Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Balanços de materia i energia, principis del disseny dels reactors químics, transmissió de calor, principals operacions unitàries, exemples de processos en la indústria química, aplicacions pràctiques de reactors químics i cinètica de reacció
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ORIOL GUTIERREZ GARCIA-MORENO  / HECTOR MONCLUS SALES  / HELENA OLIVER ORTEGA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
  • Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.

Continguts

1. BALANÇ MACROSCÒPIC DE MATÈRIA EN ESTAT NO ESTACIONARI

2. BALANÇ D'ENERGIA CALORÍFICA EN ESTAT NO ESTACIONARI

3. TRANSMISSIÓ DE CALOR: BESCANVIADOR DE CALOR

4. DESTIL·LACIÓ SIMPLE

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 43 32 75
Total 43 32 75

Bibliografia

  • A. Aucejo, M.D. Benaiges, A. Berna, M. Sanchotello, C. Sola. (1999). Introducció a l'Enginyeria Química. Ed. Pòrtic. Catàleg
  • Manual del Ingeniero Químico (2001). McGraw Hill. Catàleg
  • Robert C. Weast (1988). Handbook of chemistry and physics. CRC Press. Catàleg
  • Chemical engineering (1983). Pergamon Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques del laboratori Actitud i predisposició al laboratori. 10
Redacció d'informe Cal un 4 per fer mitjana.
es valorarà:
el grau d'assoliment dels conceptes teòrics i la seva aplicació pràctica
claredat i rigor en l'exposició dels procediments de càlcul emprats i els resultats obtinguts
capacitat d'avaluació i síntesi dels resutats
50
Examen Cal un 5 per fer mitjana. 40

Qualificació

• Els criteris d’avaluació són els següents:
- Classes pràctiques (presència i actitud al laboratori, preparació prèvia de les pràctiques) 10%

- Elaboració informes de pràctiques (informe entregat al professor dins el termini amb avaluació de continguts i presentació) 50%

- Prova escrita al final de l’avaluació que inclou tant procediments de laboratori com continguts teòrics i pràctics (única activitat recuperable) 40%

Si la nota final de la prova escrita final d'avaluació difereix en més d'un 20% sobre la nota assolida en els informes, la valoració final es correspondrà a la de la prova escrita.

Observacions

•Per a ser admès al laboratori de pràctiques ÉS OBLIGATORI PORTAR ULLERES DE SEGURETAT i BATA DE LABORATORI. Qui no en porti no podrà entrar al laboratori i es considerarà que aquell dia no ha assistit al laboratori. També es recomanable portar pera per a l’aspiració de líquids i una espàtula per a sòlids.
•Cal portar una llibreta de laboratori individual on heu d’anotar-hi totes les dades experimentals obtingudes i el que creieu oportú.
•La data d’entrega de l’informe de les pràctiques està descrita a l’inici de la pàgina, entregant-ho a consergeria de la Facultat de Ciències en paper (cada pràctica grapada per separat, amb noms i cognoms dels autors en cada pràctica
•L’assistència a totes les pràctiques és OBLIGATÒRIA.
•Pràctiques al laboratori:
La realització de les pràctiques serà per parelles i l’ordre de realització de les pràctiques és el que s’indica a la informació penjada al Moddle de l'assignatura.

Assignatures recomanades

  • Enginyeria química