Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El treball de fi de grau es contempla com un treball d'especialització en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis, sota la supervisió d'un professor tutor, que es redactarà per escrit i serà defensat públicament davant d'una comissió formada pel tutor del treball més dos professors de l'estudi.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARGARIDA CASACUBERTA ROCAROLS
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (15%), Anglès (15%), Francès (5%)

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
MARGARIDA CASACUBERTA ROCAROLS
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE49- Dominar la llengua catalana en els seus usos orals i escrits a través d'exposicions orals, treballs acadèmics i exàmens
 • CE52- Argumentar amb rigor i amb sentit crític sobre temes i problemes relacionats amb la llengua i la literatura catalanes
 • CE53- Gestionar, organitzar i analitzar amb sentit crític la informació en tots els àmbits
 • CE54- Adquirir i dominar la terminologia lingüística i retòrica bàsica per descriure i analitzar amb rigor i precisió la llengua i la literatura catalanes

Continguts

1. 1. El treball de fi de grau (TFG) és un exercici d'especialització en alguna de les matèries contingudes en el pla d'estudis que ha de potenciar la capacitat de dissenyar i dur a la pràctica projectes relacionats amb la llengua i la literatura.

2. El treball de fi de grau pot tenir diverses modalitats. de forma genèrica, es recomana la realització d'un treball de revisió o investigació bibliogràfica sobre un tema acotat (estat de la qüestió), per bé que també pot acceptar-se la realització d'un treball de recerca.

3. Els alumnes hauran de sol·licitar formalment les àrees de coneixement i els àmbits temàtics dins els quals voldrien realitzar el treball així com la proposta del professor tutor que hauria de realitzar la supervisió i seguiment del treball.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 7,50 7,50
Elaboració individual de treballs 0 290,00 290,00
Exposició dels estudiants 1,00 0 1,00
Tutories de grup 1,50 0 1,50
Total 2,50 297,50 300

Bibliografia

 • Pujol, Josep M (2000). Ortotipografia : (3a ed. rev.). Barcelona: Columna. Catàleg
 • Pujol, Josep M (2000). Ortotipografia : (3a ed. rev.). Barcelona: Columna. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració del treball Vegeu l'apartat "criteris de qualificació" 75
Exposició del treball Cal l'autorització del director per presentar i defensar el treball. Sobre els criteris d'avaluació, vegeu l'apartat "criteris de qualificació". 25

Qualificació

Els criteris de qualificació seran els segúents:
1. presentació clara i ordenada del text
2. Correcció i claredat en la comunicació escrita
3. Domini dels recursos en l'exposició oral
5. Domini dels recursos en l'exposició escrita
6. Utilització adequada del lèxic específic
7. Comprensió dels conceptes bàsics adquirits a través de fonts documentals deiverses
8. Anàlisi i interpretació dels missatges verbals
9. creativitat i iniciativa pròpia en les produccions intel·lectuals
10. Investigació de les fonts de documentació
11. Aplicació dels conceptes adquirits

ADVERTÈNCIA: La còpia o el plagi comportarà la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'alumne que no dipositi el TFG dins els terminis establerts.

Observacions

Per a presentar el Treball de Fi de Grau cal haver superat totes les assignatures del pla d'estudis, excepte les que estiguin pendents d'avaluació en l'últim semestre de la titulació.