Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Bases moleculars i cel·lulars dels éssers vius. Mecanismes de l'herència. Origen de la vida. Biodiversitat, evolució i filogènia. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius. Arqueus, bacteris i eucariotes. Diversitat d'organismes eucariotes: fongs, vegetals i animals. Aspectes funcionals dels éssers vius. Organització de poblacions i ecosistemes.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup CA

Durada:
Anual
Professorat:
CARLES ABELLA AMETLLER  / SILVIA ABRIL MELENDEZ  / ROSA MARIA ARAGUAS SOLA  / SONIA DE CARALT BOSCH  / LAURA LLORENS GUASCH  / JOSEP LLORET ROMAÑACH  / XAVIER TRIADO MARGARIT  / ANNA VILA GISPERT
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. BLOC 1. COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE LES CÈL·LULES. Tema 1.1. Biomolècules: glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics. Tema 1.2. Dogma central de la biologia: del DNA a les proteïnes. Tema 1.3. Models d'organització cel•lular: procariota i eucariota. Tema 1.4. Membranes biològiques. Tema 1.5. Estructura i organització de les cél.lules. Tema 1.6. Divisió cel.lular i mecanismes d'herència en els eucariotes, Tema 1.7. Divisió cel.lular i transmissió genètica en els procariotes. Tema 1.8. Bioenergètica i diversitat fisiològica.

2. BLOC 2. BIODIVERSITAT I CARACTERÍSTIQUES DELS PROTISTES, FONGS I PLANTES. Tema 2.1. Biodiversitat, filogènia i sistemàtica. Tema 2.2. Microorganismes eucariotes (protistes). Tema 2.3. Biodiversitat dels fongs. Tema 2.4. Biodiversitat i estructura de les plantes. Tema 2.5. Funcionament de les plantes.

3. BLOC 3. BIODIVERSITAT I CARACTERÍSTIQUES DELS ANIMALS I ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DELS ECOSISTEMES. Tema 3.1. Biodiversitat dels animals. Tema 3.2. Estructura dels animals. Tema 3.3. Adaptacions funcionals dels animals. Tema 3.4. Ecologia de poblacions, comunitats i ecosistemes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 20 20
Classes expositives 40 40 80
Classes participatives 14 14 28
Lectura / comentari de textos 10 30 40
Prova d'avaluació 6 0 6
Resolució d'exercicis 10 21 31
Seminaris 10 10 20
Total 90 135 225

Bibliografia

 • Alberts, Bruce (cop. 2005 ). Introducción a la biología celular . Barcelona: Médica Panamericana. Catàleg
 • César Benito. Javier Espino (2012). Genética. Conceptos esenciales. Panamericana. Catàleg
 • Campbell, Neil A., (2007 ). Biología . Madrid [Panamericana]: Ed. Médica Panamericana. Catàleg
 • Curtis, Helena (2008 ). Biología (7ª ed. en español). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Feduchi, Blasco, Romero, Yáñez (2011). Bioquímica, Conceptos esenciales. Panamericana. Catàleg
 • Hickman, Cleveland P. (cop. 2009 ). Principios integrales de zoología (14ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Klug, William S. (cop. 2006 ). Conceptos de genética (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Madigan, Michael T. (2009 ). Brock Biology of microorganisms (12th ed.). San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. Catàleg
 • Nabors, Murray W. (cop. 2006 ). Introducción a la botánica . Madrid: Pearson - Addison Wesley. Catàleg
 • Nelson, David L. (cop. 2008 ). Lehninger principles of biochemistry (5th ed.). New York: W.H. Freeman and Co.. Catàleg
 • Nelson, David L (2009 ). Lehninger principios de bioquímica (5a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis (2009). VIDA. La Ciencia de la Biología (8). Panamericana. Catàleg
 • Smith, Robert Leo (cop. 2001 ). Ecología ([Primera edición en castellano, traducción de la 4ª ed. eninglés]). Madrid [etc.]: Addison Wesley. Catàleg
 • Solomon, Eldra Pearl (cop. 2008 ). Biología (8a ed.). México, D.F.: McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
 • Randall, D., Burggren, W y French, K. (2006). Eckert Fisiología Animal: Mecanismos y adaptaciones. Interamericana MacGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves d'avaluació continuada S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de cadascun dels tres blocs de l'assignatura, per separat, mitjançant una prova escrita amb preguntes d'elecció múltiple i preguntes de resposta breu; taules comparatives; problemes i/o exercicis; esquemes i/o figures a completar i preguntes de tipus verdader/fals, que es realitzarà al final de cadascun dels blocs. En aquesta prova també s'avaluarà l'aprenentatge dels continguts i competències tractats durant la realització de treballs i exercicis en les sessions de Grup Mitjà (GM). La nota d'aquesta activitat d'avaluació SERÀ RECUPERABLE.
100

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través de:

PROVES D'AVALUACIÓ CONTINUADA: Seran tres proves escrites del tipus d'elecció múltiple i preguntes de resposta breu; taules comparatives; problemes i/o exercicis; esquemes i/o figures a completar i/o preguntes de tipus verdader/fals, que es realitzaran de forma individual al final de cadascun dels tres blocs de l'assignatura, durant els períodes d'avaluació continuada.
En les preguntes d'elecció múltiple o de tipus verdader/fals, les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. Cadascuna de les tres proves inclourà els temes que s'han exposat en les classes de GG del bloc corresponent, però també tindrà en compte els continguts que s'han treballat en les classes de GM, en relació a aquests temes. La contribució d'aquestes proves a la nota final de l'assignatura es valorarà de forma equitativa (una tercera part de la nota final cadascuna), de manera que la qualificació total de les tres proves representi el 100% de la nota final de l'assignatura.Per aprovar l'assignatura cal que la mitjana de les 3 proves sigui igual o superior a 5.
EXAMEN RECUPERACIÓ (100%): La nota corresponent a les proves d'avaluació continuada serà RECUPERABLE mitjançant una prova escrita de la mateixa tipologia que inclourà tots els continguts de l'assignatura. Aquesta prova es realitzarà dins el període reservat a final de curs per a les proves de recuperació i la nota obtinguda substituirà la nota anterior.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de NO presentar-se a cap de les tres proves d'avaluació continuada previstes al llarg del curs ni a l'examen de recuperació.

En el cas de NO realitzar alguna de les tres proves d'avaluació continuada s'obtindrà un zero de la prova no realitzada.

Observacions

La via de comunicació entre l'estudiant i els professors que formen l'equip docent no serà el correu electrònic.

La via de comunicació entre els estudiants i el professorat serà, si s'escau, mitjançant sessions de tutories que podran establir-se al llarg del curs i sessions de revisió que s'establiran després de les diferents activitats d'avaluació. Així mateix, l'equip docent podrà publicar informacions i aclariments puntuals, si s'escau, a l'apartat de notícies del web de l'assignatura.