Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura forma part dels crèdits inicials i té per objectiu servir d'introducció al mitjà d'expressió cinematogràfica, centrant-se en els seus orígens i en el desenvolupament i evolució del model clàssic, especialment el cinema clàssic d'Hollywood.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DANIEL PITARCH FERNANDEZ  / ANGEL QUINTANA MORRAJA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (0%), Anglès (20%), Francès (10%)

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE41- Adquirir, interpretar i posar en pràctica els coneixements específics relatius als llenguatges i les tècniques artístiques
 • CE42- Adquirir, interpretar i aplicar els fonaments de la teoria de l'art i el pensament estètic al coneixement integral i integrat del fet artístic

Continguts

1. 1.-Els orígens del cinema en la cultura visual del segle XIX. El cinema d'atraccions. 2.-Naixement del llenguatge cinematográfic institucional. 3.-El sistema d'estudis d'Hollywood. La consolidació del model clàssic. Estudi de les seves característiques formals. 4.L'arribada del cinema sonor. Els models ideològics del cinema clàssic americà. La politització en els anys del New Deal. 5.-El star system i els gèneres. Les formes i els estils del cinema clàssic americà dels anys trenta. 6.Hollywood durant la segona guerra mundial. 7.La postguerra i les transformacions socials en la societat americana. La caçera de bruixes de Mc Carthy. 8.El manierisme en el cinema americà dels anys cinquanta. 9.-Anys seixanta. La fi del sistema d'estudis i el inici del nou Hollywood. 10.-El cinema experimental i underground als Estats Units. 11.-Formules estétiques que defineixen el nou Hollywood. 12.-El cinema sota la postmodernitat. Fragmentacions culturals en el cinema americà: Feminisme, antiracisme i drets socials.

2. Estudi de cas i discussió de diverses pel.lícules relacionades amb els principals períodes analitzats al llarg del curs. Els títols que l'alumne haurà de visionar i que després seran analitzats a classe son: Voyage à la lune de Georges Méliès, Suspense de Lois Weber, The big parade de King Vidor; City Lights de Charles Chaplin, Sunrise de F. W. Murnau, Scarface de Howard Hawks, Meet John Doe de Frank Capra, Citizen Kane d'Orson Welles, Johnny Guitar de Nicholas Ray, Vertigo d'Alfred Hitchcock, Meshes of the afternoon de Maya Deren, The Apartment de Billy Wilder, The Graduate de Mike Nichols, Midnight Cowboy de John Schlesinger, Appocalipse Now de Francis Coppola, Do the right thing de Spike Lee i Detroit de Katryn Bigelow. Els títols poden variar segons la seva disponibilitat, el llistat s'ajustarà a començament de curs. Els títols es poden visionar a partir del servei on line de la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat, de la plataforma Filmin, Youtube o poden ser vistos en DVD a partir del servei de prèstec de la Biblioteca da la Facultat. El seu visionat haurà de fer-se obligatòriament en Versió Original.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 23,00 100,00 27,00 150,00
Total 23,00 100,00 27,00 150

Bibliografia

 • Àngel Quintana (2003). Fábulas de lo visible. Barcelona: Acantilado. Catàleg
 • David Bordwell et al. (1997). El cine clásico de Hollywood. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Romà Gubern (2000). Historia del cine. Lumen. Catàleg
 • AA.VV. (1995). Historia general del cine. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • José Luis Sánchez Noriega (2017). Hisotira del cine: Teoría, Estética y Géneres. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Brunetta, Gian Piero (2011). Historia mundial del cine. Madrid: Akal. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Asistència a classe obligatòria: 50% classes virtuals i 50% classes presencials (més basades en estudis de cas) Els alumnes han d'assitir a classe perquè es projectaran fragments de pel.lícules, es portarà a terme anàlisi dels estudis de cas. Les classes són participatives. Les classes on line tindran un moment de participació en xat 10 No
Visionat de diverses pel.lícules a partir de la plataforma Filmin, dels serveis del Carnet de Biblioteques o dels serveis de Biblioteca de la Faculat de Lletres. Aquestes pel.lícules seran discutides i analitzades a classe. En les dues avaluacions hi haurà preguntes relatives a les pel.lícules vistes que s'hauran de relacionar amb els temes del temari 45
Lectures dels textos que composen el dossier de l'assignatura i possar-ho en relació amb els continguts exposats a classe al llarg de l'assignatura. Lectura dels apunts que s'aniran penjant al Moodle de cadascuna d eles classes. La lectura dels textos que donen forma a l'assignatura haurà d'expossar-se a les dues proves d'avaluació que hi haurà durnat el curs. Els apunts que s'aniran penjant al Moodle seran un reflexe del curs. Els alumnes també podran complementar els seus coneixements amb els llibres de la bibliografia. 45

