Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
-Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual, centrant-nos sobretot el la televisió.- Aprendre la taxonomia dels diferents formats i gèneres televisius -Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica. -Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres (televisives i cinematogràfiques) representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
RAMON GIRONA DURAN  / INGRID GUARDIOLA SANCHEZ  / DANIEL PITARCH FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE3- Detectar els canvis en la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics per adaptar-s'hi i utilitzar-los de forma ajustada
 • CE4- Comprendre i analitzar la funció i el sentit dels mitjans de comunicació en el món contemporani
 • CE8- Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-los de forma ajustada

Continguts

1. ASSIGNATURA "CREACIÓ AUDIOVISUAL". (Ramon Girona/Daniel Pitarch/6ECTS/1S/Català) En aquesta assignatura es posarà atenció, d’una banda, a tot el procés de producció audiovisual, des del guió, a la planificació del rodatge, fins el muntatge. També es treballaran conceptes al voltant dels diferents gèneres audiovisuals. TEMA 1 FORMATS AUDIOVISUALS (Ramon Girona) 1.1 Formats de ficció. 1.2 Formats documentals. • Documental expositiu/clàssic Documental observacional Documental interactiu Documental performatiu Documental reflexiu Fake/fals documental 1.3 Formats creatius: • Propaganda • Publicitat i empresa o Els mecanismes de la publicitat • Publicitat i sector públic • Publicitat, consciència social i coneixement TEMA 2 GUIÓ (Ramon Girona/Daniel Pitarch) 2.1 Guió de ficció. • Robert McKee i Doc Comparato • La idea i l’story-line • Argument / sinopsis. Disseny de la trama i variacions de trames. • Vladimir Propp i Joseph Campbell. • Estructura / tractament. Tipus d’estructures. • Guió final. Formalització. • Guió tècnic. • Storyboard 2.2 Guió de formats documentals • Com escriure un bon guió per Patricio Guzmán i Trisha Das • Idea / Story-line • Argument / Sinopsi • Estructura / Tractament • Documentació • Personatges • Localitzacions 2.3 Guió de formats creatius • Públic objectiu • Problema i solució • Qualitats de la marca • Idea / Story-line • Argument / Sinopsi • Estructura / Tractament TEMA 3 LLENGUATGE AUDIOVISUAL: LA CÀMERA, EL SO I EL MUNTATGE (Daniel Pitarch) Elements del llenguatge audiovisual: posada en escena, captura i muntatge El concepte de continuitat i raccord La càmera de vídeo: característiques tècniques i llenguatge audiovisual El so: recursos expressius, els micròfons i els bancs de so El muntatge: relacions gràfiques, rítmiques, d’espai, temporals i conceptuals Fases d’un projecte: idea, preproducció, rodatge i postproducció TEMA 4 EDICIÓ DE VÍDEO (Pràctic) (Daniel Pitarch) Conceptes bàsics: espai de treball, seqüències, flux de treball, edició i exportació Edició de vídeo: punts d’entrada i sortida, eines del timeline, efectes bàsics (correcció de color) Edició de so: capes, volums, fotogrames claus, EQ i reverb Cas pràctic: editar un rodatge amb més d’una càmera i so de gravadora Crèdits i cairons: eines de text Exportar el muntatge: formats de vídeo i codecs

2. ASSIGNATURA: "NOUS FORMATS TELEVISIUS". (Íngrid Guardiola/6ECTS/2S/Català) TEMA 1 INTRODUCCIÓ ALS FORMATS TELEVISIUS 1.1 Introducció a l’INPUT i al MINIPUT. 1.2 Introducció als formats televisius. Estudi dels formats televisius en la televisió contemporània i avaluació de la graella televisiva i les polítiques de programació. TEMA 2 FORMATS CULTURALS 2.1 Interferències entre art i televisió: de les televisions d’artistes, als TV Labs fins el cas del videoart. 2.2 El museu d’art i la televisió en diàleg 2.3 Els filòsofs a la televisió i el salt a la xarxa 2.4 Literatura: vells i nous formats televisius 2.5 Evolució del format musical i la seva revitalització gràcies a Internet TEMA 3. MÓN DOCUMENTAL 3.1 El documental expositiu 3.2 Documental d’observació 3.3 El documental d’entrevistes 3.4 El documental reflexiu 3.5 Documental i formats híbrids: del found footage al fals documental passant pel docu-drama i d’altres estratègies documentals TEMA 4. ELS REALITIES 4.1 Reality shows: història, evolució i televisió de qualitat 4.2 Benvingut oxímoron: Telerrealitat de servei públic TEMA 5 TELEVISIÓ I INTERNET 5.1 La ficció i els nous mitjans audiovisuals 5.2 De la televisió d’autor a l’obra audiovisual col·lectiva: Crowdsourcing, crowdfunding 5.3 L’audiovisual multipantalla i interactiu: crossmedia i transmedia 5.4 Noves formes de producció, difusió i exhibició de l’obra audiovisual a través de internet 5.5 Legislació, distribució i propietat de l’obra audiovisual

