Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Es pretén que l'alumne desenvolupi habilitats en el disseny experimental bàsic i en la recerca d'informació necessària per a dur a terme les tasques de laboratori. Es recolliran i interpretaran dades experimentals i es manipularà la instrumentació i el material propis d'un laboratori químic. Serà fonamental el correcte ús dels elements de protecció personal. Es treballarà l'elaboració de la llibreta de laboratori.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup QM

Durada:
Anual
Professorat:
PAU FONT RUBIO  / ALEJANDRO GARCIA GONGORA  / AGUSTÍ LLEDÓ PONSATI  / ESTER MANRIQUE SALAS  / MARIA ANGELES MARTINEZ LORENTE  / MONTSERRAT RODRIGUEZ PIZARRO  / ANNA VIDAL LÓPEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. BLOC 1. Quins compostos tenim en una mostra i com es comporten? Característiques i identificació de compostos.

          1.1. Sessió introductòria en aula: lectura prèvia del guió i discussió sobre alguns dels aspectes de reaccions i càlculs relacionats amb les pràctiques. Qüestionari individual sobre el que s'ha treballat.

          1.2. Sessions pràctiques al laboratori, individuals. Realització de qüestions pre-lab i entrega de la llibreta al final del bloc.

2. BLOC 2. Quina quantitat d'una espècie tenim a una mostra?. Tècniques de quantificació i tipus de reaccions importants en el nostre entorn.

          2.1. Sessió introductòria en aula: lectura prèvia del guió i discussió sobre alguns dels aspectes de reaccions i càlculs relacionats amb les pràctiques. Qüestionari individual sobre el que s'ha treballat.

          2.2. Sessions pràctiques al laboratori, individuals. Realització de qüestions pre-lab i entrega de la llibreta al final del bloc.

3. BLOC 3. Creem i aïllem molècules: síntesi de compostos i tècniques de purificació.

          3.1. Sessió introductòria en aula: lectura prèvia del guió i discussió sobre alguns dels aspectes de reaccions i càlculs relacionats amb les pràctiques. Qüestionari individual sobre el que s'ha treballat.

          3.2. Sessions pràctiques al laboratori, individuals. Realització de qüestions pre-lab i entrega de la llibreta al final del bloc.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 9 2 11
Classes pràctiques 48 12 60
Elaboració de treballs 18 6 24
Lectura / comentari de textos 0 20 20
Prova d'avaluació 10 25 35
Total 85 65 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Qüestionari GM Es valorarà el grau d'assoliment dels conceptes treballats al llarg de la sessió de GM. 15
  Qüestions pre-lab Es realitzaran unes qüestions breus a l'inici de cada pràctica, relacionades amb els continguts de la sessió corresponent. 20
  Sessions de laboratori (GP) El professor avaluarà l'actitud al laboratori: iniciativa, aptitud, qualitat de les tasques, neteja del material, etc. 5
  Llibreta i dades de laboratori Es recollirà la llibreta al final de cadascun dels tres blocs de l’assignatura i es comprovarà que contingui el que es detalla al guió del primer bloc: una introducció de la pràctica i l'explicació i càlculs del protocol que es desenvolupa al laboratori, així com les corresponents observacions, interpretacions i qüestions. S’avaluarà tant l’estructura de la llibreta (10%) com les respostes a les qüestions plantejades al guió (20%). 30
  Examen pràctic final Es valorarà que s'hagin assumit de manera correcta les habilitats bàsiques en la manipulació de l'utillatge de laboratori 10
  Examen teòric final, simultani al pràctic. Es valorarà el fet de respondre correctament una sèrie de qüestions teòriques sobre els continguts que s'hauran anat treballant al llarg del curs. Serà necessària una qualificació mínima de 4 per tal que l'examen faci mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació.

  La nota de l'examen teòric final serà recuperable en cas de suspendre'l
  20

  Qualificació

  SESSIONS DE GRUP MITJÀ (sessions inicials de cadascuna de les tres setmanes, en aula): 15%, corresponent a la qualificació dels exercicis finals.

  SESSIONS DE GRUP PETIT (laboratori): 55%, repartit en les següents activitats:

  - Qüestions pre-lab: 20%
  - Dades de laboratori: 20% + estructura llibreta: 10%
  - Actitud: 5%

  EXAMEN FINAL: 30%, repartit en dues activitats simultànies:

  - Examen teòric: 20%, del que s'ha d'obtenir una nota mínima de 4 per tal de fer mitjana
  - Examen pràctic: 10%

  ACTIVITATS RECUPERABLES:

  * Part teòrica de l'examen final

  Per a aprovar l'assignatura caldrà obtenir una qualificació mitjana de 5.

  TOTES LES SESSIONS SÓN D'ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA
  _________________________________________________________________

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Per tal que figuri "No presentat" a l'acta, cal que l'estudiant hagi assistit a activitats d'avaluació (exposicions orals, sessions pràctiques/informes de laboratori o exàmens) equivalents com a màxim al 10% de la qualificació global

  Observacions

  Es tracta d'una assignatura essencialment pràctica i l'assistència a totes les sessions és obligatòria.

  Les sessions de laboratori comencen a l'hora programada (generalment 14:30). La falta de puntualitat a les sessions de pràctiques pot comportar penalització en la nota final de l'assignatura. No es deixarà entrar a la sessió aquells alumnes que arribin més de 30 minuts tard a l'inici de la mateixa. És necessari portar bata, ulleres, drap, espàtula, retolador de vidre, paper indicador de pH, calculadora i pera per pipetejar.

  Assignatures recomanades

  • Fonaments de química