Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La gestió tributària en sentit ampli: procediments de gestió, inspecció i recaptació. Infraccions i sancions tributàries i el procediment sancionador. Els procediments de revisió en matèria tributària: recurs de reposició; reclamació econòmica administrativa; i recursos extraordinaris de revisió.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTEBAN QUINTANA FERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • 5. Redactar correctament textos jurídics.
 • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 7. Conèixer una llengua estrangera.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • 9. Treballar en equip
 • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 • 11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes.
 • 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.

Continguts

1. LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA

          1.1. La gestió tributària en sentit ampli

          1.2. Procediments de gestió

          1.3. Procediment d'inspecció

          1.4. Procediment de recaptació

2. RÈGIM SANCIONADOR TRIBUTARI

          2.1. Els delictes contra la Hisenda pública

          2.2. Infraccions i sancions tributàries

                    2.2.1. Classes d'infraccions

                    2.2.2. Subjectes infractors

                    2.2.3. Criteris de graduació de les sancions

          2.3. Procediment sancionador

3. LA REVISIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

          3.1. Recurs de reposició

          3.2. Reclamacions econòmiques administratives

                    3.2.1. Disposicions comunes

                    3.2.2. Procediment general

                    3.2.3. Procediment abreujat

                    3.2.4. Municipis de gran població

          3.3. Procediments especials de revisió

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15 15
Classes participatives 10 0 10
Elaboració de treballs 0 20 20
Exposició dels estudiants 10 20 30
Total 20 55 75

Bibliografia

 • Pablo Chico de la Cámara, Javier Galán Ruiz (2016). La Revisión de actos en materia tributaria . Valladolid: Lex Nova : Thomson Reuters. Catàleg
 • Martinez Muñoz, Yolanda (2015). Las Medidas cautelares en los procedimientos tributarios . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Isaac Merino Jara (director) (2014). Procedimientos tributarios : aspectos prácticos. Barcelona: J.M. Bosch. Catàleg
 • Autoblanqueo: el delito fiscal como delito antecendente del blanqueo de capitales (2014 ). Valencia: Ed. Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Espejo Poyato, Isabel (2013 ). Administración tributaria y jurisdicción penal en el delito fiscal . Madrid, [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Campos Daroca, José María (2012). Recursos y reclamaciones económico-administrativas contra los actos tributarios . Málaga: Asesores locales. Catàleg
 • Fernández-Vázquez Maeso, Miguel Ángel Peláez Martos, José María (cop. 2011 ). Procedimientos tributarios : gestión, inspección, recaudación, sancionador y revisión : comentarios, esquemas, legislación, formularios y tablas de concordancias normativas (2ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Arribas León, Mónica López González, José Ignacio Rego Blanco, María Dolores (2011 ). Las Reclamaciones económico-administrativas en materias decompetencia de las comunidades autónomas . Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Domínguez Puntas, Antonio (2011). Delito fiscal y blanqueo de capitales. Madrid: Francis Lefebvre. Catàleg
 • López López, Hugo (2009 ). El Principio de culpabilidad en materia de infracciones tributarias : análisis dogmático y aplicación jurisprudencial . Cizur Menor, Navarra: Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Hermosín, Montserrat (2008). Procedimiento sancionador tributario : cuestiones problemáticas . Cizur Menor, Navarra: Aranzadi. Catàleg
 • Martínez Lago, Miguel Ángel (2008). La Extensión de la responsabilidad a las sanciones tributarias. Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Marco Sanjuan, José Antonio (2008 ). Cuestiones básicas sobre el recurso de reposición y las reclamaciones económico-administrativas . Valldolid: Lex Nova. Catàleg
 • Sánchez González, Enrique (2007 ). Procedimientos especiales de revisión en materia tributaria : con especial estudio de su tramitación en laadministración local . Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública. Catàleg
 • Sánchez Huete, Miguel Angel (2006 ). La Graduación de las sanciones en la nueva LGT . Barcelona: Marcial Pons. Catàleg
 • Herrera Molina, Pedro Manuel Longás Lafuente, Antonio Cascajero Sánchez, María Ángeles (DL 2006 ). Revisión de actos tributarios : homenaje a Mª de los Ángeles Cascajero Sánchez . Madrid [etc.]: Centro de Estudios Financieros. Catàleg
 • Marcos Cardona, Marta (2005 ). El Procedimiento sancionador tributario . Madrid: Iustel. Catàleg
 • Aneiros Pereira, Jaime (2005 ). Las Sanciones tributarias . Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Olañeta Fernández-Grande, Rafael (2002 ). El Recurso de reposición en la hacienda local . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició oral 20 minuts per parella (10 minuts per alumne). Cal obtenir una nota igual o superior a 5. És una activitat no recuperable. 25
Treball Màxim 15 pàgines per parella. Cal obtenir una nota igual o superior a 5. És una activitat recuperable
25
Pràctica Màxim 6 pàgines (treball individual). Cal obtenir una nota igual o superior a 5. És una activitat recuperable
30
Assistència i participació És una activitat no obligatòria i no recuperable. 20

