Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Conceptes bàsics de benestar social. Naixement, evolució i situació actual de l'estat del Benestar a nivell internacional, europeu, espanyol i català. Marc jurídic dels principals sistemes: salut, educació, serveis socials, seguretat social, etc. a Espanya i Catalunya. Les prestacions socials: centres, serveis i ajuts econòmics dels sistemes de benestar social relacionats amb determinats col•lectius: víctimes de delictes violents, violència de gènere i domèstica, acció social penitenciària, familiars dels delinqüents, etc. Els models i programes d'intervenció social i educativa en determinats contexts (centres de menors, de dones maltractades, etc.) en prevenció, rehabilitació i inserció. La investigació en l'àmbit del benestar i la criminologia.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
YVONNE SCHOEMER MORALES
Idioma de les classes:
Castellà (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CT4. Analitzar les característiques socioculturals d'àmbit disciplinar i personal per aplicar-les de manera constructiva.
 • CT9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat.

Continguts

1. Introducció

2. Marc general i aspectes conceptuals.

          2.1. L'Estat de Benestar i la seva relació amb la criminologia

          2.2. Estat i tercer sector. Anàlisi de l'actual panorama institucional

          2.3. El procés d’intervenció: elements que intervenen.

3. El tercer sector. Tipus d'intervenció

          3.1. Les intervencions preventives

          3.2. Les intervencions centrades en la persona: principis i criteris

4. Serveis socials: concepte i àmbits d'actuació

          4.1. Els catàlegs i carteres de serveis i prestacions

          4.2. Serveis socials bàsics

          4.3. Serveis socials especialitzats

5. Intervenció en la infància i a l'adolescència

          5.1. La relació amb l’entorn

          5.2. Visita CRAE

6. Intervenció en l'àmbit penitenciari

7. El rol del criminòleg: intervencions socials i educatives

          7.1. Impuls dels programes de cooperació i voluntariats en l'àmbit

          7.2. La participació de la comunitat en projectes d'intervenció social

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 6 16
Classes expositives 14 0 14
Classes participatives 7 0 7
Exposició dels estudiants 2 2 4
Lectura / comentari de textos 2 12 14
Treball en equip 3 17 20
Total 38 37 75

Bibliografia

 • Demetrio Casado i Encarna Guillen (2002). Manual de Servicios Sociales (2º). Madrid: CCS. Catàleg
 • Vilà, Antoni (2011). Serveis Socials. Aspectes històrics, institucionals i legislatius (1ª edició). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Luis Moreno (ed.) (2009). Reformas de las políticas del bienestar en España (1ª). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Gregorio Rodriguez Cabrero (2004). El Estado del Bienestar en España: debates, desarrollo y retos (1ª). Madrid: Fundamentos. Catàleg
 • Ana Arriba (coord.) (2008). Políticas y bienes sociales (1ª). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • German Jaraiz (coord.) (2009). Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión (1ª). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Demetrio Casado (coord.) (2010). Leyes de Servicios Sociales del siglo XXI (1ª). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Larrauri, Elena (1999). Política criminal (1ª edició). Madrid: Copnsejo General del Poder Judicial. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari crític individual relacionat amb les lectures. S'avaluarà la realització d'un comentari crític en relació a les lectures facilitades, així com la capacitat d'anàlisi d'aquestes. 20
Treball en grup: proposta d'intervenció social i/o proposta d'inserció laboral del criminòleg S'avaluarà la presentació, ortografia, fonamentació, claredat, capacitat d'anàlisi del supòsit i consistència de proposta o de la resolució del cas pràctic. 40
Exposició oral dels treballs en grup Consisteix en la presentació oral a classe del treball realitzat prèviament en grup. Es valorarà la claredat comunicativa, l’estructura, l’ordre i l'organització dels continguts. L’ús de recursos visuals, la síntesi i la participació de tots els membres del grup. 20
Classes participatives La participació i els debats amb professionals que treballen en els diferents àmbits. 10
Resolució de cas pràctic Es presentarà un supòsit de cas susceptible d'intervenció social i l'alumnat haurà de realitzar una anàlisi i proposta d'intervenció 10

Qualificació

El primer dia de classe es presentarà la programació de l'optativa, els diferents continguts i les lectures pertinents.

Sobre les activitats d'avaluació:

1. Comentari crític
a)L'alumnat podrà escollir quin tema vol treballar -de les unitats docents- i realitzarà un comentari crític sobre les lectures previstes per aquest.
b)El primer dia de classe es donarà tota la informació referent al dia i format d'entrega.


2.Treball en grup
a)D'una extensió màxima de 15 pàgines (portada,índex i bibliografia a part)
b)El primer dia de classe es donarà tota la informació referent a les temàtiques dels treballs, membres dels grups, dia i format d'entrega.


3. Exposició oral:
a) Temps màxim de 15 minuts per treball i grup
b) El primer dia de classe es donarà tota la informació referent al dia i format de l'exposició oral.


__________________________________________________________________

RECUPERABLE: Només és recuperable el comentari crític relacionat amb les lectures i el treball escrit mitjançant un examen escrit.


NO SÓN RECUPERABLES: No és recuperable les notes d'assistència, participació i l'exposició oral.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver lliurat el treball escrit
No haver lliurat el comentari de les lectures