Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció a la mecànica quàntica. Orbitals atòmics. Àtoms polielectrònics. Càrrega nuclear efectiva. Teoria de l’enllaç de valència. Orbitals híbrids. Teoria dels orbitals moleculars. Orbitals moleculars deslocalitzats i ressonància. Aromaticitat. Enllaç iònic. Cicle de Born-Haber. Enllaç metàl·lic. Introducció a l’estat sòlid. Cristal·lografia. Introducció a la química dels compostos inorgànics. Compostos de coordinació. Enllaç de coordinació. Diagrames de distribució d’espècies. Diagrames de Pourbaix. Dismutació.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup QM

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA PLA QUINTANA  / ALFONS POLO ORTIZ  / PEDRO SALVADOR SEDANO  / SILVIA SIMON RABASEDA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Introducció a la mecànica quàntica

          1.1. Orbitals atòmics

          1.2. Àtoms polielectrònics

          1.3. Càrrega nuclear efectiva (Slater)

2. Enllaç químic

          2.1. Teoria de l’enllaç de valència

          2.2. Orbitals híbrids

          2.3. Teoria dels orbitals moleculars

          2.4. Orbitals moleculars deslocalitzats i ressonància

          2.5. Aromaticitat

          2.6. Enllaç iònic

          2.7. Cicle de Born - Haber

          2.8. Enllaç metàl·lic

3. Elements de simetria

4. Estereoquímica de compostos orgànics i inorgànics

5. Introducció a l’estat sòlid

          5.1. Cristal·lografia

6. Introducció a la química dels compostos inorgànics

          6.1. Compostos de coordinació

          6.2. Enllaç de coordinació

7. Diagrames de distribució d’espècies

          7.1. Diagrames de Pourbaix

          7.2. Dismutació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 9 9
Classes expositives 8 0 8
Classes participatives 18 10 28
Lectura / comentari de textos 0 30 30
Prova d'avaluació 9 36 45
Resolució d'exercicis 18 12 30
Total 53 97 150

Bibliografia

 • Chang, Raymond (cop. 2006 ). Principios esenciales de química general (4ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Chang, Raymond (cop. 2013 ). Química : undécima edición (11a ed.). México: McGraw-Hill / Interamericana. Catàleg
 • Petrucci, Ralph H (cop. 2003 ). Química general (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Atkins, P. W.|q(Peter William) (cop. 2006 ). Principios de química : los caminos del descubrimiento (3ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Bell, Jerry Martínez Álvarez, Roberto Rodríguez Yunta, María Josefa Sánchez Martín, Luis (cop. 2005 ). Química : un proyecto de la American Chemical Society . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Whitten, Kenneth W (1998 ). Química general (3a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Colacio Rodríguez, Enrique (DL 2004 ). Fundamentos de enlace y estructura de la materia . Madrid: Grupo Anaya. Catàleg
 • Saña i Vilaseca, Josep (1993 ). Química per a les ciències de la naturalesa i de l'alimentació . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • García Campaña, Ana M (cop. 2004 ). Introducción al equilibrio químico . Madrid: Anaya. Catàleg
 • Manuel Torres, Esteban de (DL 2004 ). Lo esencial sobre las reacciones químicas . Madrid: Grupo Anaya. Catàleg
 • Sales i Cabré, Joaquim (cop. 2003 ). Introducció a la nomenclatura química : (inorgànica i orgànica) (5a ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • López Cancio, José Antonio (DL 2000 ). Problemas de química . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Navarrete Guijosa, Antonio (DL 2004 ). La Resolución de problemas en química . Madrid: Grupo Anaya. Catàleg
 • Shriver, D. F.|q(Duward F.) (1990 ). Inorganic chemistry . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació Part No Recuperable NR - Resolució de problemes, exercicis i qüestions sobre el temari impartit. Aquesta activitat no és recuperable. 30
Avaluació Part Recuperable R - Resolució de problemes i altres exercicis, incloent qüestions teòriques. Aquestes activitats son proves d'avaluació que estan incloses en el context d'exàmens que tots els estudiants podran realitzar en convocatòries generals prèviament estipulades (en els calendaris d'avaluació específica de cada Període Acadèmic). El percentatge de la nota de l'assignatura que li correspon a la totalitat d'aquestes activitats és recuperable, sempre segons les condicions exposades en aquesta fitxa de l'assignatura. 70

Qualificació

Criteris generals:
Al llarg del procés d'avaluació continuada es realitzaran diverses proves puntuables recuperables i no recuperables.
Durant les mateixes es podrà demanar en qualsevol moment un document identificador vàlid per comprovar la identitat de l'alumne/a.
La tinença de telèfons mòbils o similars (smartphones, tauletes, rellotges intel.ligents, etc.) comporta suspendre l'assignatura.
La no compareixença a alguna d'aquestes proves atorga una nota de zero a la mateixa. Aquesta qualificació es tindrà en compte en el moment de calcular la nota final de l'assignatura.

