Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Funcions de la professió. Marc social de la professió. Orientació per a l'exercici de la professió. L'assignatura s'impartirà íntegrament en anglès i té un alt component d'assistència obligatòria.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BB

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL CASAS ROQUETA  / ESTELA GARCIA BONAVILA  / MARC LLAVANERA I BRUGUERA  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup BC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL CASAS ROQUETA  / ESTELA GARCIA BONAVILA  / MARC LLAVANERA I BRUGUERA  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL CASAS ROQUETA  / ESTELA GARCIA BONAVILA  / MARC LLAVANERA I BRUGUERA  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL CASAS ROQUETA  / ESTELA GARCIA BONAVILA  / MARC LLAVANERA I BRUGUERA  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL CASAS ROQUETA  / ESTELA GARCIA BONAVILA  / MARC LLAVANERA I BRUGUERA  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
  • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.

Continguts

1. Els graduats en l'àmbit de ciències en el mercat de treball actual.

2. Recursos actuals en el procés de recerca de feina. El perfil professional.

3. El currículum i la carta de presentació.

4. L’entrevista de treball.

5. Proves psicotècniques i dinàmiques de grup.

6. Normativa laboral aplicable.

7. Seminaris impartits per professionals dels diferents sectors dins l’àmbit de les ciències.

8. Sessions pràctiques: es treballarà l’entrevista personal i els recursos necessaris per superar-la amb èxit així com l’elaboració del currículum i la carta de presentació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 16,00 0 16,00
Elaboració individual de treballs 0 20,00 0 20,00
Lectura / comentari de textos 0 8,00 0 8,00
Sessió expositiva 9,00 0 9,00 18,00
Sessió pràctica 8,00 0 0 8,00
Tutories individuals 5,00 0 0 5,00
Total 22,00 44,00 9,00 75

Bibliografia

  • Cantón Mayo, Isabel Pino Juste, Margarita R. (DL 2011 ). Diseño y desarrollo del currículum . Madrid: Alianza. Catàleg
  • Mauri, Teresa (DL 2008 ). Disseny, desenvolupament i innovació del currículum . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
  • Camprubí i García, Pere (1997 ). La Profesión de biólogo . Madrid: Colegio Oficial de Biólogos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives La nota d'aquesta part resultarà del càlcul del nombre de sessions presencials del grup al qual pertanyi l'estudiant, i l'estudiant haurà d'assistir, com a mínim, a la meitat de sessions presencials. Per exemple, si l'assignatura té 20 hores de grup gran que, com a conseqüència de la semipresencialitat, es divideix en dos grups (A i B), cada grup ha d'assistir a un total de 10 sessions presencials. Per tant, el 60% es calcularia a partir del següent:

Assistència a 10 sessions: 60 punts
Assistència a 9 sessions: 54 punts
Assistència a 8 sessions: 48 punts
Assistència a 7 sessions: 42 punts
Assistència a 6 sessions: 36 punts
Assistència a 5 sessions: 30 punts
Assistència a menys de 5 sessions: No Presentat

La no assistència no tindrà penalització si es produeix una circumstància extraordinària (malaltia, assumptes personals d'extrema gravetat...). Es requerirà, en aquest cas, un justificant que acrediti aquest fet de manera equívoca.

L'equip docent, tenint en compte les particularitats d'aquesta assignatura, no podrà acceptar el desenvolupament d'altres activitats professionals (treball a compte propi, o a compte d'altri, assistència a pràctiques externes, TFG...) com a causa justificable i no penalitzable. Per tant, aquells estudiants que treballin hauran d'assegurar-se que assisteixen, com a mínim, a la meitat de les sessions presencials.
60 No
Classes pràctiques L'assistència a les sessions de pràctiques (Grup Petit; i dues sessions per grup) és obligatòria. La no assistència a aquestes sessions comportarà la qualificació final de l'assignatura de No Presentat. No
Treball pràctic avaluable S'assignarà una tasca individual per treballar els continguts pràctics de l'assignatura. Per a l'avaluació es tindrà en compte el contingut i el format de presentació del treball.

