Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Presentació de les pautes bàsiques per dissenyar i elaborar un text acadèmic i per exposar-lo en una presentació oral (sistemes i eines per a la correcció de la llengua catalana oral). Anàlisi d'un seguit d'eines (gramàtiques, diccionaris, atles, corpus lexicogràfics, corpus textuals, etc.) que resulten fonamentals a l'hora de fer una estudi de la llengua catalana i castellana, tant des del punt de vista sincrònic com diacrònic.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONTSERRAT BATLLORI DILLET  / JOSEP SERRA I LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE50- Dominar la gramàtica normativa de la llengua catalana i els principis bàsics de l'ortotipografia i de les noves tecnologies de la comunicació
 • CE53- Gestionar, organitzar i analitzar amb sentit crític la informació en tots els àmbits
 • CE57- Desenvolupament de les habilitats comunicatives tant orals com escrites i del domini de les noves tecnologies de la informació

Continguts

1. Elaboració i disseny d'un text acadèmic: el resum i el treball acadèmic.

2. Presentació oral: sistemes i eines per a la correcció de la llengua catalana oral, tant de la llengua estàndard com de L2, utilitzant el vídeo i altres suports.

3. Les gramàtiques com a eines per entendre i analitzar la llengua. Tipus de gramàtiques: descriptiva, prescriptiva, de referència, teòrica, tradicional, històrica i pedagògica. Les principals gramàtiques de referència del català i de l'espanyol: la Gramàtica de la llengua catalana de l'IEC, la Gramàtica del català contemporani, la Nueva gramática de la lengua española de la RAE/ASALE, la Gramática descriptiva de la lengua española, etc. Les gramàtiques del català i de l'espanyol en xarxa.

4. Els diccionaris com a eines per entendre i analitzar la llengua. Principis lexicogràfics. El "Diccionari de la LLengua Catalana" de l'Institut d'Estudis Catalans. La tradició lexicogràfica del castellà: del "Diccionario de Autoridades" al "Diccionario de la Lengua Española" de la Real Academia Española. Els diccionaris del català i de l'espanyol en xarxa.

5. Els diccionaris etimològics: l'origen dels mots i la seva història. El "Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana" de Corominas. El "Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico" (DCECH) de Corominas i Pascual.

6. Cartografia lingüística, corpus dialectals, lexicografia dialectal i fons d'arxius sonors. Els atles lingüístics. Característiques del atles lingüístics. Els atles nacionals. L'ALF. L'ALPI. L'ALDC. Els atles regionals: ALEA, ALEANR, ALEICAN, etc. Els microatles: Els parlars de la Terra Alta, El parlar de la Marina Alta, etc. Diccionaris, glossaris i vocabularis dialectals. Característiques generals de la lexicografia dialectal. Arxius sonors i altres fonts dialectals. El "Corpus Oral y Sonoro del Español Rural". El fons de l'Instituto de Estudios Altoaragoneses. El "Corpus Oral Dialectal (del català), l'"Atles interactiu de l'entonació del català", etc.

7. Corpus i diccionaris de textos informatitzats per a l'obtenció de dades de la llengua actual i antiga: bases de dades textuals i diccionaris de textos.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 10 25
Cerca d'informació 15 10 25
Classes participatives 90 0 90
Classes pràctiques 45 30 75
Elaboració de treballs 15 10 25
Exposició dels estudiants 15 10 25
Prova d'avaluació 0 40 40
Total 195 110 305