Nota important per al càlcul de la nota final de l'assignatura:
S'obtindrà la nota de l'assignatura ponderant amb els percentatges respectius les mitjanes aritmètiques de les diferents proves dels blocs recuperable per una banda i no recuperable per l'altra.
Cal tenir una nota de 4 o superior (sobre 10) de mitjana de la part recuperable (o de la recuperació, si escau) per poder calcular la nota final ponderada de l'assignatura. Si no s'assoleix aquest valor, l'assignatura no s'aprova i la nota màxima que constarà a l'acta és d'un 4.5.

Proves no recuperables:
Al llarg del curs acadèmic a classe es realitzaran proves no recuperables avaluables i presencials en sessions prèviament anunciades. Per defecte, la realització d'aquestes proves coincidirà amb les sessions de les proves específiques d'avaluació de cada Període Acadèmic. Si la data fos una altra, aquesta es notificaria amb suficient antelació.

Activitat de recuperació:
Hi haurà una única prova de recuperació de la part definida com a recuperable.
Només es podrà accedir a la recuperació si prèviament l'assignatura roman suspesa.
En aquest cas l'estudiant tindrà l'opció de tornar-se a examinar en una sola prova de totes les activitats recuperables. Això implicarà ser avaluat de nou i en bloc de tot el temari de l'assignatura.
Accedir a la recuperació també implicarà renunciar a la nota atorgada prèviament a totes les activitats recuperables.
La nota d'aquesta prova defineix de nou la totalitat de la nota de la part recuperable de l'assignatura.
Si es renuncia a accedir a la prova de recuperació es mantindrà la nota assolida en primera instància.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova puntuable i no s'hagi accedit a cap exercici puntuable. Comparèixer a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula de la prova, presentar un exercici o problema, accedir a la recuperació o a qualsevol altra activitat puntuable, etc.) atorga a l'estudiant/a la condició de "Presentat".

Observacions

Temari:
Per tal de presentar un desenvolupament curricular adequat, el temari d'aquesta assignatura es coordinarà amb els continguts de l'assignatura de 'Fonaments de Química'

Metodologia:
En base als nous criteris formatius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per superar aquesta assignatura l'alumne/a haurà de realitzar contínuament tasques d'aprenentatge, individualment o en grup, tant amb el professor com sense el professor (autoaprenentatge). Aquest és un aspecte crucial sobre el que es basaran tant les actuacions del professor com les de l'alumnat.
Les hores presencials del professor a l'aula es dedicaran fonamentalment a orientar a l'alumnat per poder realitzar l'esmentat autoaprenentatge. Es tractarà de sessions de tutories, seminaris, resolució de problemes, etc. Durant el curs es donaran les indicacions necessàries i es proposarà el material per tal que aquest procés d'autoaprenentatge pugui ser realitzat.
Atès que el material docent recomanat i proveït pel professorat està dissenyat per procedir de la manera indicada, no es modificaran les pautes descrites encara que l'alumnat o una part d'ell no es prepari l'assistència a les sessions programades.
L'aprenentatge de l'assignatura i la interacció amb el professor s'haurà de fer de forma continuada al llarg de tot el curs i seguint les activitats d'avaluació i el calendari establert. És per això que en els dies previs a les proves d'examen només es contestaran dubtes de caire global, de consolidació, contextualització, etc., però no es contestaran qüestions generals o puntuals que el professor consideri que ja es varen discutir durant el període de trobades programades. Els processos d'aprenentatge i d'interacció amb el professorat (resolució de dubtes i problemes, tutories,...) necessàrieament han de ser continus durant tot el periode en què estan programades les activitats presencials. És per això que, si ho considera oportú, el professorat es pot reservar el dret de no fer tutories els dies immediatament anteriors a cada prova puntuable.

Formulació i nomenclatura química:
Es proveirà a l'alumnat de documents i exercicis de formulació i nomenclatura química orgànica i inorgànica.
Els aspectes de formulació i nomenclatura químiques podran intervenir de manera implícita o explícita en totes les proves a realitzar.

Proves no recuperables:
El professorat informarà amb suficient antel.lació als estudiants de quins tipus d'exercicis es demanarà saber resoldre de manera autònoma en cada prova no recuperable. En cada prova es farà resoldre a l'aula i entregar per escrit un d'aquests exercicis o una seva variant.
Una vegada s'hagin realitzat totes les proves no recuperables es calcularà la mitjana d'aquestes i la seva qualificació representarà el percentatge no recuperable de la nota de l'assignatura.

Proves recuperables:
Al llarg del curs es preveuen fer varies proves escrites que aglutinaran el percentatge de nota restant.
Aquestes proves són recuperables segons les condicions expressades en aquesta mateixa fitxa i es realitzaran en els periodes establerts en el calendari acadèmic de la Facultat.
Una vegada s'hagin realitzat totes les proves recuperables es calcularà la mitjana d'aquestes i la seva qualificació representarà el percentatge recuperable de la nota de l'assignatura.

Nota important:
La còpia, trànsit d'informació, la tinença d'un mòbil o aparell similar (smartphone, tauleta, audífon, rellotge intel.ligent, etc.) durant una prova puntuable comportarà suspendre l'examen, sense perjudici d'estendre la penalització més enllà, d'acord amb la Normativa sobre Organització, Desenvolupament i Avaluació dels Estudis de Grau de la Facultat de Ciències i la Normativa Reguladora dels Processos d'Avaluació i Qualificació dels Estudiants de la Universitat de Girona.