicativa critica . Esplugues de Llobregat, Barcelona: El Roure. Catàleg
 • Hesse-Biber, Sharlene Nagy (cop. 2010 ). Mixed methods research : merging theory with practice . New York: Guilford Press. Catàleg
 • Jupp, Victor (1989 ). Methods of criminological research . New York: Routledge. Catàleg
 • López-Roldán, P., Fachelli, S. (2015). Metodología de la Investigación Social Cuantitativa (1ª). Bellaterra (Cerdanyola): Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperat , a http://pagines.uab.cat/plopez/content/manual-misc
 • King, Gary (cop. 2000 ). El Diseño de la investigación social : la inferencia científica en los estudios cualitativos . Madrid: Alianza. Catàleg
 • King, Roy D. Wincup, Emma (2000 ). Doing research on crime and justice . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Quivy, Raymond (2001 ). Manual de recerca en ciències socials (2a ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Rojas Tejada, Antonio J. Fernández Prados, Juan Sebastián Pérez Meléndez, Cristino (DL 1998 ). Investigar mediante encuestas : fundamentos teóricos y aspectos prácticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Tashakkori, Abbas Teddlie, Charles (cop. 2010 ). Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research (2nd ed). Thousand Oaks: SAGE Publications. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs pràctics. Es proposaran una sèrie de pràctiques, que podran ser individuals o en grup, segons les indicacions del professor S'avaluarà la posada en pràctica en els exercicis proposats dels conceptes i instruments explicats a classe i que apareixen als manuals i textos treballats a l'assignatura. Es valorarà la claredat expositiva en l'expressió escrita i en l'expressió oral. 40
Seminari de lectura d'una obra que aborda diverses qüestions de metodologia de les ciències socials. S'haurà de llegir l'obra a casa, entregar una fitxa de lectura i participar activament a classe en el debat de la mateixa. S'avaluarà la comprensió lectora, l'expressió escrita i oral de les idees. Serà obligatori assistir al debat a classe. 20
Proves escrites Mitjançant un examen escrit s'avaluarà el domini dels continguts del temari
40

Qualificació

SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA

L'assignatura té un sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema té els següents components:

1) La realització d'una sèrie de pràctiques, que podran ser individuals o en grup, segons les indicacions del professor per a cada pràctica (40% de la nota)

2) La realització del Seminari de lectura (20% de la nota)

3) La realització d'examen sense apunts (40% de la nota)

La nota final serà una mitjana de la nota de la part pràctica (que inclou la realització de les pràctiques i la participació al Seminari de lectura) i de la nota d'examen. Per a què cada part pugui fer mitjana, s'ha de treure almenys un 5 en cadascuna d'elles.

EXAMEN DE RECUPERACIÓ: En cas que l'estudiant suspengui l'assignatura podrà fer una única prova de recuperació en la data establerta pel calendari oficial d'exàmens.


Qualsevol plagi total o parcial en qualsevol dels treballs pràctics suposarà la suspensió automàtica de l'assignatura, sense possibilitat de recuperció, i la possibilitat de l'obertura d'un expedient acadèmic.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat com a “no presentat" a l’avaluació l'estudiant que no compleixi qualsevol d’aquests dos requisits:

- Presentar-se a l'examen

- Presentar dins del termini establert totes les pràctiques i treballs proposats

Assignatures recomanades

 • Comportament polític i electoral
 • Eines de recerca politològica
 • Estadística aplicada a la Ciència Política
 • Introducció a la ciència política
 • Introducció a la sociologia