Qualificació

Dos exàmens sobre el contingut de la matèria. En els criteris d'avaluació es tindrà en compte la comprensió i la capacitat de relacionar, tant el contingut de les classes com la comprensió de les lectures obligatòries.
L'avaluació partirà del contingut específic de les matèries i de les pel.lícules que seran treballades a classe al llarg del curs i que complementaran el contingut especific.
Cada examen haurà de ser aprovat. Els alumnes que suspenguin qualsevol dels dos examens els hauran de recuperar en una sessió final de recuperació.
El valor dels examens serà el 90% de la nota. L'altra podrà complementar-se amb l'assistència i participació a classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considea que un alumne no es presntat, aquell que no hagi participat a alguna de les dues proves d'avaluació i no les hagi recuperat a l'examen final.

Avaluació única:
Els estudiants que vulguin acollir-se a les proves d'avaluació única hauran d'estudiar a partir dels apunts penjats a classe, de la blbiografia general sobre Historia del cinema i hauran de visionar pel seu compta totes les pel.lícules que han estat analitzades pel temari. El professor penjarà apunts de les pel.lícules i enllaços de seqüènices representatives que l'alumne podrà visionar pel seu compte

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

El professor establirà un sistema de tutoria presencial en el despatx per aclarir dubtes. També establirà una comunicació tutorial amb els alumnes establint trobades via Google Meet, Google Teams o l'eina de comunicació que es consideri més oportuna. També establirà un sistema de tutories via chat o via moodle per tal de resoldre els dubtes que sorgeixin al llarg del curs. En el Moodle el professor podrà aconsellar i penjar activitats complementaries, no avaluatives que consideri interessants pel desenvolupament de l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els sistemes de comunicació presencial seran les tutories en el despatx. També s'establirà sistemes de comunicació continuats via Moodle. El professor penjarà al Moodle apunts de les classes virtuals. També s'estalbiran sistemes de tutoria virtual i per xat.

Observacions

L'alumne haurà de passar l'avaluació a partir dels dos examens. En els examens tant hi entrarà la part teòrica ensenyada a classe com alguna pregunta pràctica referent a les pel.lícules visionades. Tots els supesos en dos examens s'hauran de presentar a la prova d'evaluació/recuperació final. El visionat de les pel.lícules es farà individualment a classe, però posteriorment cada pel.lícula será objecte de discussió i trreball en grup.
El llistat de les pel.lícules que s'han de visionar pot ser modificat partir de la disponiblitat que hi hagin a les plataformes que estableixin un conveni amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat que permet el visionat public. També s'utilitzarà la plataforma Filmin que permet visionats individualitzats a un preu baix.

Assignatures recomanades

 • Art i cinema
 • Història i teoria del cinema

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de que es decreti l'estat de confinament degut a la Pandèmia, totes les activats presencials passen a ser on line. S'ulitzarà un plataforma com Google Meets o Teams per tal de fer les classes on line en les mateixes franges horàries assignades per l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
En cas de situació de confinament generada per la pandèmia, l'avaluació es farà on line. Es mantindran els dos examens fixats i les respectives recuperacions.

Tutoria i comunicació:
En cas de confinament totes les tutories seran on line. S'utilitzarà el chat per comunicar-se a les classes amb els alumnes, s'establirà comunicació escrita via Moodle i comunicació no presencial amb imatges mitjançant tutories personalitzades on line.