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 145 140 285
Elaboració de treballs 0 15 15
Total 145 155 300

Bibliografia

 • BARKER, C. (2003). Televisión, globalización e identidades culturales. Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • BOURDIEU, P. (1997). Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • CASTELLS, M. (1998). La era de la información. Madrid: Alianza. Catàleg
 • DEBRAY, R. (1994). Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • HARTLEY, J. (2000). Los usos de la televisión. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • JENKINS, H. (2000). Convergence Culture. Nova York: NYU Press. Catàleg
 • McLUHAN, M. (1989). The global village. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • POSTMAN, N. (1990). Divertim-nos fins a morir: el discurs públic a l'era del show business. Badalona: Llibres de l'Índex. Catàleg
 • RAMONET, I. (2002). La post-televisión: multimedia, internet y globalización económica. Barcelona: Icària. Catàleg
 • SARTORI, G. (1998). Homo videns: la sociedad teledirigida. Madrid: Taurus . Catàleg
 • SILVERSTONE, R. (1996). Televisión y vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • VIRILIO, P. (2000). The information bomb. Londres: Verso. Catàleg
 • VIRILIO, P. (2000). The vision machine. Bloomington: Indiana University Press. Catàleg
 • DEBORD, G. (1967). La société du spectacle. París: Champ Livre. Catàleg
 • BAUDRILLARD, J. (1979). Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós. Catàleg
 • LESSIG, L. (2001). El código y otras leyes del ciberespacio. Madrid: Taurus. Catàleg
 • RITZER, G. (1996). La McDonalización de la sociedad: un análisis de la racionalización en la vida c. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • GUARDIOLA, I. (2017). L'ull i la navalla: un assaig sobre el món com a interfície (3a ed.). Barcelona: Arcadia.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
CREACIÓ AUDIOVISUAL (Ramon Girona). Elaboració d'un treball d'anàlisi audiovisual. Caldrà desenvolupar un treball, a casa, que es basarà en l'anàlisi d'una peça audiovisual proposada pel professor. 20
CREACIÓ AUDIOVISUAL (Ramon Girona/Daniel Pitarch). Realització d’un curt audiovisual, ja sigui de ficció, documental i/o creatiu (individual o per parelles). S'haurà d'adjuntar un dossier amb el següent:
Dossier imprès que inclou:
• Declaració de intencions i objectius.
• Guió literari: storyline, argument/sinopsis, estructura/tractament, guió literari final (5 pàgines màxim, pot incloure el material de treball que s’hagi usat: esquemes, etc.)
• Guió tècnic.
• Referències. La meitat de classe.
Val un 60% de l'assignatura.
Posada en pràctica dels coneixements impartits a l'aula. S'avaluarà com a positiu: l'aplicació dels conceptes explicats a l'aula, l'originalitat de la proposta, la qualitat (tècnica i a nivell de continguts) de la proposta. 30
NOUS FORMATS TELEVISIUS: 1 treball de 2 parts: Ideació d'un nou format televisiu + anàlisi de TV de Qualitat a partir del material de l'aula 1 treball individual:
Primera part 70%
- Continguts: En aquesta pràctica es tracta d’elaborar un “format audiovisual” que entri dins la categoria de “nou format” i de “televisió de qualitat”. El treball pot anar acompanyat de material audiovisual.
- Calendari: S’entregarà a final de curs.
- Extensió: 10 pàgines
Segona part del treball: 30%
- Treball de reflexió sobre la televisió de qualitat que inclogui referències de classe, del MINIPUT + teoria de classe (autors i conceptes) acompanyat d’un glossari de l’assignatura.
- Extensió: 2 pàgines.
50

Qualificació

-Demostrar coneixements històrics sobre els gèneres/formats televisius.
- Competència analítica, descriptiva i crítica, a l'hora d'analitzar els diferents formats audiovisuals.
- Capacitat creativa i qualitat tècnica i respecte els continguts en l'elaboració de "nous formats" audiovisuals.
- Capacitat de posada en pràctica dels coneixements teòrics i dels referents donats a classe en l'elaboració de projectes audiovisuals en l'àmbit de la ficció, el documental i els vídeos creatius.
- Es valorarà positivament el domini en la redacció de textos/projectes, tant a nivell ortogràfic, com sintàctic, com gramatical, com lèxic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Passa a la següent convocatòria.