Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Es traçarà una panoràmica de la història del català en tant que llengua literària, començant per la seva aparició vacil•lant (segles X-XIII), recorrent la seva edat d'or (XIV-XV) i culminant el trajecte en l'època moderna i el segle XIX; d'aquesta manera s'abordaran els principals cicles històrics que precedeixen i condicionen la fixació contemporània de la llengua. Aquesta assignatura inclourà una descripció sumària de la llengua documentada en les diferents èpoques i també el comentari i anàlisi d'alguns texts amb valor representatiu.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCESC FELIU TORRENT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CE51- Conèixer a fons la tradició literària, gramatical i lingüística de la llengua catalana per poder aplicar-la en l'ensenyament o en el món del treball o de la comunicació
 • CE52- Argumentar amb rigor i amb sentit crític sobre temes i problemes relacionats amb la llengua i la literatura catalanes

Continguts

1. La llengua i la història

2. El llatí

3. El naixement de les llengües romàniques: el cas català

          3.1. La configuració del domini lingüístic

          3.2. L'ús de diverses llengües al domini català medieval: català vs llatí, català vs àrab, català vs occità, català vs aragonès i castellà

          3.3. Llull i la llengua catalana

          3.4. "Dir lo llatí en so de romanç"

4. Les llengües "nacionals" a Europa

5. La subordinació del català a l'edat moderna (s. XVI-XVII)

          5.1. La castellanització de la monarquia. Els seus efectes

          5.2. La llengua literària i la impremta. La codificació de la llengua

          5.3. La llengua vehicular

6. L'estat, la nació, la llengua (s. XVIII)

          6.1. La cultura il·lustrada i la diversitat lingüística

          6.2. Les institucions i les elits

          6.3. Legislació lingüística i jerarquització de les llengües

          6.4. El nom de la llengua, entre la unitat i la diversitat

7. El catalanisme i la llengua

          7.1. Conceptes historiogràfics: Renaixença i diglòssia

          7.2. Congressos, manifestos, iniciatives culturals

          7.3. Les institucions i les llengües

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 50,00 2,00 52,00
Prova d'avaluació 3,00 20,00 0 23,00
Sessió expositiva 12,00 10,00 12,00 34,00
Sessió participativa 10,00 4,00 11,00 25,00
Visionat/audició de documents 0 16,00 0 16,00
Total 25,00 100,00 25,00 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Exercici de comentari de text, que caldrà entregar al final del trimestre, havent-lo preparat abans amb el professor en hores de tutoria. S'avalua la capacitat de comprendre un text i fer-ne una crítica raonada, a la llum de les qüestions tractades en l'assignatura. 50
  Examen de recapitulació sobre els continguts de l'assignatura Es tindrà en compte la coherència i l'adequació de les respostes, la qualitat de la redacció i la correcció ortogràfica i gramatical. 50

  Qualificació

  Aprovaran l'assignatura els estudiants que superin el 5 de mitjana en la suma de les qualificacions de l'examen i del comentari del text plantejat a cada estudiant.
  Condicions.
  1. Els errors ortogràfics, gramaticals o de redacció seran tinguts en compte en l'avaluació d'ambdós exercicis. Si hi ha més de 5 errors gramaticals greus no es podrà aprovar l'assignatura.
  2. L'examen i el treball s'han de fer obligatòriament, i la nota de l'examen ha de ser igual o superior a 5 (sobre 10) per poder aprovar el curs.
  L'assistència regular a les sessions presencials i virtuals de l'assignatura, així com l'interès i la participació demostrats a l'aula, es tindran en compte també en la ponderació de la nota final.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà no presentat (NP) aquell alumne que no faci algun dels dos exercicis d'avaluació, i que no es presenti tampoc a l'examen final.

  Avaluació única:
  Es preveu la possibilitat de l'avaluació única, al final del semestre, per als estudiants que vulguin acollir-s'hi. Consistirà en un examen, que es farà presencialment a la Facultat en el dia fixat.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Els estudiants podran adreçar-se al professor per fer consultes comentar els aspectes que creguin convenients relacionats amb el desenvolupament de l'assignatura o amb l'elaboració del treball. El professor els atendrà sempre virtualment, a través del correu o de les plataformes de videoconferència que s'estableixin.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  La comunicació entre els estudiants i el professor es farè, per norma general, a través de la plataforma Moodle, i també a través dels canals de videoconferència que s'estableixin.

  Observacions

  A l'inici del curs donarem la bibliografia de l'assignatura. També a principi de curs es donaran les indicacions pertinents en cas d'alguna modificació en la planificació.