Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Organització constitucional de l'Estat. Concepte i funcions de la Constitució. Òrgans de l'Estat. Fonts del Dret. Justícia constitucional. La forma d'Estat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA LAFUENTE BALLE
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIGUEL ANGEL CABELLOS ESPIERREZ
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
AMARO SANCHEZ SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup D4

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
AMARO SANCHEZ SANCHEZ  / PERE SIMON CASTELLANO
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Competències

 • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • CT1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CT3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CT5. Explicar i relacionar els propis coneixements amb el marc epistemològic i històric.
 • 6. Conèixer el funcionament dels processos electorals.
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • 9. Treballar en equip
 • CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • 14. Conèixer l'ordenació jurídica, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cada un dels sectors de l'ordenació jurídica: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret
 • 15. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dr
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • 16. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals.
 • CE6. Conèixer el funcionament dels processos electorals
 • 17. Percebre el caràcter unitari de l'ordenació jurídica i adquirir consciència de la interdisciplinariedad dels problemes jurídics.
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho.
 • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions.
 • CE8. Comprendre la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. Tema 1. Constitucionalisme i Constitució: Evolució del constitucionalisme. Concepte, funcions i garanties de la Constitució. Característiques generals de la Constitució de 1978.

2. Tema 2. Forma d’Estat i forma de govern: L’Estat social i democràtic de Dret com a forma d’Estat. La monarquia parlamentària com a forma de govern.

3. Tema 3. Òrgans de l’Estat: La Corona. Les Corts Generals. El Govern i les seves relacions amb les Corts. El Poder Judicial.

4. Tema 4. Fonts del Dret: El sistema de fonts. La Constitució. La llei: llei ordinària, llei orgànica. Les normes amb rang de llei: decret llei i decret legislatiu. El reglament. Altres fonts del Dret.

5. Tema 5. El Tribunal Constitucional: Naturalesa, composició, organització i tipus de resolucions. Competències; en especial, el recurs d’inconstitucionalitat i la qüestió d’inconstitucionalitat. Principis de l’actuació del TC, tipus i efectes de les sentències.

6. Tema 6. L’Estat autonòmic: Concepte i evolució. Els estatuts d’autonomia. Les competències de les comunitats autònomes i els conflictes de competències. Institucions de les comunitats autònomes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 22 0 22
Classes pràctiques 12 38 50
Prova d'avaluació 4 74 78
Total 38 112 150

Bibliografia

 • Aparicio Pérez, Miguel Ángel (2016). Manual de Derecho Constitucional (3ª ed.). Barcelona: Atelier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exàmens teòrics Es valora que el contingut, que haurà d'estar adequadament exposat i argumentat, sigui correcte i complet.

Important: per aprovar l'assignatura cal aprovar la part teòrica, tal com s'indica a l'apartat de criteris de qualificació del programa.
70
Pràctiques avaluables Es valora que l'alumne sigui capaç d'arribar a resoldre supòsits de fet recolçant-se correctament en les normes constitucionals i infraconstitucionals aplicables a cada cas, que argumenti adequadament i que sàpiga entendre i emprar correctament la jurisprudència. 30

Qualificació

I) SISTEMA D'AVALUACIÓ:

La nota final de l'assignatura, que s’impartirà en règim d’avaluació continuada, s'obtindrà de la següent manera:

- El 70% de la qualificació correspondrà a la part teòrica, i es repartirà en dos exàmens durant el curs, que s’hauran d’aprovar obligatòriament per a poder aprovar l’assignatura, i que podran ser objecte de recuperació cas de ser suspesos en la data que es fixi al calendari oficial d’exàmens.

- El 30% de la qualificació correspondrà a la part pràctica, i derivarà, segons els grups, d'una o de dues pràctiques avaluables, no recuperables. Per tal que aquest 30% es computi, caldrà aprovar els dos exàmens teòrics.

II) PART TEÒRICA:

a) Nombre de proves d’avaluació:

-es duran a terme dos exàmens teòrics, orals o escrits segons els grups.

-a cada grup el professor indicarà les dates en què es realitzaran, els temes que seran objecte de cada un d'ells i si l'examen serà oral o escrit.

-cada examen suposarà un 35%, conformant així tots dos el 70% que val la part teòrica en el conjunt de l'assignatura.

b) Obligació d’aprovar tots els exàmens teòrics:

-per aprovar la part teòrica caldrà haver obtingut almenys un 5 sobre 10 en cada un dels dos exàmens.

-IMPORTANT: Si en algun dels dos exàmens no s’arriba a 5, la part teórica quedarà suspesa, i la nota global que correspondrà en aquesta part teòrica serà com a màxim de 4.5, independentment de que la mitja resultant de les dues notes dels exàmens teòrics pugués resultar superior.

c) Possibilitat de recuperació d'exàmens suspesos:

-no obstant, els alumnes que no hagin arribat al 5 sobre 10 en algun dels dos exàmens de la part teòrica, podran examinar-se per a recuperar la part o parts suspeses, en la data oficial de l’examen final de l’assignatura que es fixi al calendari d’exàmens de la facultat. La nota que s'obtingui a la recuperació substitueix la nota corresponent obtinguda durant el curs. El professor indicarà a cada grup si l'examen serà oral o escrit.

