Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
OBJECTIUS 1. Conèixer les característiques principals dels diversos gèneres periodístics, especialment els narratius i interpretatius. 2. Conèixer recursos, tècniques i models d’elaboració textual de continguts periodístics. 3. Aplicar recursos, tècniques i estratègies lingüístiques i estilístiques per millorar l’elaboració i la comunicació de continguts segons cada gènere. 4. Conèixer i aplicar tot el procés de creació d’una crònica, reportatge, ressenya i crítica cultural, tenint en compte les característiques de cada gènere, l’elaboració lingüística i estilística, l’eficàcia comunicativa i l’adaptació al mitjà. 5. Conèixer i interpretar la influència dels diversos agents i factors que influeixen en la creació de continguts periodístics i, en especial, sobre la llengua dels mitjans de comunicació. 6. Comunicar oralment de forma efectiva el contingut dels treballs realitzats.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LLUIS COSTA FERNANDEZ  / JOSEP LLUÍS FECÉ GOMEZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE1- Analitzar els diferents gèneres periodístics des de diverses perspectives, acadèmica, professional i crítica
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE8- Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-los de forma ajustada

Continguts

1. REDACCIÓ PERIODÍSTICA: CONSTRUCCIÓ D'UN MAPA/ITINERARI INTERACTIU (Lluís Costa, 6 ECTS, S1/Català). 1.1: -La funció social del periodisme i l'ètica periodística. –El procés informatiu. –El llenguatge informatiu. –Els proveïdors de notícies. –La notícia i els gèneres periodístics. –Com s'estructura i redacta una notícia. –Els elements de titulació de la notícia –L'inici i el desenvolupament de la notícia. 1.2:–Els arxius hemerogràfics i audiovisuals. 1.3: –La comunicació avui. L’ecosistema digital. 1.4: –Lectura crítica dels mitjans de comunicació.

2. REDACCIÓ I COMUNICACIÓ PERIODÍSTICA (6 ECTS/S2/català) 1. Estructura de les notícies i textos periodístics: característiques de l’organització dels continguts, tractament de la informació i recursos expressius segons el gènere. 2. La cultura en els mitjans de comunicació. 3. Factors que influeixen en el tractament, organització i comunicació dels continguts: 3. 1.Construcció de textos periodístics: parts (titular, entradeta, conclusió, etc.), estratègies de connexió lògica, coherència i cohesió dels materials, i adequació al tipus de receptor. 3.2. Adaptació de l’estil i aplicació d’estratègies lingüístiques en el tractament de la informació: tria de lèxic, formes sintàctiques i recursos retòrics, correcció lingüística. 3.3. L’expressivitat en els gèneres narratius: aplicació d’estratègies discursives per aconseguir eficàcia comunicativa segons el gènere. 3.4. Adequació al tipus i orientació del mitjà i del suport comunicatiu (premsa en paper, ràdio, audiovisual, premsa digital): tractament de les fonts i dels materials, grau d’especialització, eines i recursos, llibres d’estil, línia editorial del mitjà en matèria lingüística. 3.5. Eines i recursos digitals per a l’storytelling: Timeline, Storymap, Storyline i altres recursos a la xarxa. 4. La crònica, el reportatge, la ressenya i la crítica: característiques i models. 5. La crònica, el reportatge, la ressenya i la crítica: aplicació pràctica de les fases dels respectius processos de creació a partir de l’elaboració de materials propis i exposició oral.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 10 20
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 70 80 150
Classes participatives 20 10 30
Elaboració de treballs 40 60 100
Total 140 160 300

Bibliografia

 • Antón, J. (2013). Héroes, aventureros y cobardes. Barcelona: RBA Libros. Catàleg
 • Bolaño, R. (2010). La literatura nazi en América. Barcelona: Anagrama. narrativas hispánicas. Catàleg
 • Burke, L.C i Tony Girvin, A. (2000). The Routledge language and cultural theory reader. London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Camps, Magí i d'altres, (2015). Canvi d'agulles. Barcelona: La Magrana. Catàleg
 • Carey, J.W. (2009). Communication as culture: essays on media and society. New York: Routledge. Catàleg
 • Comadira, Narcís (2002). Fórmules magistrals: un dietari.. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Crystal (1994). Enciclopedia del lenguaje de la universidad de Cambridge. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Gabilondo, I. (2011). El fin de una época. Sobre el oficio de contar las cosas.. Barcelon: Barril Barral Editores. Catàleg
 • Grijelmo, Á (1997). El estilo del periodista. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Grijelmo, Á (2012). La información del silencio. Cómo se miente contando hechos verdaderos.. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Kapuscinsky, R. (2006). Viajes con Heródoto. Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Lakoff, George (2007). No pienses en un elefante : lenguaje y debate político . Madrid: Editorial Complutense :Foro Complutense. Catàleg
 • Lázaro Carreter, F (1997). El dardo en la palabra. Barcelona: Galaxia Guttenberg/ Círculo de lectores. Catàleg
 • Marías, J. (2012). Lección pasada de moda. Letras de lengua.. Barcelona: Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores. Catàleg
 • McLuhan, M (1973). La galàxia Gutenberg: la formació de l'home tipogràfic. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Mouriquand, J (2005). L'écriture journalistique. París: PUF. Catàleg
 • Ordoñez, Marcos (2011). Telón de fondo. Algunas cosas que aprendí en el teatro.. Barcelona: El Aleph editores. Catàleg
 • Pla Nualart, Albert (2011). "Això del català: `podem fer-ho més fàcil?". Barcelona: Columna. Catàleg
 • Pla Nualart, Albert (2011). Un tast de català. Barcelona: Columna. Catàleg
 • Pérez -Reverte (2011). Los barcos se pierden en tierra. Textos y artículos sobre barcos, mares y marino. Madrid: Alfaguara. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
REDACCIÓ PERIODÍSTICA: CONSTRUCCIÓ D'UN MAPA/ITINERARI INTERACTIU (Lluís Costa). Classes expositives; Classes pràctiques: Aprenentatge basat en un projecte experimental que proposa un cas pràctic, amb l’objectiu de construir una mirada sobre els barris de la ciutat de Girona, des d’una perspectiva històrica i d’actualitat, amb la utilització de diversos recursos de recerca i d'aplicació de tècniques periodístiques. Es construirà un mapa/itinerari interactiu que tingui com a fil conductor els mitjans de comunicació que recorri diversos punts del barri en qüestió a partir d’episodis i fets rellevants i significatius explicats essencialment sota l’òptica d’aquests mitjans.

Participació activa a l'Aula (30% de la nota de l'assignatura) + Adequació i qualitat del Treball (70% de la nota de l'assignatura) 50
REDACCIÓ I COMUNICACIÓ PERIODÍSTICA:
Redacció d’una crònica cultural
Redacció d’un text: Adequació a les característiques del gènere, correcció i coherència, grau d’elaboració lingüística i estilística del text, i organització dels continguts per assolir una comunicació i expressivitat adequada i aportació estilística personal. 10
REDACCIÓ I COMUNICACIÓ PERIODÍSTICA: Elaboració d’una crítica literària Redacció d’un text: Adequació a les característiques del gènere; correcció i coherència, grau d’elaboració lingüística i estilística del text, organització del contingut, profunditat i precisió dels arguments aportats i aportació estilística personal. A banda, caldrà elaborar un clip d’audio (adaptat a ràdio) o vídeo (format booktube) de la crítica realitzada, d’un temps determinat pel professor i valorat amb els mateixos criteris.
La redacció del text correspondrà a un 75% de la nota d’aquest apartat, i el clip d’audio o vídeo un 25%.
15
REDACCIÓ I COMUNICACIÓ PERIODÍSTICA: Elaboració i presentació d’un reportatge Seguiment de les fases del procés d’elaboració, adequació a les característiques del gènere i del mitjà, correcció i coherència, grau d’elaboració lingüística i estilística, organització dels continguts i aportació estilística pròpia. En l’exposició oral, de durada determinada pel professor, grau d’efectivitat de la comunicació dels aspectes més rellevants i d’interès del reportatge.
L’elaboració del reportatge correspondrà a un 80% de la nota d’aquest apartat, i l’exposició oral un 20%
20
REDACCIÓ I COMUNICACIÓ PERIODÍSTICA: Participació activa a les sessions Es valorarà la participació activa de l’alumnat a les sessions, especialment durant les activitats pràctiques: seguiment de les lectures, qualitat dels comentaris i intervencions a l’aula, i seguiment i progrés de les tasques no presencials en l’elaboració del reportatge 5

Qualificació

Degut al caràcter eminentment pràctic, l’assistència serà obligatòria. Per poder ser avaluat en la modalitat d’avaluació continuada, és necessària l’assistència a un mínim del 80% de les classes del conjunt de l’assignatura i la presentació de tots els exercicis.

