Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi general, transhistòric i transnacional del fenomen literari, amb especial atenció al caràcter específic del llenguatge literari, a la constitució dels texts literaris, a les disciplines d'anàlisi d'aquest àmbit i a les característiques bàsiques dels gèneres que conformen la producció literària.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI SALA LLEAL  / LARA VILA TOMAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI SALA LLEAL  / LARA VILA TOMAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • E6. Identificar, en un estudi lingüístic o literari, el seu marc teòric i antecedents, i valorar-ne les aportacions originals.
 • E8. Aplicar l'estudi científic a l'anàlisi lingüística i literària de manera rigorosa, mitjançant l'ús dels diferents mètodes científics proposats per diferents escoles i utilitzant les eines informàtiques (bases de dades, aplicacions d'anàlisi, etc.) adients per aconseguir resultats de qualitat
 • E8. Aplicar l'estudi científic a l'anàlisi lingüística i/o literària de manera rigorosa, mitjançant l'ús dels diferents mètodes científics proposats per diferents escoles i utilitzant les eines informàtiques oportunes per aconseguir resultats de qualitat.
 • E14. Realitzar comentaris de textos adequats a la disciplina, que atenguin tant la seva anàlisi estilística, formal i cultural com la identificació en els mateixos dels trets propis de l'època, l'autor o l'obra estudiats.
 • E18. Adquirir un vocabulari específic de les diferents disciplines literàries i ser capaç d'utilitzar-lo correctament.
 • E19. Analitzar i comentar críticament obres literàries.

Continguts

1. LA LITERATURA I LA TEORIA LITERÀRIA. (Lara Vilà)

          1.1. Tema 1. El concepte i les funcions de la literatura. El llenguatge literari

          1.2. Tema 2. Les disciplines de l'estudi de la literatura. Evolució històrica dels estudis literaris

          1.3. Tema 3. La retòrica. Les figures del discurs. Gèneres literaris

2. LA PROSA I LA NARRATIVA. (Jordi Sala)

          2.1. Tema 4. El concepte de prosa i narrativa. L’estructura de la narració literària

          2.2. Tema 5. La modalització, la temporalització i els personatges de la narració literària

3. LA LITERATURA DRAMÀTICA I EL TEATRE. (Jordi Sala)

          3.1. Tema 6. El teatre com a text i com a espectacle. La semiologia de l’obra dramàtica

          3.2. Tema 7. Els elements constitutius de l’obra dramàtica

4. LA POESIA. (Jordi Sala)

          4.1. Tema 8. El concepte de poesia. L'estructura del poema

          4.2. Tema 9. La mètrica, la rima i l'estrofisme

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 45 0 45
Lectura / comentari de textos 0 26 26
Prova d'avaluació 15 64 79
Total 60 90 150

Bibliografia

 • ABELLAN, J., BALLART, P. & SULLÀ, E. (1997). Introducció a la teoria de la literatura. Barcelona: Angle. Catàleg
 • CULLER, J. (2000). Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • JAKOBSON, R. (1989). Lingüística i poètica i altres assaigs. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • SALA, J. (2000). Literatura, crítica, interpretació. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • WELLEK, R. & WARREN, A. (1953). Teoría literaria. Madrid: Gredos. Catàleg
 • BALLART, P. (1998). El contorn del poema. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • GENETTE, G. (1991). Figuras III. Barcelona: Lumen. Catàleg
 • UBERSFELD, A. (1989). Semiótica teatral. Madrid: Cátedra. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita del bloc 1. Assimilació suficient dels continguts, les habilitats i la terminologia de l'assignatura pel que fa al bloc 1 del temari. 25
Prova escrita del bloc 2. Assimilació suficient dels continguts, les habilitats i la terminologia de l'assignatura pel que fa al bloc 2 del temari. 25
Prova escrita del bloc 3. Assimilació suficient dels continguts, les habilitats i la terminologia de l'assignatura pel que fa al bloc 3 del temari. 25
Prova escrita del bloc 4. Assimilació suficient dels continguts, les habilitats i la terminologia de l'assignatura pel que fa al bloc 4 del temari. 25

Qualificació

Es realitzaran proves escrites, una per a cada bloc del temari.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a qualsevol de les activitats d’avaluació implicarà un No Presentat.

Observacions

OBJECTIUS I ORGANITZACIÓ

Teoria de la Literatura és una assignatura que té com a objectiu fonamental proporcionar als/a les alumnes les eines bàsiques que els ajudin a endinsar-se en l'estudi de la literatura i del camp de coneixement dels estudis literaris, i a adquirir l'hàbit de llegir i interpretar les obres literàries d'una manera fonda i rigorosa.

Això es fa des d’una perspectiva sincrònica i universal, és a dir, teòrica, en què el concepte de “literatura” (i termes menors: poesia, narrativa...) és pres com un absolut que es pot arribar a definir, aïllar i analitzar independentment de les seves varietats històriques, lingüístiques i nacionals. A més, tot i que la teoria literària té un estatus equivalent a l’altra gran disciplina moderna en l’estudi de la literatura, la historiografia literària, l’assignatura ha de servir com a marc teòric general on situar els diversos coneixements sobre literatura i història literària que els alumnes adquiriran al llarg del grau.

Per tal d'assolir els objectius previstos, l'assignatura s'organitzarà a través de classes que combinaran la teoria i la pràctica, classes que serviran per vehicular els continguts indispensables de la matèria i per dur a una aplicació concreta els coneixements adquirits.

Els estudiants disposen d'una pàgina web de l'assignatura, que s'anirà configurant i actualitzant durant el curs, on hi ha tot d'informacions útils sobre l'assignatura: programa, bibliografia, calendari de classes, calendari de lectures obligatòries, sistema d'avaluació, descripció dels continguts de cada tema, enllaços web relacionats, glossari de termes, textos, exercicis, etc. Es recomana la consulta periòdica a aquesta pàgina web per fer un seguiment paral·lel del curs.

Així mateix, els estudiants disposen de la possibilitat de fer consultes individualitzades als professors de l'assignatura en els horaris de despatx establerts.


LECTURES TEÒRIQUES I LITERÀRIES OBLIGATÒRIES

Al llarg del curs s'hauran de fer unes quantes lectures tant de textos literaris com teòrics. Els professors informaran amb antelació de les dates de lectura dels textos, i també es podran consultar a la pàgina web de l'assignatura.