Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’entrevista professional és un dels principals instruments per a l’estudi i intervenció en problemes socials. En aquesta assignatura s’abordaran els aspectes teòrics, metodològics i tècnics per a l’ús de l’entrevista com a instrument per a la intervenció social.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARGARIDA COMA BOSCH
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.

Continguts

1. Les habilitats comunicatives en el Treball Social

2. L’entrevista al Treball Social: característiques, elements, tipologia i finalitats

3. L’estudi del context: institucions, professionals i usuaris.

4. Les fases de l’entrevista

5. Metodologia de les entrevistes

          5.1. Habilitats i competències professionals en la conducció d’entrevistes

          5.2. El registre de l’entrevista

6. Consideracions ètiques derivades de les entrevistes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 23 20 43
Classes participatives 5 10 15
Lectura / comentari de textos 0 12 12
Simulacions 5 0 5
Total 33 42 75

Bibliografia

 • Leticia Cáceres C., Beatriz Oblitas B., Lucila Parra P. (2000). La Entrevista en trabajo social . Buenos Aires : Espacio.
 • Fombuena Valero, Josefa (coord.) (2012). El Trabajo social y sus instrumentos: elementos para una interpretación a piacer. Valencia : Nau llibres.
 • Rayda Guzmán; Gisela Riberas; Àngels Sogas; Berta Boadas (2013). Les habilitats socials i l'entrevista: metodologia per a la intervenció social . Educació social. Revista d’Intervenció Socioeducativa,, (53), 11-24
 • Rossell, Teresa (2010). L’entrevista d’intervenció i l’entrevista de supervisió en el treball social”.. Revista de Treball Social,, (189), 65-85
 • Ariño Altuna, Miren (2013). La entrevista en Trabajo Social. Dins Guinot, Cinta (Ed.), Métodos, técnicas y documentos utilizados en Trabajo Social (, p. 25-37). Donostia: Univeridad de Deusto .
 • Kadushin, Alfred; Kadushin, Goldie (2013). The social work interview. New York : Columbia University Press.
 • Travi, Bibiana (2006). La dimensión técnico-instrumental en trabajo social : reflexiones y propuestas a. Buenos Aires : Espacio Editorial .
 • Miller, William (1999). La Entrevista motivacional :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Rossell, Teresa; Rodríguez, Peptia (2017). La entrevista en el Trabajo Social . Barcelona : Herder .
 • Puig, Carmina (2008). La intervención social: más allá del recurso y más cerca del vínculo. Servicios Sociales y Política Social,, (82), 9-27

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions expositives a càrrec de professionals de la intervenció social al voltant de l'entrevista Participació activa a les sessions i entrega d'activitats relacionades amb els continguts de les sessions. 15
Activitats de simulació de les diferents fases de l'entrevista a través de recreacions, roll-playings, etc. Per a cadascuna de les parts del mòdul es duran a terme activitats pràctiques a l'aula. Aquestes activitats seran avaluades, tant pel que fa a l'execució, com a les reflexions de l'alumnat a partir de les simulacions desenvolupades a l'aula. 60
Lectura de textos relacionats amb l'entrevista en el marc del Currículum Lector. Lectura dels textos, discussió a classe i presentació d'un treball amb reflexions en base a les lectures i a altres aspectes treballats durant el curs. 25

Qualificació

Aquesta és una assignatura en què es treballarà i s'avaluarà fonamentalment a partir de la pràctica. Tot i això, durant les sessions expositives es combinaran les exposicions teòriques per part del professor, així com amb la participació a l'aula de professionals de diferents àmbits del Treball Social.
L'avaluació, per tant, es basarà especialment a partir de la realització d'exercicis pràctics en el qual s'apliquin les habilitats i les competències bàsiques en el transcurs de les diferents fases de l'entrevista.

Observacions

Són moltes les disciplines i les professions que basen bona part de la seva activitat en les entrevistes. Però per els i les treballadores socials, l'entrevista esdevé una tècnica habitual i fonamental per a dur a terme de manera adequada les seves funcions.

Aquesta assignatura pretén oferir a l'alumnat dels conceptes i eines pràctiques amb la finalitat de desenvolupar les habilitats necessàries per a la realització d’entrevistes en l'àmbit del Treball Social.

D'aquesta manera, l'alumnat adquirirà les habilitats i les competències per a l’elaboració i el desenvolupament d'entrevistes individuals i grupals.

Aquesta assignatura es desenvoluparà fonamentalment a partir de sessions pràctiques, per la qual cosa, l'assistència és obligatòria. L'alumnat haurà d'assistir a un mínim del 80% de les sessions presencials.