Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció a la geologia ambiental. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Els materials geològics: minerals i roques. Cicle petrogenètic. Processos geològics externs: processos fluvials, marins, gravitacionals, etc.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup CA

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID BRUSI BELMONTE  / CARLES ROQUE PAU
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
  • Analitzar la dinàmica natural i la influència antròpica de processos i recursos geològics , edàfics i hídrics per poder donar resposta a problemes d'índole social , econòmica o ambiental.

Continguts

1. Introducció a la Geologia: estructura i composició de la Terra, concepte de temps i d'espai, principis fonamentals, mètodes de datació absoluts i relatius, taula dels temps geològics. Geologia ambiental: importància dels processos i dels materials geològics en els estudis ambientals.

2. Dinàmica interna de la Terra i els seus efectes sobre l'activitat humana: tectònica de plaques, vulcanisme i risc volcànic, terratrèmols i risc sísmic, tsunamis.

3. Materials geològics (minerals): els minerals com a constituents de les roques, propietats físiques i químiques, grups principals i exemples més rellevants, problemes ambientals relacionats amb els minerals (radioactivitat, contaminació natural i antròpica, toxicitat...).

4. Materials geològics (roques): origen, classificació i exemples representatius de roques ígnies, metamòrfiques i sedimentàries. El cicle petrogenètic.

5. Alteració dels materials geològics: meteorització química, reaccions principals i repercussions ambientals (carstificació, drenatges àcids,...). Meteorització mecànica, mecanismes i repercussions ambientals.

6. Processos geològics externs: transformació del relleu terrestre. Agents, processos i formes. Erosió, transport i sedimentació. Processos externs i interacció amb l'activitat humana, riscos geomòrfics. L'activitat antròpica com agent geològic.

7. Processos fluvials (I): escorrentia superficial, erosió hídrica superficial i subsuperficial, causes i problemes ambientals.

8. Processos fluvials (II): elements de la conca de drenatge, divisòria d'aigües, xarxa de drenatge, cursos i lleres fluvials, dipòsits al·luvials, ventalls al·luvials i deltes, nivell de base, secció, gradient, velocitat, cabal i càrrega. Repercussions ambientals de la dinàmica fluvial (risc d'inundació, erosió, agradació, modificació del traçat de les lleres...). Impactes i pertorbacions antròpiques sobre la dinàmica fluvial (explotacions d'àrids, modificacions de lleres...).

9. Processos gravitatoris: tipus i dinàmica dels moviments de vessant, dipòsits de vessant, problemes ambientals. Allaus de neu.

10. Processos eòlics: erosió i sedimentació eòlica, sistemes dunars litorals i continentals, problemes ambientals.

11. Processos marins: dinàmica marina a les zones litorals, interacció de processos fluvials, litorals, gravitatoris i eòlics. Tipus de costa, costes rocalloses, dinàmica i problemes ambientals dels penya-segats, costes sorrenques, dinàmica de les platges, problemes d'erosió i de sedimentació, efectes dels embassaments i de la desforestació, evolució de la linia de costa a mitjà i llarg termini.

12. Processos glacials i periglacials: glaceres, processos periglacials, permafrost, problemes ambientals en zones glacials i periglacials generats per l'escalfament global, glaciacions quaternàries, el clima des d'una perspectiva geològica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 16 16
Lectura / comentari de textos 0 16 16
Prova d'avaluació 3 24 27
Resolució d'exercicis 25 26 51
Sessió expositiva 65 50 115
Total 93 132 225

Bibliografia

  • Tarbuck, Edward J (cop. 2000 ). Ciencias de la tierra : una introducción a la geología física (6a ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
  • Tarbuck, Edward J (cop. 2005 ). Ciencias de la tierra : una introducción a la geología física . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
  • Monroe, James S (2008). Geología : (4ª ed.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
  • Strahler, Arthur Newell (1987). Geología física. Barcelona: Omega. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació parcial (1) Prova d'avaluació del primer bimestre 33,3
Prova d'avaluació parcial (2) Prova d'avaluació del segon bimestre 33,4
Prova d'avaluació parcial (3) Prova d'avaluació del tercer bimestre 33,3

Qualificació

L'avaluació i qualificació de l'assignatura funciona de la següent manera:

3 proves d'avaluació parcial (una per període acadèmic), relacionades amb els continguts i les activitats realitzades al llarg del període acadèmic corresponent.

La nota final de l'assignatura és la mitjana de notes obtingudes en les 3 proves parcials.

Per aprovar l'assignatura cal obtenir una nota final igual o superior a 5.0.

Si la nota final és <5.0, i amb independència de la nota obtinguda en cadascun dels exàmens parcials, es pot aprovar l'assignatura (nota màxima 5.0) aprovant l'examen de recuperació, que inclou els continguts dels tres períodes acadèmics.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota final serà "No presentat" només en cas de no assistència a cap prova d'avaluació.