Per superar l'assignatura caldrà obtenir una nota del treball avaluable igual o superior a 5 punts sobre 10 (recuperable).

El treball s'haurà d'entregar dins del termini previst per l'equip docent.
40

Qualificació

La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà aplicant el percentatge en cadascuna de les notes obtingudes en les activitats d'avaluació.
Es valorarà molt l’actitud participativa de l’alumne dins l’aula, tant a les sessions pràctiques com a les teòriques.
L'assignatura s'aprova amb un global de 5 sobre 10.
En el cas de no superar el treball pràctic avaluable la seva recuperació tindrà una nota màxima de 5 sobre 10.

1) Assistència a les classes magistrals (60%)

La nota d'aquesta part resultarà del càlcul del nombre de sessions presencials del grup al qual pertanyi l'estudiant, i l'estudiant haurà d'assistir, com a mínim, a la meitat de sessions presencials. Per exemple, si l'assignatura té 20 hores de grup gran que, com a conseqüència de la semipresencialitat, es divideix en dos grups (A i B), cada grup ha d'assistir a un total de 10 sessions presencials. Per tant, el 60% es calcularia a partir del següent:

Assistència a 10 sessions: 60 punts
Assistència a 9 sessions: 54 punts
Assistència a 8 sessions: 48 punts
Assistència a 7 sessions: 42 punts
Assistència a 6 sessions: 36 punts
Assistència a 5 sessions: 30 punts
Assistència a menys de 5 sessions: No Presentat

La no assistència no tindrà penalització si es produeix una circumstància extraordinària (malaltia, assumptes personals d'extrema gravetat...). Es requerirà, en aquest cas, un justificant que acrediti aquest fet de manera equívoca.

L'equip docent, tenint en compte les particularitats d'aquesta assignatura, no podrà acceptar el desenvolupament d'altres activitats professionals (treball a compte propi, o a compte d'altri, assistència a pràctiques externes, TFG...) com a causa justificable i no penalitzable. Per tant, aquells estudiants que treballin hauran d'assegurar-se que assisteixen, com a mínim, a la meitat de les sessions presencials.

2) Activitat d'aula (10%)

3) Assistència a les sessions de pràctiques i avaluació del treball pràctic (30%)

L'assistència a les sessions de pràctiques (Grup Petit; i dues sessions per grup) és obligatòria. La no assistència a aquestes sessions comportarà la qualificació final de l'assignatura de No Presentat.

A més, com a resultat de les pràctiques, l'alumne/a haurà d'elaborar un treball pràctic que representarà el 30% de la qualificació final de l'assignatura. L'estudiant que no entregui aquest treball, obtindrà la
la qualificació final de l'assignatura de No Presentat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT quan es produeixi una de les circumstàncies següents:

1) Que l'estudiant assisteix a menys del 50% de les sessions magistrals que té assignades pel grup al qual pertany.

2) Que no assisteixi a les dues sessions de pràctiques.

3) Que no presenti el treball pràctic obligatori, dins del termini previst.

Només en causes de força major i extraordinàries, i sempre que es pugui justificar mitjançant el corresponent document acreditatiu, es podrà considerar l'exempció d'aquesta norma. En tot cas, l'equip docent valorarà individualment amb l'estudiant la situació particular que es produeixi.

Avaluació única:
Els estudiants que s'acullin a l'avaluació única i que no puguin assistir a les sessions presencials, hauran d'assistir a les sessions virtuals per streaming.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

L'assignatura s'impartirà íntegrament en anglès.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Atès que, llevat de la darrera setmana abans del decret d'estat d'alarma, les sessions presencials d'aquesta assignatura es van impartir amb anterioritat a l'estat d'alarma, no s'han modificat les activitats.

Modificació de l'avaluació:
No s'han produït modificacions en el sistema d'avaluació, atès que aquesta s'ha dut a terme a través de l'entrega de treballs i l'assistència als seminaris.

Tutoria i comunicació:
L'equip docent ha establert un xat i un fòrum a través del Moodle, i s'ha posat a disposició de l'alumnat a través del correu electrònic i la videoconferència.