Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Pertorbacions naturals i antropogènies del medi natural (zones fluvials i humides). Criteris i tècniques de restauració d'espais afectats per activitats extractives, incendis i altres impactes. Condicionament i revegetació. Aspectes legals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BOU MANOBENS  / CARLES ROQUE PAU
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • Formular les valoracions econòmiques i legals dels problemes ambientals.
 • Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.

Continguts

1. Introducció. Concepte de restauració. Què es pot restaurar. El perquè de la restauració del medi natural. Tipus de pertorbacions del medi natural.

2. El programa de restauració i el seu marc legal. Definició, contingut i documentació. Legislació, normativa reguladora de la restauració. Criteris i tècniques de restauració.

3. Restauració de cursos fluvials. Anàlisi dels cursos fluvials. Obres de restauració fluvials.

4. Restauració d'arees afectades per activitats extractives en planes al.luvials i en zones de muntanya.

5. Aspectes bàsics de la vegetació. Forma i estructura. Propagació. Patrons de creixement estacional. Factors primaris que afecten a la germinació de llavors, a l'establiment de plantes i al creixement. Comunitats vegetals. Estructura, successió i competència. Factors climàtics, edàfics i topogràfics.

6. Disseny i tècniques de la revegetació I: objectius; estudi de la vegetació de l'entorn; integració paisatgística; selecció de les espècies; adequació de les espècies al medi; disseny i manteniment.

7. Casos aplicats: exemples de restauració, on s'observen diferents càlculs i dissenys d'obres de restauració.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18,00 12,00 0 30,00
Cerca i anàlisi d'informació 4,00 5,00 0 9,00
Prova d'avaluació 0 11,00 0 11,00
Treball en equip 11,00 14,00 0 25,00
Total 33,00 42,00 0 75

Bibliografia

 • Aguiló, M. (1992). Guía para la elaboración de estudios del medio físico: contenido y metodología. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Catàleg
 • Folch, R, (1986). La vegetació dels Països Catalans (2ª ed.). Barcelona: Ketres. Catàleg
 • Instituto Tecnológico GeoMinero de España (1996). Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales. Madrid: I.T.G.E.. Catàleg
 • M.O.P.U. (1989). Guías metodológicas para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Catàleg
 • Relea (1987). Recomanacions tècniques per a la restauració i condicionament dels espais afecta. Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Terradas, J. (1996). Ecologia del foc. Barcelona: Proa. Catàleg
 • Terradas, J. (2001). Ecologia de la vegetación. Barcelona: Omega. Catàleg
 • Gordon, N.D. et al (2004). Stream Hydrology. An introduction for ecologists, (2a). Wiley. Catàleg
 • Watson et al (US Army Engineers) (1999). Channel rehabilitation (1). (US Army Engineers).
 • Doll, B.A., G.L. Grabow, K.R. Hall, J. Halley, W.A. Harman, G.D. Jennings and D. (2003). Stream Restoration: A Natural Channel Design Handbook.. North Carolina State University.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques integrades del mòdul en una zona real Cal lliurar una memòria de treball en grup. Nota mínima 4.0 40
Cerca i gestió d'informació Cal lliurar informe 20 No
Examen final Examen basat en casos reals, que inclourà questions de teoria i les pròpies de l'assignatura treballades a les pràctiques integrades 40

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura consta de:
1) Memòria de les practiques integrades (PI) del mòdul (treball en grup): 40% nota final
2) Examen basat en casos reals, que inclourà qüestions de teoria i les pròpies de l'assignatura treballades a les pràctiques integrades: 40% nota final
3) Informe individual de l'activitat de cerca i gestió d'informació: 20% nota final

Cal una nota mínima de 4.0 de la prova 1 (Memòria PI) per aprovar l'assignatura.
El treball en grup i l'examen són proves recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT aquells estudiants que no hagin participat en cap prova d'avaluació

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen únic (100% nota final) de tots els continguts de l'assignatura. La prova és recuperable

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 4.0 del treball de pràctiques integrades de mòdul (treball en grup); i un mínim 5.0 de la suma percentual de les tres proves d'avaluació.

Tutoria

Les tutories es faran en horaris concertats prèviament per correu electrònic

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant es farà preferentment per correu electrònic, i a través de les plataformes de comunicació on-line que la universitat de Girona estableixi com a preferencials.

Assignatures recomanades

 • Recursos geològics
 • Riscos naturals
 • Tècniques de reconeixement del subsòl
 • Tècniques de restauració ambiental

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats estan programades inicialment en format presencial. En condicions de semipresencialitat, les hores APP passaran a APV en funció dels criteris de presencialitat que estableixi la universitat. En condicions de 0% de presencialitat, totes les hores APP passaran a APV. El seguiment de la docència en casos de confinament temporal individual d’estudiants que no afectin la totalitat del grup classe, es reforçarà mitjançant tutories individualitzades online prèvia petició dels afectats.

Modificació de l'avaluació:
L'examen final (40% nota final) es farà en on-line independentment de les condicions de presencialitat.
Les pràctiques integrades (PI) de mòdul (40% nota final) i l'activitat de cerca i gestió d'informació (20% nota final) es mantindran en condicions de presencialitat o semipresencialitat, atès que deriven de sortides de camp o activitats d'aula informàtica. En cas que les condicions siguin de 0% de presencialitat, aquestes dues proves se substituiran per sengles treballs bibliogràfics, un en grup (PI) i un individual (cerca i gestió d'informació), amb les mateixes condicions d'avaluació. Les activitats d’avaluació en casos de confinament temporal individual d’estudiants que no afectin la totalitat del grup classe es realitzaran en la modalitat no presencial.

Tutoria i comunicació:
Independentment de l'estat de presencialitat de la docència durant el transcurs del bimestre en què està programada aquesta assignatura, la comunicació i interacció amb l'estudiant es farà preferentment per correu electrònic, i a través de les plataformes de comunicació on-line que la universitat de Girona estableixi com a preferencials.