-IMPORTANT: Igualment caldrà arribar al 5 sobre 10 en la part o les parts de les que l’alumne s’examini de nou per poder aprovar la part teòrica. Si no s’arriba a 5 en alguna de les esmentades parts, la part teòrica queda suspesa tot aplicant-se la mateixa regla de l'apartat anterior (nota global máxima de 4.5 en la part teòrica independentment de què la mitja entre les dues notes dels exàmens teòrics resultés superior).

d) Alumnes que vulguin tornar a examinar-se d’una part aprovada:

-si un alumne que ha aprovat un o dos dels exàmens teòrics fets durant el curs vol malgrat això tornar a examinar-se a l’examen final de la part o parts aprovades, ha de tenir en compte que es perd automàticament la nota aconseguida durant el curs i que la nota que valdrà serà la de l’examen final, tant si és superior com si és inferior a l’obtinguda durant el curs.

III) PART PRÀCTICA:

a) Pràctiques avaluables i no avaluables:

-a més de les pràctiques no avaluables que es puguin fer durant el curs (resolució de supòsits de fet, comentaris de textos i de sentències, debats, tests sobre parts del programa que siguin després comentats, etc.) es faran, segons els grups, una o bé dues pràctiques avaluables (a cada grup el professor indicarà a inici de curs el nombre corresponent, i les característiques de les pràctiques).

b) Impossibilitat de recuperar les pràctiques avaluables:

-en cap cas es podran repetir ni recuperar les pràctiques avaluables.

-si un alumne ha suspès l'avaluació continuada perquè, malgrat haver aprovat els exàmens teòrics de l'esmentada avaluació, ha suspès les pràctiques avaluables, i la nota final d'avaluació continuada resultant de fer la mitja entre les notes teòriques i les pràctiques (en els termes que indica l'apartat IV) dóna com a resultat un suspens, aleshores, atès que les pràctiques avaluables no són recuperables, l'alumne té únicament l'opció de tornar a examinar-se d'una o de totes dues parts teòriques a l'examen teòric final de recuperació (vegeu apartats II.c i II.d), amb l'objectiu que, en el cas que aconsegueixi millorar la nota de la part teòrica, la nota mitja final pugui eventualment arribar a l'aprovat. En tal cas, s'aplica igualment allò que disposa l'apartat II.d) del programa, relatiu als alumnes que vulguin tornar a examinar-se d'una part teòrica aprovada.

c) Necessitat d'aprovar la part teòrica:

-com s’indicarà en el proper apartat, la nota pràctica només es tindrà en compte si s’ha aprovat la part teòrica, és a dir, tots dos exàmens teòrics, ja sigui durant l'avaluació continuada o bé a la recuperació final.

IV) NOTA FINAL:

a) Càlcul de la nota final:

-per aprovar l’assignatura caldrà obtenir almenys un 5 sobre 10 com a nota final.

-la nota final s’obté a partir de la nota global teòrica (70% de la nota final) i la nota global pràctica (30% de la nota final), tenint sempre en compte el requisit que s'indicarà a l'apartat b).

-cal tenir present, doncs, que aprovar la part teòrica (ja sigui durant el curs o a l'examen final de recuperació) pot no ser suficient per aprovar l'assignatura, doncs la part teòrica és només el 70% de la nota final, a la que cal afegir el 30% de la part pràctica, tal com ja s'ha indicat anteriorment.

b) Obligació d’aprovar la part teòrica:

-perquè es procedeixi a fer l’indicat promig entre ambdues notes (teòrica i pràctica) caldrà, però, haver obtingut com a mínim un 5 sobre 10 de nota global a la part teòrica (la qual cosa exigeix aprovar tots dos exàmens teòrics -ja sigui durant l'avaluació continuada o bé a la recuperació final-, doncs en cas contrari la nota global màxima que es podrà obtenir a la part teòrica, com s'ha dit, serà de 4.5).

-IMPORTANT: en conseqüència, amb menys d’un 5 sobre 10 de nota global a la part teòrica, la part pràctica no computarà, se suspendrà l'assignatura i la nota final d'aquesta serà l’esmentada nota global obtinguda sobre 10 a la part teòrica (que, com s'ha indicat a l’anterior paràgraf i a l’apartat II, en cap cas podrà ser superior a 4.5).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de “No Presentat” procedirà quan l’alumne, no havent superat l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, no es presenti després a l'examen teòric final de recuperació, en la data oficial que es fixi en el calendari d'exàmens aprovat per la Facultat.

Observacions

1) Cal disposar d'un codi de lleis polítiques actualitzat (2017). Es recomana el llibre "Leyes políticas del Estado", publicat per l'editorial Aranzadi, o qualsevol altre recopilació normativa similar que tingui un índex per matèries al final del llibre.

2) Igualment l'alumne ha de comptar, per complementar les explicacions de classe, amb el manual recomanat a la bibliografia, que es correspongui amb l'edició més recent del mateix (2016).

3) La llengua de la docència serà el català o el castellà en funció dels grups.

4) L'alumne haurà d'examinar-se obligatòriament en el grup on estigui matriculat. Tota prova d'avaluació feta en un grup diferent a aquest NO serà corregida ni avaluada.