Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estructura i funció d'òrgans, aparells i sistemes animals. Regulació i integració de les funcions. Adaptacions funcionals al medi.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARGARIDA CASADEVALL MASO  / ROBERTO MERCIAI
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Identificar i descriure de forma integradora les reaccions i processos que formen part del metabolisme i la fisiologia de els éssers vius.
 • Comprendre i descriure els canvis associats al desenvolupament dels éssers vius .

Continguts

1. Cèl.lules excitables i excitabilitat: 1.1. Potencial de membrana: bases iòniques. Canvis de potencial. 1.2. Neurones i glia. Potencial local i d'acció. Conducció. Sinapsi. Transmissors sinàptics. 1.3. La fibra muscular: ultraestructura. Excitació i contracció. Propietats mecàniques i metabolisme.

2. Sistema Nerviós: 2.1. Evolució en invertebrats i vertebrats. Membranes, estructures protectores i líquid cefaloraquidi. 2.2. Recepció i vies aferents. Transducció. Nocicepció. Termorecepció. Mecanorecepció. Fotorecepció. Quimiorecepció. Electrorecepció. 2.3. Control eferent. Activitat motora espinal. Tronc encefàlic i cerebel. Còrtex motor. Sistema nerviós autònom.

3. Sistema Hormonal: 3.1. Generalitats. Alliberació i mecanismes d'acció. Hipotàlem i neurosecreció. Hipòfisi. Neurohipòfisi. 3.2. Adenohipòfisi. Tiroides i hormones tiroidees. Glàndules paratiroidees, cèl.lules C i regulació dels nivells de calci. 3.3. Glàndules suprarenals en els vertebrats. Còrtex suprarenal. Hormones sexuals. 3.4. Medul.la adrenal. Secrecions endocrines del pàncrees. 3.5. Neurosecreció i hormones en els invertebrats.

4. Excreció: 4.1. Funcions dels òrgans excretors. Nefridis. Túbuls de Malpighi. Ronyons dels vertebrats. Excreció de productes nitrogenats en diferents ambients. 4.2. El ronyó dels mamífers. Filtració glomerular. Reabsorció i secreció tubular. Aclariment i taxa de filtració. Formació d'orina concentrada i diluïda. 4.3. Regulació del volum hídric, regulació iònica i de l'equilibri àcid-base a l'home. Osmoregulació en ambients aquàtics i terrestres.

5. Medi Intern: 5.1. Homeòstasi. Limfa, sang i hemolimfa. Hemostàsia. Coagulació sanguínia.

6. Circulació: 6.1. Principis generals. Estructura del sistema cardiovascular en invertebrats. Models de circulació i estructura cardíaca en vertebrats. 6.2. Cors miogènics i neurogènics. Sistema d'excitació i conducció. Electrocardiograma. Freqüència i despesa cardíaca. Regulació de la funció cardíaca. 6.3. Circulació en vasos, arterial i venosa. Microcirculació. Regulació. Pressió arterial.

7. Respiració: 7.1. Intercanvi de gasos. Cromoproteïnes i transport de gasos en invertebrats i vertebrats. Transport d'oxigen. Efecte Bohr i efecte Root. Transport de CO2 i efecte Haldane. 7.2. Respiració cutània. Respiració traqueal. Pulmons laminars. Respiració per brànquies. 7.3. Respiració aèria en peixos. Anatomia pulmonar. Respiració pulmonar. Mecanismes de ventilació en mamífers. Respiració en amfibis, rèptils i aus. 7.4. Control de la respiració: regulació química i nerviosa. Respiració a grans altituds.

8. Digestió: 8.1. Processos digestius. Digestió bucal i glàndules salivals. Digestió gàstrica: Estómac monogàstric i digàstric. Secrecions, motilitat i regulació. 8.2. Digestió intestinal: Intestí i epiteli intestinal. Secrecions pancreàtica, biliar i intestinal. Motilitat intestinal. Absorció intestinal. Formació de femtes i defecació. 8.3. Fisiologia comparada de la digestió en invertebrats i vertebrats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 4 70 74
Resolució d'exercicis 4 8 12
Sessió expositiva 60 0 60
Sessió participativa 10 0 10
Total 78 78 156

Bibliografia

 • Moyes, Christopher D (2007 ). Principios de fisiología animal . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Randall, David (cop. 1998 ). Eckert fisiología animal : mecanismos y adaptaciones (4ª ed.). Madrid, [etc.]: MGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Hill, Richard W (1992 ). Fisiología animal (2ª ed). Torrejón de Ardoz: Akal. Catàleg
 • Barber Cárcamo, Ana María (1991 ). Fisiología animal : funciones vegetativas . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Eckert, Roger (1989 ). Fisiología animal : mecanismos y adaptaciones (3ª ed. [inglesa, 1ª ed. española]). Madrid: Interamericana-McGraw-Hill. Catàleg
 • Moyes (2007). Principios de Fisiología Animal (recurs electrònic). https://cataleg.udg.edu/record=b1387978: Pearson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Dues proves parcials Recuperable. 100

Qualificació

Per a l'avaluació serà imprescindible que l'estudiant hagi entregat els documents o treballs relacionats amb les activitats realitzades en els grups mitjans que s'hagin demanat.

La nota final constarà de dues parts:

50% corresponent a una prova parcial de la primera part de l'assignatura

50% corresponent a una prova parcial de la segona part de l'assignatura

S'hi inclouran preguntes o exercicis realitzats en les activitats de grup mitjà.

La nota mínima de cada prova per a fer promig és 4.

Tant en el cas de tenir una nota inferior a 4 en algun dels dos parcials, com en el cas de no aprovar amb el promig dels dos parcials, caldrà anar a l'examen final i treure una nota mínima de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El "no presentat" s'assignarà a l'estudiant que no s'hagi presentat a les activitats de grups mitjans, i/o no s'hagi presentat a cap de les proves parcials, i/o no s'hagi presentat a l'examen final.

Observacions

Les activitats de grup mitjà són normalment de reforç i revisió de la matèria que s'ha treballat a les classes de la setmana, pel que és altament recomanable l'assistència.