Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'adolescència: característiques psicosocials, menors i relacions grupals, adolescència, marginalitat i delinqüència; teories criminològiques: revisió de la literatura i les investigacions; la delinqüència juvenil a Espanya: anàlisi de dades i investigacions; Bandes juvenils; Bandes juvenils a Catalunya
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LEANID KAZYRYTSKI KAZYRYTSKI
Idioma de les classes:
Castellà (85%), Anglès (15%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat

Continguts

1. Introducció: Joves i conflicte social. Bandes juvenils.

2. Sistema penal juvenil: marc jurídic

3. Bandes juvenils a Catalunya

4. Agrupacions juvenils a Espanya

5. Delinqüència i victimització dels joves (perspectiva europea)

6. Prevenció i tractament del comportament delictiu dels joves

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 14 0 14
Classes pràctiques 10 10 20
Lectura / comentari de textos 2 10 12
Treball en equip 4 25 29
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Bernuz Beneítez, Mª. J. (2001). “La conciliación y la reparación en la LO 5/2000,. Revista de Derecho penal y Criminología*. 2ª época. Núm. 8. pp.263-294.,, Catàleg
 • Bernuz Beneitez, M.J., Fernández Molina, E. y Pérez Jiménez, F. (2009). “La Libertad Vigilada como medida individualizadora en la Justicia de Menores”. Revista Española de Investigación Criminológica*. Núm. 7,, Catàleg
 • Fernández Molina, E y Rechea Alberola, C. (2006). "¿Un sistema con vocación de reforma?: La ley de Responsabilidad Penal de los Me. Revista Española de Investigación Criminológica*. Núm. 4.,,
 • Montero Hernanz, T. (2006). "La justicia penal juvenil en España: legislación y jurisprudencia constituciona. Editorial Club Universitario. Catàleg
 • Kazyrytski Leanid (2010). Las Bandas callejeras. Documenta Universitaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen. Preguntes de desenvolupament Capacitat d’elaborar una exposició sintètica de les temes tractats. - Comprensió dels temes treballats - Capacitat d’anàlisi i de relacionar temes concrets amb els temes treballats - Identificar i descriure factors que poden incidir en la criminalitat - Comprensió del fincionament del Sistema penal. - Capacitat d'anàlisi critic i respecte als valors étics. 70
Control de lectures S'avaluaran les lectures indicades com a obligatòries. El principals criteris d'avaluació són: comprensió de les lectures. Capacitat de relacionar la lectura amb allò que s'ha apres. Claredat i adequació de les idees. Raonament crític. 30

Qualificació

1. Ponderació de les activitats:
- Control de lectura 30%
- Examen 70%

2. Condicions per a l'avaluació
a) Tot l'alumnat té dret a ser avaluat.
b) L'estudiant que no participi en una activitat subjecta a avaluació, la nota corresponent a l'activitat serà 0.
c) Per tal d'aprovar l'assignatura cal:
- Treure una nota mínima de 5 del examen. En cas contrari la nota defintiva serà la del examen que no farà promig amb la resta.
- Treure una nota mínima de 5 al control de lectura (les notes inferiors a 5 s'hauran de recuperar)
- Treure una nota mitjana de 5

3. Recuperacions
D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG, el professor ha de fixar les activitats que es poden recuperar i els procediments per fer-ho.
Són recuperables:
- El Examen y el control de lectura. La recuperació de la lectura es farà mitjaçant una prova similar sobre els mateixos textos.NOTA MOLT IMPORTANT: La còpia parcial o total, en qualsevol de les activitats d'avaluació donarà lloc a una nota definitiva per l'assignatura de 0 (SUSPÉS) i, si es cau, a l'obertura d'un expedient disciplinari.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Se pondrá la nota de NO PRESENTADO cuándo:
- No asista a un 70% de las actividades.
- No asistencia al examen.