Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
1. Antecedents històrics i fonts del dret urbanístic 2. El règim jurídic de la propietat del sòl 3. El planejament urbanístic 4. L'execució del planejament 5. El foment i la intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl. La protecció de la legalitat urbanística 6. La protecció de la legalitat urbanística
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. Antecedents històrics i fonts del dret urbanístic

          1.1. Antecedents històrics i fonts del dret urbanístic

          1.2. La Llei del sòl de 12 de maig de 1956 i la reforma promoguda per la Llei 19/1975, de 2 de maig

          1.3. El dret urbanístic a partir de la Constitució espanyola de 1978

          1.4. L'actual marc normatiu

2. El règim jurídic de la propietat del sòl

          2.1. La regulació constitucional de la propietat

          2.2. La regulació urbanística del dret de propietat del sòl

          2.3. El règim jurídic de les diverses classes de sòl

          2.4. El régim jurídic del subsòl i l’aplicació dels principis i tècniques del dret urbanístic

3. El planejament urbanístic

          3.1. Origen històric i funcionalitat dels plans urbanístics

          3.2. Els plans com a norma de rang reglamentari

          3.3. Els principis i regles d’articulació dels plans

          3.4. Tipus de plans: plans territorials i urbanístics

          3.5. El procediment d’elaboració i aprovació del planejament

          3.6. Modificació i revisió del planejament

4. L'execució del planejament

          4.1. Plantejament

          4.2. Pressupòsits jurídics per l’execució del planejament

          4.3. Sistemes de Gestió Urbanística

5. El foment i la intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl.

          5.1. La intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl

          5.2. La influència de la normativa comunitària (directiva de serveis) en la realització d'activitats urbanístiques: la substitució de les llicències per comunicacions i declaracions responsables

          5.3. La llicència urbanística. Els actes subjectes a llicència. Competència i procediment d'atorgament. El silenci administratiu. Caducitat de la llicència.

          5.4. Les ordres d'execució. La declaració de ruïna. Les edificacions fora d'ordenació.

6. La protecció de la legalitat urbanística

          6.1. Regles i principis generals de protecció de la legalitat urbanística

          6.2. Les infraccions urbanístiques

          6.3. El dret urbanístic sancionador

          6.4. El procediment sancionador en matèria urbanística

          6.5. La tutela judicial per mitjà dels tribunals ordinaris

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9 35 44
Classes expositives 17 14 31
Total 26 49 75

Bibliografia

 • Trayter Jiménez, Joan Manuel (cop. 2016 ). Derecho urbanístico de Cataluña : adaptado a la Ley 3 (6a ed.). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Aguirre i Font, Josep M. (2017). L'Avantprojecte de Llei de territori. Document comprensiu. Barcelona: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Recuperat 06/07/2017, a http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/01_ordena
 • Aguirre i Font, Josep M (2014 ). Régimen jurídico del litoral catalán : especial referencia a la reforma de la Ley de Costas operada por Ley 2. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Trayter Jiménez, Joan Manuel Abel Fabre, Jordi (2008 ). Comentarios a la Ley de Urbanismo de Cataluña : adaptadosal Decreto-ley 1 (3ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
 • Fernández, Tomás-Ramón (2014 ). Manual de derecho urbanístico (23ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • Gifreu Font, Judith (2012 ). L'Ordenació urbanística a Catalunya . Barcelona [etc.]: Associació Catalana de Municipis i Comarques [etc.]. Catàleg
 • López Ramón, Fernando (2013 ). Bienes públicos, urbanismo y medio ambiente . Madrid [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Geis i Carreras, Gemma (2013 ). La Ejecución de las sentencias urbanísticas (2ª ed.). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Cuyàs Palazón, Mercedes (2007 ). Urbanismo ambiental y evaluación estratégica : adaptado ala Ley 8. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Trayter Jiménez, Joan Manuel Fernández Torres, Juan Ramón (2011 ). La Aplicación del sistema de valoraciones de la Ley de Suelo . Barcelona: Atelier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un treball escrit sobre un tema de l'assignatura a escollir per l'alumne Capacitat per redactar textos raonats i argumentants sobre el tema objecte del treball 60
Es proposaran supòsits i casos pràctics que els estudiants hauran de resoldre Adequació de les respostes a les qüestions plantejades 40

Qualificació

A) L'assignatura s'impartirà en règim d'avaluació continuada i la nota s'obtindrà a partir de diverses activitats:

- 60% de la nota: elaboració d'un treball escrit sobre un tema de l'assignatura a escollir per l'alumne
- 40% de la nota: supòsits i casos pràctics que els estudiants hauran de resoldre

B) Els alumnes que no superin l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, podran presentar-se a l'examen teòric final, que en aquest cas valdrà el 100% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Procedirà la nota de no presentat quan l’alumne només hagi fet una de les activitats d’avaluació continuada o bé no n'hagi fet cap i, a més, no es presenti a l’examen final de recuperació.

Observacions

- És imprescindible que l’alumne assisteixi a les classes amb els textos legislatius corresponents.

- Tota la informació relativa a l’assignatura i al desenvolupament d’aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari i la informació no consti a la pàgina web de la Universitat de Girona.

- El professor/a no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle.

- L’assistència a classe és un factor clau pel bon seguiment de l’assignatura.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Dret administratiu II