Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Itinerari del mòdul instrumental dissenyat bàsicament per als alumnes que s’orienten cap a la història moderna i contemporània. El seu contingut combina una aproximació a les fonts documentals –arxivístiques, bibliogràfiques i digitals- i a les fonts materials d’interès per a la investigació històrica, amb la presentació d’un ventall ampli de metodologies d’anàlisi tant quantitatives com qualitatives.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ELISEU CARBONELL CAMOS  / JOSEP CLARA RESPLANDIS  / LAURA FARÍAS MUÑOZ  / DIGNORIS MATEO MATEO  / BRENDA NOGUE MORENO  / ENRIC SAGUER HOM
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (35%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE32- Usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques ...)
 • CE34- Comprendre l'evolució i els principals debats, teòrics i metodològics, de la disciplina i de les ciències socials en general
 • CE36- Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina
 • CE38- Posseir un domini bàsic de les metodologies pròpies de les ciències històriques

Continguts

1. Arxius i biblioteques per a la investigació històrica

          1.1. Els dipòsits organitzats de la Història escrita (I). Les biblioteques

          1.2. Els dipòsits organitzats de la Història escrita (II). Els arxius. Tipologies de documentació

          1.3. Documents d’arxius i biblioteques a Internet: els catàlegs en línia

2. Eines informàtiques per a l'organització de la d'informació: les bases de dades

          2.1. El disseny conceptual d'una base de dades

          2.2. La transformació del disseny conceptual al disseny lògic

          2.3. La creació d'una base amb MsACCES. Taules, interrelacions i formularis

          2.4. Explotació i anàlisi de les dades: les consultes

3. Fonts i mètodes d’anàlisi quantitativa

          3.1. La quantificació en història. Historiografia. Fortaleses i febleses de la quantificació

          3.2. Fonts documentals per a l’anàlisi quantitativa

4. Fonts i mètodes d’anàlisi qualitativa

          4.1. Els mètodes qualitatius en història. Història oral, fortaleses i febleses

          4.2. Els mètodes qualitatius. La imatge com a document per a la Història. Biografies i prosopografies.

5. El mètode etnogràfic

          5.1. Principals corrents teòrics i conceptes antropològics

          5.2. L'etnografia com a mètode

          5.3. Treball de camp: l'observació i la participació

          5.4. Estudi del parentiu: el mètode genealògic

6. Patrimoni cultural material i immaterial

          6.1. Evolució del concepte i usos del patrimoni

          6.2. La patrimonialització de la cultura material i immaterial

          6.3. Patrimoni i museus: gestió i didàctica del patrimoni

7. Disseny i desenvolupament d’un projecte de recerca històrica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1,5 0 1,5
Anàlisi / estudi de casos 23,5 86 109,5
Classes expositives 53,5 0 53,5
Classes participatives 10 3 13
Classes pràctiques 34 30 64
Elaboració de treballs 14 114,5 128,5
Lectura / comentari de textos 0 15 15
Prova d'avaluació 6 37 43
Resolució d'exercicis 0 22 22
Total 142,5 307,5 450

