Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques a fi de resoldre un problema biològic real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat. Modalitats del Treball final de grau: Projecte d'investigació o desenvolupament experimental. Projecte d'investigació o desenvolupament bioinformàtic. Projecte de 'data mining' i bibliogràfic i Projecte Docent.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Grup TF

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup TJ

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.

Continguts

1. TREBALL FINAL DE GRAU: Elaboració d'un treball en base a dades experimentals i/o bibliogràfiques de l'àmbit de la Biologia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 82 160 242
Exposició dels estudiants 3 55 58
Total 85 215 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració del TFG: inclou un treball previ (pràctic o teòric, segons la modalitat del treball) i la redacció de la memòria corresponent (que s'ajustarà al format que descriu el Reglament regulador del TFG de la Facultat de Ciències). Com a mínim un expert del tema avalua la memòria. Es comprova que s'hagin seguit les instruccions i requisits detallats a la normativa del Reglament regulador del TFG publicat per la Facultat de Ciències. Es valoren tant els aspectes formals (estructura, redacció, material gràfic, bibliografia, etc.), com els continguts de la memòria (dades i resultats, discussió, conclusions, etc.). 35
  Presentació oral del treball Un tribunal compost per tres membres (expert, tutor del PAT i president) avalua la presentació oral del treball, que consisteix en una defensa pública en que l'estudiant exposa el que considera més rellevant del seu treball, seguit d'un torn de preguntes per part del tribunal. Es comprova que s'hagin seguit les indicacions del Reglament regulador del TFG de la Facultat de Ciències, especialment les parts en anglès, així com, la correcció formal de l'exposició, l'expressió oral i la demostració de coneixements i compmetències específiques. 35
  Avaluació de les competències transversals: la farà el tutor del PAT. El tutor del PAT registra el seguiment i l'entrega del portafoli. 20
  Avaluació del tutor del TFG El tutor del TFG valora la feina realitzada durant la seva supervisió. 10

  Qualificació

  La Facultat de Ciències té publicat un reglament específic sobre què ha d'incloure i com s'ha d'estructurar la memòria i, també, com s'ha de realitzar la defensa del TFG. Cal seguir estrictament aquest reglament.

  L'avaluació dels diferents aspectes que engloba el TFG es realitzarà a través de rúbriques específiques; de manera que, el tutor del treball valorarà el desenvolupament experimental; el tutor del PAT valorarà el seguiment del portafoli; i, finalment, el tribunal avaluarà la memòria i la defensa del TFG.

  Per a considerar superat el TFG es requereix una qualificació igual o superior a 5 punts sobre un total de 10.

  El TFG no és recuperable.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà com a "NO PRESENTAT" l'estudiant en el cas que no dipositi la memòria del treball en els terminis establerts per cada grup (febrer, juny o setembre), o, en el cas de no realitzar la defensa del treball en el dia establert.

  Observacions

  Cal que els estudiants consultin el “Reglament regulador del Treball Final de Grau (TFG) pels estudiants d'ensenyaments universitaris oficials de la Facultat de Ciències de la UdG” (Aprovat en sessió 01/18 de la Comissió de Govern de la Facultat de Ciències de 14 de març de 2018). Podeu trobar aquest reglament al següent link:

  [https://www.udg.edu/ca/Portals/47/TFG1.Reglament%20TFG%20de%20la%20FC_14%20de%20mar%C3%A7%202018.pdf?ver=2018-06-07-123231-193]