Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Els models i programes d'intervenció social i educativa en determinats contexts (centres de menors, centres penitenciaris, etc.) en prevenció, rehabilitació i inserció. Conceptes bàsics de benestar social. Naixement, evolució i situació actual de l'estat del Benestar. Marc jurídic dels principals sistemes: salut, educació, serveis socials, seguretat social, etc. a Espanya i Catalunya. Les prestacions socials: centres, serveis i ajuts econòmics dels sistemes de benestar social relacionats amb determinats col•lectius: víctimes de delictes violents, violència de gènere i domèstica, acció social penitenciària, familiars dels delinqüents, etc.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
YVONNE SCHOEMER MORALES
Idioma de les classes:
Castellà (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CG4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat

Continguts

1. Introducció

2. Entrevista motivacional

3. Marc general i aspectes conceptuals.

          3.1. L'Estat de Benestar

          3.2. Estat i tercer sector. Anàlisi de l'actual panorama institucional

          3.3. El procés d’intervenció: elements que intervenen.

4. Serveis socials: concepte i àmbits d'actuació

          4.1. Els catàlegs i carteres de serveis i prestacions

          4.2. Serveis socials bàsics

          4.3. Serveis socials especialitzats

5. Intervenció en la infància i a l'adolescència

          5.1. La relació amb l’entorn

          5.2. Intervenció educativa amb menors tutelats

          5.3. Circuit ordinari de protecció del menor

          5.4. Tipologia de centres

          5.5. Funcionament d'un centre d'acolliment

          5.6. Intervenció professional amb menors

6. Intervenció en l'àmbit penitenciari

          6.1. Gestió del tractament en el centre penitenciari obert de Girona

          6.2. Visita al Centre Penitenciari Obert de Girona

          6.3. Intervenció en segon grau penitenciari

          6.4. Tècniques per a la realització de campanyes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 6 10
Classes participatives 7 0 7
Exposició dels estudiants 2 2 4
Lectura / comentari de textos 2 12 14
Prova d'avaluació 3 0 3
Total 18 20 38

Bibliografia

 • Demetrio Casado i Encarna Guillen (2002). Manual de Servicios Sociales (2º). Madrid: CCS. Catàleg
 • Vilà, Antoni (2011). Serveis Socials. Aspectes històrics, institucionals i legislatius (1ª edició). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Luis Moreno (ed.) (2009). Reformas de las políticas del bienestar en España (1ª). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Gregorio Rodriguez Cabrero (2004). El Estado del Bienestar en España: debates, desarrollo y retos (1ª). Madrid: Fundamentos. Catàleg
 • Ana Arriba (coord.) (2008). Políticas y bienes sociales (1ª). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • German Jaraiz (coord.) (2009). Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión (1ª). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Demetrio Casado (coord.) (2010). Leyes de Servicios Sociales del siglo XXI (1ª). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Larrauri, Elena (1999). Política criminal (1ª edició). Madrid: Copnsejo General del Poder Judicial. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari crític grupal relacionat amb les lectures. S'avaluarà la realització d'un comentari crític en relació a les lectures facilitades, així com la capacitat d'anàlisi d'aquestes. 20
Exposició oral dels treballs en grup Consisteix en la presentació oral a classe del treball realitzat prèviament en grup. Es valorarà la claredat comunicativa, l’estructura, l’ordre i l'organització dels continguts. L’ús de recursos visuals, la síntesi i la participació de tots els membres del grup. 20
Classes participatives La participació i els debats amb professionals que treballen en els diferents àmbits. 10
Resolució individual de cas pràctic Es presentarà un supòsit de cas susceptible d'intervenció social i l'alumnat haurà de realitzar una anàlisi i proposta d'intervenció 30
Resolució d'activitats d'avaluació tipus test que es realitzaran al final de les sessions de classe Cal obtenir una mitjana de 4 per a que faci mitja amb la resta d'activitats 20

Qualificació

RECUPERACIÓ
En cas de que la nota mitja sigui inferior a 5, es podrà realitzar un examen final de tot el temari donat a les classes. Aquest examen equivaldrà a un 90% de la nota, ja que la participació a
classe no és recuperable.


RESOLUCIÓ DEL CAS PRÀCTIC
Per resoldre el cas caldrà aplicar tots els continguts apressos al llarg de les classes.
Extensió: entre 1500 i 2000 paraules

COMENTARI DE TEXT EN GRUP
Grups de 3 persones
A cada grup se li assignarà un text per tal de que faci un resum d’aquest i un comentari
Extensió: entre 1000 i 1500 paraules

EXPOSICIÓ ORAL DEL TEXT
Han de participar tots els membres del grup
Temps màxim: 15 minuts
Es valorarà: claredat comunicativa, estructura, ordre i organització de continguts, llenguatge
no verbal.
Assistència obligatòria durant totes les exposicions

ACTIVITATS TEST
Al final d’alguna de les classes es realitzarà una activitat tipus test. Versarà sobre els continguts
donat en aquella mateixa classe i es podrà realitzar amb els apunts presos.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver lliurat el treball escrit
No haver lliurat el comentari de les lectures