Bibliografia

 • Alberch i Fugueras, Ramon (cop. 1999 ). ¡Archívese! : los documentos del poder : el poder de los documentos . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Cruz Mundet, José Ramón (2003 ). Manual de archivística (5ª ed., corr. y act.). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Catàleg
 • Alía Miranda, Francisco (1998). Fuentes de información para historiadores. Obras de referencia y bibliografías. Gijón: Trea. Catàleg
 • Andrés Díaz, Rosana de (1993). "El Estado: documentos y archivos". Dins Miguel Artola (Ed.), Enciclopedia de Historia de España, t.VII (, p. 85-145). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Cerdá Díaz, Julio (1999). Archivos municipales españoles: guía bibliográfica. Gijón: Trea. Catàleg
 • Alaminos, Antonio (1993). Gráficos. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Anderson, Margo (2007). Quantitative History. Dins William Outhwaite & Stephen Turner (Ed.), The Sage Handbook of Social Science Methodology (, p. 246-63). London: Sage Publications. Catàleg
 • Cameron, Sonja (2005 ). Using computers in history : Sonja Cameron and Sarah Richardson . Basingstoke [etc.]: Palgrave Macmillan. Catàleg
 • Cardoso, Ciro Flamarion Santana (2000 ). Introducción al trabajo de la investigación histórica : conocimiento, método e historia (5a ed.). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Carreras, Albert Tafunell Sambola, Xavier Barciela López, Carlos Fernando (2005 ). Estadísticas históricas de España : siglos XIX-XX (2ª ed, rev. y ampliada). Bilbao: Fundación BBVA. Catàleg
 • Cipolla, Carlo M (1991 ). Entre la historia y la economía : introducción a la historia económica . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Coll, Sebastián (1995 ). Guía de fuentes cuantitativas para la historia económica de España . Madrid: Banco de España. Servicio de Estudios. Catàleg
 • Harvey, Charles (1996 ). Databases in historical research : theory, methods and applications . Basingstoke: Macmillan. Catàleg
 • Hudson, Pat (2000 ). History by numbers : an introduction to quantitative approaches . London [etc.]: Arnold. Catàleg
 • Pagarolas i Sabaté, Laureà (cop. 2007 ). Los Archivos notariales : qué son y cómo se tratan . Gijón: Trea. Catàleg
 • Pujadas, Juan José (2010 ). Etnografía . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Aróstegui, Julio (cop. 1995 ). La Investigación histórica : teoría y método . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Burke, Peter (2001 ). Visto y no visto : el uso de la imagen como documento histórico . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Coller, Xavier (2000 ). Estudio de casos . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Dosse, François (2007 ). La Apuesta biográfica : escribir una vida . València: La Universitat. Catàleg
 • Duverger, Maurice (1996 ). Métodos de las ciencias sociales . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Joutard, Philippe (1986 ). Esas voces que nos llegan del pasado . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Pujadas Muñoz, Joan Josep (1992 ). El Método biográfico : el uso de las historias de vida enciencias sociales . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Rodríguez Gómez, Gregorio (1996 ). Metodología de la investigación cualitativa . Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Samuel, Raphael (2008). Teatro de la memòria. Pasado y presente de la cultura contemporània. València: PUV. Catàleg
 • Thompson, Paul (1986 ). The Voice of the past : oral history . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Appadurai, Arjun (cop. 1986). The Social life of things : commodities in cultural perspective . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Català Viúdez, Manel (2010 ). Metodologia de recerca etnològica . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Catàleg
 • X. Barral i Altet (1992). Arqueología industrial o Arqueología del mundo moderno y contemporáneo. Arqueología hoy. Cuadernos de la UNED, (108), 175-186 Catàleg
 • J. Canal i Roqueta et al. (1995). Història urbana de Girona. Girona: Ajuntament de Girona. Catàleg
 • R. A. Buchanan (1992). Industrial Archaeology in Britain. Hardmonsworth: Allen Lane. Catàleg
 • A. Carandini (1984). Arqueología y cultura material. Barcelona: Mitre. Catàleg
 • Cerdà, Manuel (2008 ). Arqueología industrial : teoría y práctica . València: Universitat de València. Catàleg
 • J. Guilaine (dir.) (1991). Pour une archéologie agraire. París: Armand Colin. Catàleg
 • D. Crossely (1990). Post-medieval Archaeology in Britain. Leicester: Leicerster University Press. Catàleg
 • M. López García (1992). El concepto de patrimonio. El patrimonio industrial o la memoria del lugar. Ábaco (Arqueología industrial), (10), 9-12 Catàleg
 • A. J. Morales (1996). Patrimonio histórico-artística. Madrid: Historia 16. Catàleg