Es recomana el seguiment de l’assignatura en forma d’avaluació continuada.

Per poder fer mitjana entre les dues parts del mòdul de Llengua i mitjans II, caldrà haver obtingut una nota mínima de 4 en les dues assignatures que el constitueixen. La qualificació global d'APTE o APTA de l’assignatura s'obté a partir d'una mitjana de 5 entre les dues assignatures del mòdul. Les qualificacions aptes se subdivideixen en: APROVAT (5-6,5); NOTABLE (7-8,5) i EXCEL·LENT (9-10). El professorat podrà proposar concedir Matrícules d'Honor en els casos oportuns.

Aquells alumnes que no assisteixin a un 80% de les classes i/o no presentin els exercicis exigits per optar a l’avaluació continuada, hauran d’haver presentat obligatòriament el treball (S1) i el reportatge (S2) i realitzar un examen al final de cada semestre, que estarà valorat en un 30% de la nota de S1 (15% del mòdul) i un 60% de la nota de l’assignatura de S2(30% del mòdul). Per fer mitjana amb la nota del treball (S1) i del reportatge (S2), la puntuació mínima de l’examen haurà de ser 4.

En la modalitat d’avaluació no continuada, en cas de no haver presentat el treball (S1) i el reportatge (S2), o bé de no presentar-se a l’examen, la qualificació final de l’assignatura serà No Presentat.

En la realització dels treballs escrits -sobretot els exercicis de redacció-, s'estarà a allò que disposi la Facultat de Lletres pel que fa als casos de plagi o vulneració de drets de terceres persones.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El curs de Llengua i mitjans de comunicació II és una assignatura essencialment pràctica i facilitadora de les tècniques de lectura, redacció i publicació. Per tant, l'assistència a classe és necessària i obligatòria.

Observacions

La metodologia predominant serà pràctica, tot i que l’assignatura també conté una part teòrica, en la qual es presentaran continguts, recursos, models i altres aspectes a tenir en compte per a la seva posterior aplicació pràctica.
La part pràctica tindrà dos eixos principals:
a) anàlisi, comentari i interpretació de textos i materials bibliogràfics, llegits per l’alumne de forma no presencial i comentats a l’aula per poder després aplicar-los de forma pràctica
b) creació pròpia de continguts (de forma individual o en grup segons cada cas): crònica cultural, crítica artística o literària i reportatge segons el format i les característiques d’un mitjà concret.
Pel que fa a la crònica, s’haurà de redactar un text escrit d’extensió determinada sobre un acte cultural. // La crítica consistirà en la redacció d’un text d’extensió determinada sobre un llibre proposat pel professor. // Es dedicarà una especial atenció a l’elaboració del reportatge, que serà elaborat individualment o en grup, i en el format acordat: audiovisual, premsa oral (ràdio) o premsa escrita digital (amb continguts interactius i multimèdia). Es durà a terme un seguiment acurat del procés global d’elaboració dels materials propis de cada gènere, tenint en compte cada fase del procés i les característiques d’un mitjà determinat. A aquest efecte, l’alumnat haurà de realitzar de forma no presencial tasques i activitats per avançar en el procés de creació i poder fer-ne el seguiment i revisió a l’aula. Quan ho indiqui el professor, les activitats hauran de ser presentades a l’aula en forma d’exposició oral.

Es penjarà una bibliografia específica al Moodle de l'assignatura.

Alguns aspectes del programa poden veure's alterats en funció de les necessitats, interessos o motivacions del grup classe. En aquest cas, s'establiran uns criteris d'avaluació i qualificació complementaris.