Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'objectiu fonamental de l'assignatura es l'estudi dels productes naturals, la seva biosíntesi i importància tant desde el punt de vista químic com de les seves aplicacions. Es posa èmfasi en les aplicacions biotecnològiques aplicades a la química.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EDUARD BARDAJI RODRIGUEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
  • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
  • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
  • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.

Continguts

1. Introducció, definició i classificació de productes naturals. Aspectes generals: aillament, elucidació estructural, síntesi, biogénesi. Principals rutes biosintètiques.Elucidació de rutes biosintétiques. Síntesi de Productes Naturals. Síntesi química. Síntesis biomimétiques. Semisíntesi. Síntesi enzimàtica i quimioenzimàtica. Bioproducció.

2. Lípids: introducció i biosíntesi. Glicérids: clasificació. Síntesi de prostaglandines. Altres compostos relacionats. Aplicacions.

3. Policétids. Definició i exemples. Unitats de Acil-CoA. Mecanisme general de la biosíntesi de policètids. Policètids derivats de l’acetat. Policètids derivats de distintes unitats de l’acetat. Macrólids. Aplicacions.

4. Isoprenoids. Origen metabólic a partir del mevalonat. Unitat estructural isoprenoide. Hemiterpens. Monoterpens. Sesquiterpens. Diterpens. Triterpens. Esteroïdes. Carotenoïdes. Aplicacions.

5. Compostos derivats del Ac. Shikímic: introducció, ruta biosintética. Metabolits ArC3. Metabolits ArC1 y ArC2. Polifenols. Lignans. Aplicacions.

6. Alcaloïdes y altres compostos derivats d’aminoàcids. Rutes biosintétiques. Alcaloïdes derivats del metabolisme de la ornitina i lisina. Alcaloïdes derivats del metabolisme de fenilalanina i tirosina. Alcaloïdes derivats del metabolisme del triptofà. Alcaloïdes derivats del metabolisme de l’àcid antranílic. Altres compostos derivats d’aminoàcids. Pèptids i derivats. Aplicacions.

7. Biosíntesi de carbohidrats, pèptids i proteïnes en relació a la seva Bioproducció i les seves aplicacions.

8. Química de Nucleósids, nucleótids i ácids nucleics: estructures primaria y secundaria. ARN. Síntesi de nucleósids i nucleótids. Síntesi d’oligonucleótids. Compostos mimètics de ADN i ARN: PNAs, siRNAs. Aplicacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 30 45 75
Total 30 45 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Els estudiants han de preparar un treball al llarg del curs i exposar-lo oralment al final.
Els continguts del treball s'agrupen en tres parts:
1. Coneixement estructural i biosintètic de cadascuna de les families de productes naturals estudiades. Tasca d'avaluació: Elaboració d'un resum de productes naturals, un exemple de cada tipus treballat al curs, amb detall de la seva estructura,nomenclatura, origen biosintètic, i les seves aplicacions(biològiques i no-biològiques) per a cada exemple.
2. Coneixement sobre els aspectes biosintètics dels productes naturals. Tasca d'avaluació: Estudi d'un cas de biosíntesi d'un producte natural amb detall mecanistic desde el punt de vista bioorgànic.
3. Exposició d'un cas d'aplicació de productes naturals o dels coneixements biosintètics: aprofitament d'un producte natural,aplicació enzimàtica a un procès, bioproducció d'un producte natural, etc.
treball, continguts, compressió, format i aplicació conceptes bàsics 100

Qualificació

Mètodes docents:
Els estudiants tenen a la seva disposició via internet material divers per preparar i seguir els diverssos temes tractats durant el curs. web: www.eduardbardaji.com. Les sessions magistrals d'aula es dediquen a centrar i consolidar els conceptes centrals de cada tema.

Els estudiants ha de preparar un treball i exposar-lo oralment al final del curs. L'avalució es fa tenint en compte el treball, la presentació oral i el nivell de coneixement de la matèria que demostrin a les preguntes.

Els continguts s'agrupen en tres grans blocs:
1. Coneixement estructural de cadascuna de les families de productes naturals estudiades. Tasca d'avaluació: Elaboració d'un resum d'estructures (un exemple de cada grup estudiat), detallant nomenclatura, origen biosintètic, aplicacions(biològiques i no-biològiques).
2. Coneixement sobre els aspectes biosintètics dels productes naturals. Tasca d'avaluació: Estudi d'un cas de biosíntesi (un PN d'una de les families estudiades) amb detall mecanistic bioorgànic.
3. Estudi d'una aplicaciò basada en productes naturals o aplicació biotecnològica basada en productes naturals. Tasca d'avaluació: decripció de l'exemple escollit i anàlisi crític i valoració de la possible aplicació de la tecnologia

Tipus d'exàmens:
Presentació del treball en pdf i Exposició oral del treball seguida de preguntes. Es pot presentar a qualsevol de les sessions d'examen previstes com dates d'avaluació final dels examens oficials. En cas d'avançar la presentació oral de treballs, de mutu acord, a les últimes sessions de classe del curs, aquesta opció s'ha de comunicar amb prou temps i substituirà la data d'examen oficial.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar el treball ni fer la seva defensa oral.

Observacions

El material de l'assignatura pot ser trobat a la web del professor: http://www.eduardbardaji.com
Altre material accessori es distribuirà via la Meva UdG o Moodle.