Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
1. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. 2. Les garanties front l'actuació administrativa. 3. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. 4. Les sancions administratives.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DOLORS CANALS AMETLLER
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (20%), Anglès (5%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DOLORS CANALS AMETLLER
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (20%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA: L’ACTE ADMINISTRATIU I EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. 1.1. L’acte administratiu: concepte, elements i requisits. La invalidesa dels actes administratiu. 1.2. La presumpció de validesa i l’eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. 1.3. L’execució forçosa, la revisió d’ofici i la revocació dels actes administratius. 1.4. El procediment administratiu: marc constitucional, estatutari i legislatiu. 1.5. Els principis generals del procediment administratiu. El procediment administratiu per via electrònica: especificitats. 1.6. Règim d’actuació de les persones interessades i fases del procediment administratiu: iniciació, instrucció i finalització.

2. LES GARANTIES FRONT L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA: RECURSOS ADMINISTRATIUS, JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 2.1. La garantia no jurisdiccional: els recursos administratius. Concepte, classes i principis generals. Els mitjans de resolució alternativa de conflictes. 2.2. La garantia jurisdiccional: la jurisdicció contenciosa administrativa. Àmbit, extensió i límits. 2.3. Els recursos i el procés contenciós administratius. Els processos especials. 2.4. La garantia patrimonial: la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: principis i procediment.

3. L’ACTIVITAT D’ORDENACIÓ, CONTROL I INSPECCIÓ. L’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA. 3.1. L’activitat d’ordenació i l’anomenada “activitat de policia administrativa”. L'activitat de regulació. 3.2. L’activitat de control i inspecció i el seu exercici. Les entitats col•laboradores de les administracions públiques. 3.3. L’autorització administrativa: concepte i evolució. 3.4. Classes, principis i règim jurídic de l’autorització administrativa. 3.5. Les mesures de simplificació administrativa: el registre d’ofici, la comunicació prèvia i la declaració responsable.

4. LES SANCIONS ADMINISTRATIVES. 4.1. La distinció entre sanció penal i sanció administrativa. 4.2. Els principis informadors de la potestat sancionadora. 4.3. El procediment sancionador: principis informadors i fases. 4.4 La prevenció en front la sanció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 2 10 12
Classes participatives 25 2 27
Classes pràctiques 6,5 1 7,5
Lectura / comentari de textos 4 10 14
Prova d'avaluació 2 34 36
Tutories 2,5 1 3,5
Total 42 58 100

Bibliografia

 • CANO CAMPOS, T. (2009). Lecciones y materiales para el estudio del Derecho administrativo (t. III i IV). Madrid: Iustel. Catàleg
 • ESTEVE PARDO, José (2017). Lecciones de Derecho Administrativo (5ª). Madrid/Barcelona/Buenos Aires: Marcial Pons. Catàleg
 • GARCÍA DE ENTERRÍA, E. i FERNÁNDEZ, T. R. (2011). Curso de Derecho Administrativo (t. I i II) (15ª t. I, 12ª t. II). Cizur Menor (Navarra): Thomson-Civitas. Catàleg
 • TRAYTER JIMÉNEZ, Joan Manuel (2017). Derecho Administrativo. Parte General (3ª). Barcelona: Atelier . Catàleg
 • Gamero Casado, Eduardo (2018). Manual básico de derecho administrativo (Décimoquinta edición). Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya SA). Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica obligatòria núm. 1: cerca i definició de conceptes i categories jurídiques Es valorarà la capacitat per obtenir i comprendre l'informació jurídica en bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia, així com la redacció de textos jurídics 15
Pràctica obligatòria núm. 2: lectura de text legislatiu i/o jurisprudencial i resposta preguntes test Es valorarà la capacitat per comprendre i avaluar textos legislatius i/o jurisprudencials 15
Prova escrita amb una part teòrica i una part pràctica Prova escrita (70% nota final) que constarà d’una part teòrica (40%) i d’una part pràctica (30%), que es faran en dies separats. Per superar la prova escrita caldrà aprovar ambdues parts. 70

Qualificació

Per superar l’assignatura de Dret Administratiu II s'ha de superar l'avaluació continuada.

L’avaluació continuada consta de 2 activitats, a raó del 15% de la nota final cadascuna, i de 2 proves escrites que valen, com a màxim, el 70% de la nota final.

L'activitat núm. 1 es farà en grups de 2 alumnes.
L'activitat núm. 2 es podrà fer per via electrònica, tipus test, com a exercici d'autoavaluació, o bé a l'aula.

En cas que un alumne no realitzi aquestes activitats, no se li sumarà a la nota final el 15% o el 30% corresponent. Només es sumaran si s'aproven les dues proves d'avaluació continuada.

La primera prova escrita és un examen teòric (40%) i la segona, un examen pràctic (30%), que es faran en dies i mesos separats.
Ambdues proves poden consistir en la resposta a preguntes breus i/o tipus test.

A l'examen pràctic l’alumne podrà fer ús dels textos legals (no codis de legislació).

Les activitats d'avaluació continuada NO són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de "No Presentat" aquell alumne que no faci la part teòrica de la prova escrita.

Observacions

S’ha demostrat que l'assistència a classe és un factor determinant pel bon aprenentatge i seguiment de l’assignatura.

És imprescindible que l’alumne assisteixi a les classes amb els textos legislatius corresponents.

La informació relativa a l’assignatura i al seu desenvolupament serà comunicada via Moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

Alguna informació addicional es farà via el canal de Youtube DER_IN de la professora de l'assignatura.

Es facilitarà bibliografia específica per temes al llarg del desenvolupament de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Dret constitucional. Drets i llibertats
 • Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya