Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius a nivell molecular i cel·lular. Aspectes funcionals de les cèl·lules procariotes i eucariotes. Divisió cel·lular i mecanismes de l'herència. Origen i evolució de les cèl·lules. Arqueus, bacteris i eucariotes.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup QM

Durada:
Anual
Professorat:
ISABEL CASAS ROQUETA  / LAURA GUERRERO LATORRE  / XAVIER VILA PORTELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. BLOC-1

          1.1. Biomolècules: glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics

          1.2. El dogma central de la biologia: del DNA a les proteïnes

          1.3. Organització cel·lular: cèl·lules procariotes i cèl·lules eucariotes

          1.4. Membranes biològiques

2. BLOC-2

          2.1. Estructura i organització de la cèl·lula procariota

          2.2. Organització interna de la cèl·lula eucariota

          2.3. Origen de la vida i evolució de les cèl·lules

          2.4. Processos de divisió cel·lular en eucariotes: mitosi i meiosi

          2.5. Mecanismes de l'herència en els eucariotes

          2.6. Reproducció i transmissió genètica en els procariotes

          2.7. Bioenergètica i diversitat fisiològica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 10,00 0 10,00
Lectura / comentari de textos 2,00 22,00 0 24,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Resolució d'exercicis 4,00 22,00 0 26,00
Seminaris 6,00 0 0 6,00
Sessió expositiva 30,00 36,00 0 66,00
Sessió participativa 6,00 6,00 0 12,00
Total 54,00 96,00 0 150

Bibliografia

 • Alberts, Bruce (cop. 2005 ). Introducción a la biología celular . Barcelona: Médica Panamericana. Catàleg
 • César Benito. Javier Espino (2012). Genética. Conceptos esenciales. Panamericana. Catàleg
 • Campbell, Neil A., (2007 ). Biología . Madrid [Panamericana]: Ed. Médica Panamericana. Catàleg
 • Curtis, Helena (2008 ). Biología (7ª ed. en español). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Feduchi, Blasco, Romero, Yáñez (2011). Bioquímica, Conceptos esenciales. Panamericana. Catàleg
 • Klug, William S. (cop. 2006 ). Conceptos de genética (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Madigan, Michael T. (2009 ). Brock Biology of microorganisms (12th ed.). San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. Catàleg
 • Margulis, Lynn (cop. 1996 ). ¿Qué es la vida? . Barcelona: Tusquets. Catàleg
 • Nelson, David L. (cop. 2008 ). Lehninger principles of biochemistry (5th ed.). New York: W.H. Freeman and Co.. Catàleg
 • Nelson, David L (2009 ). Lehninger principios de bioquímica (5a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis (2009). VIDA. La Ciencia de la Biología (8). Panamericana. Catàleg
 • Solomon, Eldra Pearl (cop. 2008 ). Biología (8a ed.). México, D.F.: McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
 • Voet (2016). Fundamentos de bioquímica. Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova parcial dels continguts del Bloc-1 Es farà una prova parcial corresponent al bloc-1 de l'assignatura, on s'avaluarà l'aprenentatge de tots els continguts (tant els treballats a Grup gran com a Grup mitjà) mitjançant un test d'elecció múltiple, que es realitzarà al final del període acadèmic. En cap cas, s'alliberarà matèria per a l'examen global.
La nota d'aquesta activitat d'avaluació NO SERÀ RECUPERABLE.
18 No
Prova parcial dels continguts del Bloc-2 Es farà una prova parcial corresponent al bloc-2 de l'assignatura, on s'avaluarà l'aprenentatge de tots els continguts (tant els treballats a Grup gran com a Grup mitjà) mitjançant un test d'elecció múltiple, que es realitzarà al final del període acadèmic. En cap cas, s'alliberarà matèria per a l'examen global.
La nota d'aquesta activitat d'avaluació NO SERÀ RECUPERABLE.
22 No
Examen global S'avaluarà l'aprenentatge dels continguts de tota l'assignatura globalment mitjançant una prova escrita final que podrà incloure: preguntes de resposta breu, taules comparatives, problemes i/o exercicis, esquemes i/o figures a completar, preguntes d'elecció múltiple i preguntes de tipus verdader/fals (en els tres darrers tipus de qüestions es podran penalitzar les errades).
La nota d'aquesta activitat d'avaluació serà RECUPERABLE.
60

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través de les següents activitats: PROVES PARCIALS (inclouen l'avaluació dels continguts teòrics de GG i també dels treballs i exercicis de GM) i EXAMEN GLOBAL. Es realitzarà també una prova de RECUPERACIÓ que permetrà repetir l'examen global en cas de no haver-lo superat.

