Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Breu panoràmica als aspectes comuns que caracteritzen la Història de la Península Ibèrica des de l'aparició de l'home sobre el terra peninsular fins al franquisme, posant l’accent en l'evolució dels regnes hispànics i de la Corona d'Aragó, la seva diversa constitució interna i els aspectes divergents, així com el conflicte social que han caracteritzat el seu desenvolupament final.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • CED12. Coneixement de l'estructura diacrònica general del passat.
 • CED13. Coneixement del passat a través d'unitats espacials congruents: geogràfiques, regionals o estatals (Mediterrània, Europa occidental, Amèrica, Espanya, Catalunya).
 • CED14. Coneixement d'aspectes específics (econòmics, socials, polítics, culturals) d'un o més períodes del passat de la humanitat.
 • CED15. Conèixer i usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques).
 • CED17. Conèixer i usar les bases teòriques i metodològiques de la disciplina i d'altres ciències afins.
 • CEP27. Capacitat d'analitzar adequadament situacions i informacions complexes tant en el passat com en el present.

Continguts

1. Introducció. La historiografia catalana. Catalunya abans de Catalunya. 2. La configuració de Catalunya i la feudalització. 3. L'expansió del feudalisme català. 4. La crisi del feudalisme català. 5. Catalunya en la monarquia hispànica. 6. La Catalunya borbònica. 7. La crisi de l'antic règim. 8. Industrialització, obrerisme i catalanisme. 9. La lluita per l'autonomia i la lluita social (1900-1931). 10. La II República i la Guerra Civil. 11. La dictadura franquista. 12. La transició a la Catalunya actual.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 60 80 140
Classes pràctiques 15 25 40
Lectura / comentari de textos 0 50 50
Prova d'avaluació 8 35 43
Sortida de camp 9 12 21
Tutories 3 3 6
Total 95 205 300

Bibliografia

 • A. Balcells (1991). El nacionalismo catalán. Madrid: Historia 16. Catàleg
 • M. Aventín i J.M. Salrach (1998). Història medieval de Catalunya. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya-Pòrtic. Catàleg
 • P. Vilar (dir.) (1986). Història de Catalunya. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • M. Risques (dir.) (1999). Història de la Catalunya contemporània. Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • B. de Riquer (dir.) (1995). Història. Política, societat i cultura dels Paísos Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • J.Nadal i Ph. Wolff (dir.) (1983). Història de Catalunya. Vilassar: Oikos-Tau. Catàleg
 • J. Fontana (2014). La formació d'una identitat. Una història de Catalunya. Vic: Eumo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura d'articles o capítols de llibres i exercicis Assoliment competències 10
Desenvolupament i participació en els temes 1 a 12 Assoliment competències 80
Treball en equip Assoliment competències 10

Qualificació

Assoliment de les competències.
Les proves escrites valdran el 70 % de la nota final. Per valorar la participació -10 % restant de l'apartat- caldrà haver assistit a un 90 % de les classes.
El treball de lectures i en grup són obligatoris per assolir les competències

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'entén per no presentat la no realització de totes o una part de les proves d'avaluació i dels treballs que puntuen. L'assistència a les sortides és obligatòria.

Observacions

La sortida de camp -per a la realització del treball en equip- es farà en divendres.
No s'admetran treballs enviats per correu electrònic ni lliurats fora de termini.