 • M. Peñalver (1994). A propósito de la tradición y del patrimonio. Una propuesta hermenéutica seguida. Dins (Ed.), Arquitectura y patrimonio. Memoria del futuro. Una reflexión sobre la relación e (, p. 41-44). Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Catàleg
 • J. M. Santacreu Soler (1992). Una visión global de la arqueología industrial en Europa. Ábaco (Arqueología industrial), (10), 13-28 Catàleg
 • Kuper, Adam (2001). Fraternity and endogamy. The House of Rothschild. Social Anthropology, 9(3), 273-287 Catàleg
 • Bourdieu, Pierre (1986). L'illusion biographique. Actes de la recherche en sciences sociales, 62-63(1), 69-72 Catàleg
 • Terradas Saborit, Ignasi (1992). Eliza Kendall :. Bellaterra: UAB. Catàleg
 • Mármol, Camila del (2010). Los Lindes del patrimonio :. Barcelona: Institut Català d'Antropologia. Catàleg
 • Smith, Laurajane (2014). Patrimoni immaterial : un repte per al discurs de patrimoni autoritzat. Revista d'Etnologia de Catalunya, (39), 12-29 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions teòriques i pràctiques corresponents al bloc temàtic 1 Comprensió i transcripció de documents 5
Exercicis a partir de la documentació d'arxiu (bloc temàtic 1) Es valorarà la comprensió dels textos, llur transcripció i interpretar-los correctament. 5
Prova escrita sobre els continguts exposats a les classes i les lectures referides al bloc temàtic 1 Grau de coneixement dels continguts i lectures fetes sobre els temes i capacitat expositiva 5
Exercici de transcripció Correcció en la lectura i la trancripció d'un document 1
Exercici de disseny conceptual d'una base de dades Domini de les eines de disseny conceptual, correcció de la solució proposada 2
Exercici de transformació lògica Correcció en les pautes de transformació 1
Exercici de creació de taules, interrelacions i formularis Plantejament correcte dels camps i les seves propietats; correcció en les interrelacions; bon funcionament del formulari 2
Prova d'avaluació corresponent al punt 2 del temari Prova de disseny, construcció i maneig d'una base de dades orientada al buidatge de documentació històrica 14
Prova escrita corresponent al punt 3 del temari Es valorarà tant la comprensió dels textos de lectura obligatòria com la capacitat d'identificar tipologies documentals, de situar-les en el seu context històric i de llegir-les i interpretar-les correctament 9
Exercicis a partir de documentació d'arxiu corresponents al punt 3 del temari És obligatori lliurar tots els exercicis. Només es valorarà el lliurament dels exercicis amb la completesa i correcció formal adequades. 6
Elaboració i transcripció d'una entrevista amb els mètodes del bloc 4 Es valorarà la capacitat d’integrar els continguts de les classes teòriques i les lectures en les diverses fases d'elaboració de l’entrevista 10
Exercici escrit sobre l'ús de la imatge com a document històric Es valorarà la capacitat de posar en relació la imatge amb un context històric determinat 5
Exercici d'elaboració d'un genograma familiar, bloc 5 Es tindrà en compte la utilització acurada de la simbologia i l'exhaustivitat en la recollida de informació. Es presentara una memòria sobre el procés d'elaboració de la representació amb els problemes i dificultats sorgides, a més dels comentaris sobre la informació recollida seguint les pautes facilitades a classe. 12
Lectura d'un text etnogràfic, bloc 5 Grau de compliment de les competències relacionades 3
Observació d'un recurs patrimonial, bloc 6 Grau d'assoliment de les competències vinculades 10
Elaboració d'un Projecte de Recerca per presentar a una convocatòria d'ajuts o beques. Es presentarà oralment S'avaluarà la capacitat per dissenyar correctament un projecte de recerca sobre el tema o qüestió que l'alumne desitgi, sempre dins l'àmbit de la història i el patrimoni cultural. L'alumne haurà de fer una sessió de tutoria abans de les festes de Nadal amb el tutor que se li assigni. 10

Qualificació

És obligatòria l'assistència a totes les sessions en que es realitzin exercicis pràctics o fora de la facultat. En cas d'absència cal presentar justificació documental. També és obligatòria l'assistència a les presentacions del projecte de recerca que facin els altres alumnes de l'assignatura.

Els criteris d'avaluació de cadascun dels treballs i activitats es troben especificats en l'apartat 'Activitats d'avaluació'.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
És obligatori presentar tots els exercicis i activitats d'avaluació sol·licitats. Aquells exercicis que no es presentin equivaldran a un zero, que computarà en el càlcul de la nota final.

Observacions

El correu electrònic és un mitjà adequat per concertar tutories amb els professors de l'assignatura. No s'atendran, però, dubtes o preguntes referits al contingut i l'organització de l'assignatura a través del correu electrònic