A. PROVA PARCIAL DEL BLOC-1 (18%): Prova del tipus d'elecció múltiple (test) que es realitzarà de forma individual al final del període acadèmic en el que s'imparteix el Bloc-1, durant el període d'avaluació continuada, i que no alliberà matèria per a l'examen global. En aquesta prova tipus test, les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. Aquesta prova inclourà els continguts teòrics que s'han exposat en les classes de GG del Bloc-1 de l'assignatura, però també tindrà en compte explícitament els treballs i exercicis que s'hagin treballat en les classes de GM, en relació a aquests temes.
La nota d'aquesta categoria d'avaluació NO SERÀ RECUPERABLE.

B. PROVA PARCIAL DEL BLOC-2 (22%): Prova del tipus d'elecció múltiple (test) que es realitzarà de forma individual al final del període acadèmic en el que s'imparteix el Bloc-2, durant el període d'avaluació continuada, i que no alliberà matèria per a l'examen global. En aquesta prova tipus test, les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. Aquesta prova inclourà els continguts teòrics que s'han exposat en les classes de GG del Bloc-2 de l'assignatura, però també tindrà en compte explícitament els treballs i exercicis que s'hagin treballat en les classes de GM, en relació a aquests temes.
La nota d'aquesta categoria d'avaluació NO SERÀ RECUPERABLE.

C. EXAMEN GLOBAL (60%): Consistirà en una prova escrita global que es realitzarà de forma individual al final del darrer bloc de l'assignatura, durant el període destinat a les avaluacions, i que inclourà tots els continguts de l'assignatura. Aquesta prova tindrà diferents tipologies de preguntes (taules, esquemes, preguntes de resposta breu o de veritable/fals, preguntes d'elecció múltiple, problemes i exercicis, etc.) La qualificació d'aquesta activitat representarà un 60% de la nota final. Caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 4 sobre una puntuació màxima de 10 punts en aquesta prova per poder optar a superar l'assignatura. La nota d'aquesta activitat serà RECUPERABLE mitjançant la qualificació que s'obtingui en una prova similar que es realitzarà dins el període reservat per a les proves de recuperació i que substituirà sempre la nota anterior.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar cap de les dues proves parcials previstes al llarg del curs i/o en el cas de no realitzar l'examen global.

Avaluació única:
L’avaluació única la podràn seguir tots els alumnes que la facultat autoritzi. Consistirà en un examen que inclourà tots els continguts de l'assignatura (tant de GG com de GM), constarà d'una part tipus test que valdrà el 40% de la nota i una part de preguntes curtes que valdrà el 60%. Caldrà una nota mínima de 5.00 en aquest examen per superar l’assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar l’assignatura, caldrà obtenir una nota final igual o superior a 5 sobre 10 punts i una nota de l'examen global igual o superior a 4. En el supòsit de no obtenir una qualificació mínima de 4 (sobre una puntuació màxima de 10) en l'examen global, la nota final de l'assignatura que constarà en l'acta no serà en cap cas superior a 4 punts sobre 10, encara que la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en el conjunt de les activitats d'avaluació superi aquest valor.

Tutoria

Els dubtes sobre l'assignatura es realitzaran per mitjà de tutories concertades, a petició de l'estudiant.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat es realitzarà per mitjà del Fòrum d'avisos i notícies del moodle. En el cas que es tracti d'informacions personalitzades per un alumne concret, es realitzarà via correu electrònic o missatge personal al moodle.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial.
Les classes de teoria es faran amb un grup (A o B) a l'aula i l'altre grup podrà seguir la classe per streaming.
Les presentacions de tots els temes estaran disponibles al moodle.
Alguns temes que requereixen menys complexitat no s'explicaran a l'aula i les presentacions disponibles estaran comentades pels professors.
Periòdicament es realitzaran activitats pràctiques a l'aula (exercicis, problemes, comentari de textos, etc) que no es podran seguir per streaming i es repetiran per a tots dos grups. Els dies concrets en que es realitzaran aquestes activitats s'informaran amb antelació.

Escenari tancament UdG.
Totes les presentacions dels temes estaran comentades pels professors i es faran sessions virtuals per videoconferència, per resoldre dubtes de forma periòdica (3 o 4 per període acadèmic).
Les activitats de pràctiques s'hauran de realitzar de forma autònoma per part de l'estudiant i es comentaran amb el professor en sessions virtuals per videoconferències.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Podran seguir les classes de teoria per streaming amb les mateixes presentacions que tindran disponibles igual que la resta d'estudiants.
Les activitats de pràctiques s'hauran de realitzar de forma autònoma per part de l'estudiant i es comentaran amb el professor en sessions virtuals per videoconferències.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial.
Es realitzaran igual que en el cas de presencialitat

Escenari tancament UdG.
Es realitzaran proves similars però de manera virtual i sota videovigilància.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Es realitzaran proves similars però de manera virtual i sota videovigilància.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial
Les tutories es realitzaran igual que en el cas de presencialitat.

Escenari tancament UdG.
Es realitzarà mitjançant e-mail, Google meet o la plataforma que indiqui la UdG

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Es realitzarà mitjançant e-mail, Google meet o la plataforma que indiqui la UdG