Bibliografia

 • Hall, George M. (2008). How to write a paper (4th ed). Malden, Mass.: BMJ Books. Catàleg
 • Day, Robert A. (2008). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (4ª ed. en español). Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud Oficina Sanitaria Panamericana Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Catàleg
 • Weston, Anthony (1994). Las Claves de la argumentación. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Cassany, Daniel (1993). La Cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Lluch, Gemma (2015). Escriptura acadèmica :. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Regueiro Rodríguez, María Luisa.; Sáez Rivera, Daniel M. (2013). El español académico. Guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco Libros, S. L..
 • Martínez de Sousa, José (2000). Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Trea. Catàleg
 • Corbella Díaz, Dolores (2018). Historia del léxico español y humanidades digitales /. Berlin: Peter Lang. Catàleg
 • Fabra, Pompeu (1984). Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona: Edhasa. Catàleg
 • Giralt i Radigales, Jesús M. (1993). Diccionari de la llengua catalana (3ª ed., ampliada i actualitzada). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Giralt i Radigales, Jesús M (1998). Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana (2a ed.). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Institut d'Estudis Catalans (2008). Novetats del diccionari : (2a ed.). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Espinal, M. Teresa (2004). Diccionari de sinònims de frases fetes. València: Universitat de València. Catàleg
 • Real Academia Española (2001). Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. [Madrid]: Espasa Calpe, a Catàleg
 • Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed., Ed. del tricentenario). Madrid: Espasa. Catàleg
 • Maldonado, Concepción (1999). Clave : (3ª ed). Madrid: Ediciones SM. Catàleg
 • Moliner, María (1966). Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. Catàleg
 • Moliner, María (2007). Diccionario de uso del español (3ª ed.). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Seco, Manuel (2011). Diccionario del español actual (2ª ed. act.). Madrid: Aguilar Lexicografía. Catàleg
 • Seco, Manuel (2004). Diccionario fraseológico documentado del español actual :. Madrid: Aguilar. Catàleg
 • Seco, Manuel (1998). Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española (10ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • Slager, Emile (2007). Diccionario de uso de las preposiciones españolas. Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • Casares, Julio (1959). Diccionario ideológico de la lengua española : (2ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Badia i Margarit, Antoni M (1994). Gramàtica de la llengua catalana :. Barcelona: Proa. Catàleg
 • Solà, Joan (2002). Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Institut d'Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Bosque, Ignacio (1999). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa. Catàleg
 • Real Academia Española (2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Real Academia Española (2010). Nueva gramática de la lengua española :. Madrid: Espasa Libros. Catàleg
 • Alcover, Antoni M (1977-1979). Diccionari català-valencià-balear :. Palma de Mallorca: Moll. Catàleg
 • Coromines, Joan (1980-2001). Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial [etc]. Catàleg
 • Coromines, Joan (1989-1997). Onomasticon Cataloniae :. Barcelona: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona La Caixa. Catàleg
 • Coromines, Joan (1980-1991). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico /. Madrid: Gredos. Catàleg
 • Coromines, Joan (1973). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana / (3ª ed., muy revisada y mejorada). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Pharies, David A (2002). Diccionario etimológico de los sufijos españoles :. Madrid: Gredos. Catàleg
 • Pons i Griera, Lídia (1998). Atles lingüístic del domini català :. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Veny, Joan (1993-2019). Atles lingüístic del domini català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Veny, Joan (2007-2009). Petit atles lingüístic del domini català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2011). Atles lingüístic de la Marina :. Pedreguer: IECMA. Catàleg
 • Navarro Gómez, Pere (1996). Els parlars de la Terra Alta. Tarragona: Diputació de Tarragona .
 • Beltran i Calvo, Vicent (2005). El Parlar de la Marina Alta. Alacant: Universitat d'Alacant Departament de Filologia Catalana. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2017). Els Parlars valencians. València: Universitat de València. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2008). El Parlar de les Valls del Vinalopó i del Carxe. [Petrer]: Centre d'Estudis Locals del Vinalopó. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2004). El Parlar de Guardamar (un estudi del valencià meridional fronterer). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1979-1983). Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja. Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1999). Atlas lingüístico de Castilla y León. [Salamanca]: Junta de Castilla y León Consejería de Educación y Cultura. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1973). Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía. Granada: la Universidad. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1991). Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía. Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1995). Atlas lingüístico y etnográfico de Cantabria. Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1975). Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias /. [Las Palmas de Gran Canaria]: el Cabildo Insular. Catàleg
 • Flórez, Luis (1981-1983). Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia. Bogotà: Instituto Caro y Cuervo. Catàleg
 • Lope Blanch, Juan M. (1990). Atlas lingüístico de México. México: Fondo de Cultura Económica [etc]. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2001). El Español en Venezuela :. [Madrid]: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2001). El Español en Paraguay :. [Madrid]: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2000). El Español en la República Dominicana :. [Madrid]: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2000). El Español en el sur de Estados Unidos :. [Madrid]: Universidad de Alcalá Servicio de Publicaciones. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació del primer semestre L'avaluació de les activitats del primer semestre s'especificarà al començament de l'assignatura. 40
Prova d'avaluació del segon semestre L'avaluació de les activitats del segon semestre s'especificarà al començament de l'assignatura. 40
Assistència a classe Control d'assistència. 20

Qualificació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que assisteixin a les classes però que NO facin alguna de les proves d'avaluació tindran un NO PRESENTAT en el seu expedient.

Observacions

L'assistència a classe comptarà un 20% de la nota final.