Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El Treball Final tindrà un procés d'aprenentatge específic ja que no es desenvoluparà en gran manera en l'aula-grup a partir de classes expositives, sinó a través d'un altre tipus d'activitats. L'eix fonamental del procés d'aprenentatge del present Mòdul s'implementarà sobretot a partir del treball individual de l'alumne degudament tutoritzat, a fi de poder avaluar el nivell d'adquisició de continguts i competències fonamentals del Grau. El treball Final de Grau de Comunicació Cultural podrà ser, en esencia, de dos grans tipus: 1) Analític. L'esmentat enfocament seguirà els mètodes propis del treball acadèmic a partir de l'anàlisi d'un tema vinculat a la Comunicació i els Estudis Culturals. 2) Creatiu. L'esmentat enfocament seguirà els mètodes propis del treball periodístic en el sentit més ampli del terme, ja sigui en suport textual, audiovisual o multimèdia. L'esmentat model podrà respondre a diferents models: reportatge en profunditat, assaig, documental, portal de continguts, etc. Tots els treballs finals tindran un tutor i hauran de ser presentats i defensat davant d'un tribunal format pel propi tutor i dos professors de la Facultat. Els treballs hauran de ser lliurats als membres del tribunal almenys quinze dies abans de la seva defensa.-Elecció del Treball Final per part de l'alumne/a després de sessions de tutories amb el professor o professors elegits.-Seqüenciació del treball en les seves diferents fases: recollida d'informació, delimitació de fonts primàries i secundàries, anàlisi i organització del corpus de treball, etc. - Temporització del treball pactada amb el tutor. -Elaboració gradual del treball amb seguiment permanent per part del tutor d'acord amb el disseny (seqüenciació i temporització) pactat.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
RAMON GIRONA DURAN
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
RAMON GIRONA DURAN
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG4- Comunicar-se en alguna tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany) en diferents formats i contextos sobre temes de la seva especialitat
 • CE7- Analitzar el món contemporani des d'una perspectiva interdisciplinària de les Humanitats

Continguts

1. El Treball de final de grau (TFG) és un exercici d'especialització en alguda de les matèries contingudes en el pla d'estudis que ha de potenciar la capacitat de dissenyar i dur a la pràctica projectes en l'àmbit de la comunicació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 2 10
Elaboració de treballs 0 287,5 287,5
Exposició dels estudiants 0 2,5 2,5
Total 8 292 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració del treball S'avaluarà la capacitat de l'estudiant de fer recerca de material bibliogràfic, documental o audiovisual, d'analitzar-lo críticament i contextualitzar-lo històricament i d'utilitzar de forma eficaç el llenguatge escollit per a realitzar-lo. 90
  Exposició del treball davant d'un tribunal S'avaluarà la capacitat de l'estudiant de presentar oralment davant del tribunal les conclusions del treball. 10

  Qualificació

  L'estudiant ha de superar tant l'avaluació del contingut del treball final de grau com la presentació i defensa pública del TFG.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Si l'estudiant no presenta el treball dins els terminis establerts per la Facultat.