Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments autors i obres de la literatura catalana medieval
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JAUME TORRO TORRENT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CE51- Conèixer a fons la tradició literària, gramatical i lingüística de la llengua catalana per poder aplicar-la en l'ensenyament o en el món del treball o de la comunicació
 • CE52- Argumentar amb rigor i amb sentit crític sobre temes i problemes relacionats amb la llengua i la literatura catalanes
 • CE54- Adquirir i dominar la terminologia lingüística i retòrica bàsica per descriure i analitzar amb rigor i precisió la llengua i la literatura catalanes

Continguts

1. Bernat Metge i la difusió del saber entre els laics.

          1.1. La cort papal d’Avinyó com a focus difusor d’una nova cultura lligada als professionals de la ploma i de la paraula. Fra Antoni Canals.

          1.2. Bernat Metge i Lo somni.

2. La poesia en els regnats de Joan I (1387-96), Martí I (1396-1410), Ferran I d’Antequera (1412-16) i els primers temps d’Alfons IV el Magnànim (1412-25).

          2.1. La tradició catalano - provençal. Els Consistori de la Gaia Sciència o del Gai Saber (Tolosa, 1323) i les Leys d’amors (1328-37). Els Consistori de Barcelona (1393). Tractats poètics i tractadistes (Joan de Castellnou; Jaume March, Lluís d’Averçó).

          2.2. El regnat de Joan I i Martí I. El retorn als grans trobadors i la poesia francesa (Guillaume de Machaut, Oton de Granson). Regnats de Joan I (1387-96) i Martí I (1396-1410): Gilabert de Próixida, Andreu Febrer.

          2.3. La cort ducal de Gandia, Alfons el Vell (ca. 1332-1412): Pere March.

          2.4. Regnats Ferran I (1412-16) i el jove rei Alfons (1416-1425): Jordi de Sant Jordi, Lluís Icart, Arnau March, fra Joan Basset.

3. Curial e Güelfa.

          3.1. La cavalleria.

          3.2. Autor i gènere.

          3.3. Rerafons cultural i teoria literària. L’humanisme cavalleresc.

4. Ausiàs March.

          4.1. Autor i obra. La transmissió dels seus poemes i la constitució d’un cançoner. Diverses teories.

          4.2. Cicles poètics.

          4.3. La reformulació de la tradició trobadoresca.

          4.4. Ausiàs March es converteix en el major poeta. Les corts dels Trastàmara (Alfons IV el Magnànim, Joan de Navarra i Carles de Viana).

5. Joan Roís de Corella.

          5.1. L’elaboració d’una prosa d’art. La cort del príncep de Viana.

          5.2. Obra profana: poesia i proses mitològiques. La Tragèdia de Caldesa.

          5.3. Obra religiosa: poesia, traduccions, vides de sants. La impremta: Vita Christi de Ludolf de Saxònia, dit el Cartoixà (València, 1495-1500), Psalteri (1490).

6. Joanot Martorell, Tirant lo Blanch.

          6.1. Vida i personalitat de Joanot Martorell.

          6.2. L’autoria. El paper de Martí Joan de Gualba.

          6.3. Construcció de la novel·la, models d’escriptura i registres d’estil.

7. Jaume Roig.

          7.1. Vida i obra.

          7.2. Els gèneres del Spill. La comèdia, la sàtira i el sermó.

          7.3. La ficció autobiogràfica, la crítica social i la follia d’amor.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 10 11
Classes expositives 50 0 50
Elaboració de treballs 0 15 15
Lectura / comentari de textos 0 40 40
Tutories 34 0 34
Total 85 65 150

