Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Dissolucions d'electròlits i equilibri iònic. Conductivitat. Equilibri electroquímic. Cinètica electròdica. Macromolècules. Polímers. Coloides.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUIS BLANCAFORT SAN JOSE
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules ( naturals i sintètiques ).
  • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
  • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.

Continguts

1. Electroquímica. Iònica 1. Dissolucions iòniques i equilibris iònics: Dissolucions reals. Activitats i coeficients d'activitat iònics. Determinació experimental. Força iònica. Interaccions solut–dissolvent. Associació iònica. Dissolvents no aquosos.

2. Iònica 2. Conductivitat electroquímica: La conductivitat electroquímica. Conductivitat molar. Nombres de transport, mobilitats iòniques i conductivitat iònica. Teoria de Debye-Hückel-Onsager i altres tractaments. Aplicacions de les mesures de conductivitat.

3. La doble capa elèctrica: Interfàcies elèctrode–dissolució. Diferència de potencial elèctrode–dissolució. Electrocapil•laritat. Models de doble capa.

4. Electròdica 1. Equilibris electroquímics: Convencions de les piles. Mesura de la força electromotriu (fem) en una pila galvànica. Piles patró. Tipus de piles. Potencial normal d'elèctrode. Aplicacions de la fem.

5. Electròdica 2. Cinètica electroquímica i processos d'interès químic i industrial: Cinètica electroquímica. Cinètica del procés de transferència de càrrega a través de la interfície elèctrode–dissolució. Densitat de corrent. Sobretensió. Equació de Butler–Volmer. Mètodes experimentals. Electrodeposició de metalls. Oxidació anòdica de metalls. Corrosió. Processos electroquímics generadors d'energia.

6. Química macromolecular 1. Macromolècules i col•loides: Macromolècules. Estructures de les macromolècules. Macromolècules en dissolució. Macromolècules en estat sòlid. Propietats mecàniques. Col•loides. Les interaccions moleculars en els col•loides. Preparació i purificació. Estructura, superfície i estabilitat dels col•loides.

7. Macromolècules 2. Cinètica de polimerització: Classificació de polímers segons la síntesi. Cinètica de polimerització d'addició per cadena de radicals. Polimerització d'addició per cadena iònica. Polimerització per coordinació (Ziegler–Natta). Reaccions de policondensació.

8. Macromolècules 3. Caracterització de les macromolècules: Distribucions de pesos moleculars. Mitjana de pesos moleculars. Mètodes experimentals de caracterització. Propietats col•ligatives. Difusió de la llum. Mètodes de sedimentació. Mètodes de ressonància magnètica. Viscositat. Altres propietats de caracterització.

9. Macromolècules 4. Característiques quimicofísiques d'alguns polímers: Tipus de polímers segons les propietats. Polímers naturals. Copolímers. Polímers organometàl•lics. Fibres de polímers aromàtics. Ionòmers. Miscibilitat de polímers. Estabilitat en condicions extremes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 12 15
Classes expositives 20 12 32
Classes participatives 8 3 11
Prova d'avaluació 3 12 15
Resolució d'exercicis 0 2 2
Total 34 41 75

Bibliografia

  • Atkins, P. W.|q(Peter William) (c2014 ). Atkins' Physical chemistry (10th ed.). New York: Oxford University Press. Catàleg
  • Bockris, J. O'M.|q(John O'M.) (2002 ). Modern electrochemistry (2nd ed.). New York: Kluwer Academic Publishers. Recuperat 06-07-2015, a http://www.springerlink.com/content/q6k560/ Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis per part dels estudiants. Avaluació de l'exercici entregat al final de la sessió. 25
Examen d'avaluació continuada dels temas 1 a 4 (recuperable) Resolució de problemes i altres exercicis, incloent qüestions teòriques. 37,5
Examen d'avaluació continuada dels temes 5 a 9 (recuperable) Resolució de problemes i altres exercicis, incloent qüestions teòriques. 37,5

Qualificació

Durant el període lectiu es faran exercicis avaluables, preferentment durant les sessions de GM. La no compareixença en alguna d'aquestes proves atorga un zero a la prova corresponent.

En tot cas, per superar l’assignatura s'han de cumplir els dos requisits següents:
-Que la nota de cadascun dels exàmens d’avaluació continuada sigui igual o superior a 4.00.
-Que la nota final de l'assignatura tenint en compte totes les activitats d'avaluació sigui igual o superior a 5.

En cas d'incomplir algun d'aquests dos requisits l'estudiant tindrà la opció de recuperar fins al 75% de la nota mitjançant l'examen de recuperació. Aquest tindrà dues parts diferenciades, corresponents als temes dels examens d'avaluació continuada, i l'estudiant haurà de fer la/les part/s necessàries per tal de cumplir els dos requisits.

Finalment, si un estudiant té una nota inferior a 5 d'un examen parcial, pot intentar superar la nota a la recuperació corresponent, obtenint com a nota final d'aquesta activitat d'avaluació la més alta obtinguda a les dues proves.
Tanmateix, si l'estudiant te una nota superior a 5 d'un examen parcial, pot intentar superar la nota a la recuperació corresponent, obtenint com a nota final la de la prova de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'aplicarà la qualificació de "no presentat" quan l'estudiant no hagi comparegut a cap examen.
És considerarà que 'estudiant s'ha presentat si entra a l'aula on s'efectua algun dels examens d'avaluació continuada o de recuperació.

Observacions

Recomanem i encoratjem a tots els alumnes a participar activament en totes les activitats docents. Els coneixements i competències que s’han d’adquirir per assolir els mínims requerits en aquesta assignatura, són molt més fàcils d’assimilar si es treballa l’assignatura des del primer dia. També recomanem utilitzar des del primer dia les hores de tutoria amb el professors per resoldre qualsevol dubte o comentari sobre el desenvolupament de l’assignatura, incloent aspectes no acadèmics. També aconsellem que els alumnes participin activament a les classes de teoria i problemes, tant preguntat sobre qualsevol concepte que no s’hagin explicat de manera prou clara, com realitzant comentaris per millorar el desenvolupant de l’assignatura.

El professor disposa d'una bibliografia extensa que es pot entregar a demanda.

Assignatures recomanades

  • Termodinàmica