Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aplicació de tècniques i mètodes instrumentals de laboratori.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SANDRA FERNANDEZ PIÑAN  / MERCE FIGUERAS VALL-LLOSERA  / ELENA HERNANDEZ DEL AMO  / MARGARITA MARTINEZ MEDINA  / MARTA SANCHEZ BASSOLS  / JUAN MANUEL SANCHEZ NAVARRO  / ANA CRISTINA SUÑER MAUREL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SANDRA FERNANDEZ PIÑAN  / MERCE FIGUERAS VALL-LLOSERA  / ELENA HERNANDEZ DEL AMO  / MARGARITA MARTINEZ MEDINA  / MARTA SANCHEZ BASSOLS  / JUAN MANUEL SANCHEZ NAVARRO  / ANA CRISTINA SUÑER MAUREL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
  • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.

Continguts

1. Purificació de la lactat deshidrogenasa de múscul de vedella

2. Anàlisi espectrofotomètrica de l'activitat de la lactat deshidrogenasa

3. Detecció immunològica per ELISA

4. Detecció de proteïna total per Bradford

5. Seguiment de la purificació mitjançant electroforesi SDS-PAGE

6. Determinacions quantitatives per HPLC

7. Determinació del contingut de metalls en mostres biològiques mitjançant absorció atòmica de flama.

8. Determinacions quantitatives per Cromatografia de Gasos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 60 0 60
Elaboració de treballs 0 55 55
Prova d'avaluació 2 20 22
Resolució d'exercicis 2 10 12
Total 64 85 149

Bibliografia

  • Hernández Hernández, Lucas (DL 2002 ). Introducción al análisis instrumental . Barcelona: Ariel. Catàleg
  • Mauri Aucejo, Adela (2010 ). Laboratorio de análisis instrumental . Barcelona: Reverte. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen d'avaluació S'avalua la capacitat de síntesis, la comunicació oral, el coneixement i comprensió de les tècniques utilitzades al laboratori i la capacitat per valorar de forma objectiva els resultats obtinguts. ACTIVITAT RECUPERABLE. 40
Dossier de pràctiques. Treball a presentar posteriorment a la realització de les pràctiques. S'avalua la comprensió dels experiments, el raonament crític, la capacitat de recollir dades qualitativament i quantitativament.
ACTIVITAT RECUPERABLE només d'aquells treballs a on la nota sigui inferior al 5. Amb la recuperació del treball la nota màxima que es podrà obtenir serà el 5.
50
Prova de procés S'avalua la comprensió dels processos realitzats, la capacitat per analitzar objectivament els resultats i la de trobar noves estratègies de millora. ACTIVITAT NO RECUPERABLE. 10

Qualificació

És obligatori assistir a totes les pràctiques per aprovar l'assignatura. Cal haver obtingut un mínim de 3 sobre 10 de cada part avaluada. Si es compleixen els requisits indicats la nota de l'assignatura serà la mitjana ponderada de totes les notes obtingudes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver assistit a cap sessió de pràctiques i no haver realitzat cap de les activitats.

Assignatures recomanades

  • Mètodes instrumentals quantitatius