Bibliografia

 • Badia, Lola (1988). De Bernat Metge a Joan Roís de Corella : estudis sobre la cultura literària de la tardor medieval catalana. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Badia, Lola (1993). Tradició i modernitat als segles XIV i XV : estudis decultura literària i lectures d'Ausiàs March. València [etc.]: Institut Universitari de FilologiaValenciana [etc.]. Catàleg
 • Col·loqui Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga (3r : 2000 : Girona) (2002). Literatura i cultura a la Corona d'Aragó : segles XIII-XV : actes del III Col·loqui Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga : Universitat de Girona : 5-8 juliol de 2000. Barcelona: Curial Edicions Catalanes: Publicacions del'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Rubió i Balaguer, Jordi (1984-1986). Història de la literatura catalana. [Barcelona]: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Història de la literatura catalana (1964). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Broch, Àlex, 1947- (2013- ). Història de la literatura catalana . Barcelona: Enciclopèdia Catalana :Barcino :Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Metge, Bernat (cop. 2010 ). Llibre de fortuna i prudència . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Metge, Bernat (1999). Lo Somni. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Pròixida, Gilabert de (1954 ). Poesies . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Febrer, Andreu (1951 ). Poesies . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Sant Jordi, Jordi de (1984 ). Les Poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV . València: Tres i quatre. Catàleg
 • Badia, Lola, 1951- (2011 ). Curial e Güelfa . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Curial e Güelfa (cop. 1993). Barcelona: Teide. Catàleg
 • Marc, Ausiàs, (2000 ). Poesies (2a ed., rev.). Barcelona: Barcino. Catàleg
 • March, Ausiàs, Pujol, Josep M. (1992). Antologia poètica. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Roís de Corella, Joan (1983 ). Obra profana . València: Climent. Catàleg
 • Roís de Corella, Joan (1980 ). Tragèdia de Caldesa i altres proses . Barcelona: Edicions 62 [etc.]. Catàleg
 • Martorell, Joanot (1990). Tirant lo Blanc : i escrits (3a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Martorell, Joanot (2008 ). Tirant lo Blanch . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Pujol, Josep (2002). La Memòria literària de Joanot Martorell : models i escriptura en el Tirant lo Blanc. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat: CurialEdicions Catalanes. Catàleg
 • Beltrán Llavador, Rafael (2007 ). Tirant lo Blanc de Joanot Martorell . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Riquer, Martí de (1990). Aproximació al Tirant lo Blanc. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Riquer, Martí de (1992 ). Tirant lo Blanch, novela de historia y de ficción . Barcelona: Sirmio. Catàleg
 • Roig, Jaume, Carré, Antònia (1994). Espill. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Roig, Jaume, (2006 ). Espill . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (DL 2003 ). El Somni d'Escipió ; L'Amistat . Barcelona: edicions 62. Catàleg
 • Petrarca, Francesco (2004 ). Secretum . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (2013 ). L'Amistat . Martorell: Adesiara. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (1999 ). Leli ; De l'amistat . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (1998 ). Cató el Vell, De la vellesa . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (1948-1950 ). Tusculanes . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Boeci (2002 ). Consolació de la filosofia . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Boeci (1989 ). Consolació de la filosofia . Barcelona: Laia. Catàleg
 • Lluís Cabré, Alejandro Coroleu & Jill Kraye eds. (2012). Fourteenth-century classicism : Petrarch and Bernat Metge. Londres - Savigliano: The Warburg Institute ; Savigliano : Nino Aragno, 2012 . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura i comentari de textos Control de lectura. 20
Examen final L'examen i els treballs hauran d'ésser escrits en llengua catalana. Es tindran en compte l'exposició, l'argumentació i la prosa. 80

Qualificació

Hi haurà tutories, almenys dues, de les lectures obligatòries i un examen final.

* En els treballs i exàmens, per cada error de normativa es restarà un 0,1.

Observacions

El primer dia de classe es donarà un programa de l'assignatura amb una llista bibliogràfica més completa i comentada. També es facilitarà una llista de lectures recomanades per a cada tema i s'assenyalaran més precisament les activitats a realitzar, com es connecten amb els continguts de l'assignatura i quines són les nocions més importants del tema.

Assignatures recomanades

 • Edició de textos: noves tecnologies aplicades a l'edició digital
 • El pensament medieval
 • Estudi d'un fenomen literari medieval: narrativa en vers
 • Història de l'art medieval
 • Història medieval I
 • Història medieval II
 • Literatura espanyola II (medieval)
 • Literatura i cultura a la Corona d'Aragó
 • Literatura romànica medieval
 • Literatura romànica medieval II