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el sistema d’avaluació continuada. Aquest sistema consta de quatre parts:

1. EXPOSICIÓ ORAL
Al principi del curs es farà una distribució de temes entre els alumnes (un tema per cada dos alumnes) per tal que es prepari una exposició oral de 20 minuts (10 minuts cada alumne). La nota de l'exposició oral compta un 25% de la nota final de l'assignatura i és una prova NO recuperable. Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de l'exposició oral ha de ser igual o superior a 5.

2. TREBALL
Cada grup de dos alumnes que ha fet l'exposició oral haurà de desenvolupar un treball escrit sobre el tema que ha exposat. L'extensió màxima del treball és de 15 pàgines i haurà d'incloure una introducció, un plantejament i desenvolupament teòric i/o pràctic, unes conclusions i reflexions personals i una llista de bibliografia consultada. És obligatoria que en el treball d'incloguin com a notes a peu de pàgina un mínim de 5 referències bibliogràfiques. La nota del treball compta un 25% de la nota final de l'assignatura i és una prova recuperable. Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de la pràctica ha de ser igual o superior a 5.

3. PRÀCTICA
Els alumnes han de presentar individualment la resolució d'una pràctica relacionada amb la matèria que es treballarà a les classes. La nota de la pràctica suposa un 30% de la nota final i és una prova recuperable. L'extensió máxima és de 6 pàgines sense incloure enunciats i per tal d’aprovar l’assignatura la nota de la pràctica ha de ser igual o superior a 5.

4. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Es valorarà l'assistència i participació dels alumnes a classe. Aquesta nota suposarà el 20% de la nota final de l’assignatura, no és obligatòria i no és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a "no presentat" l'alumne que no obtingui nota en alguna de les tres primeres proves de l'avaluació continuada (exposició oral, treball, pràctica).

Observacions

Tot i que l'assignatura fa referència als procediments de gestió en sentit ampli, que inclou els procediments de gestió, inspecció, recaptació, sancionador i de revisió, pel fet que els tres primers procediments són objecte d'estudi en altres assignatures obligatòries del grau de Dret o de Ciències Polítiques i de l'Administració, la docència es centrarà en els dos últims procediments esmentats: procediment sancionador i procediments de revisió. A l'inici del curs es farà un estudi breu dels procediments de gestió, inspecció i recaptació, per tal que tots els alumnes tinguin uns coneixements bàsics essencials. En tot cas, les activitats avaluables, és a dir, l'exposició oral, el treball escrit i l'exercici pràctic de lliurament obligatori, així com l'assistència i la participació a classe en els comentaris de la seva resolució, es referiran als procediments sancionador i de revisió.

Assignatures recomanades

 • Despesa pública i recursos per al seu finançament
 • Dret de la hisenda pública
 • Dret tributari