Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L'assignatura és una introducció al món de la salut, en la seva dimensió social, tant a l'hora de generar problemes de salut, com en la importància d'aquesta dimensió a l'hora d'entendre les problemàtiques associades a moltes malalties i a l'hora d'ajudar a abordar aquestes problemàtiques. D'altra banda en l'assignatura s'intentarà transmetre el rol del treballador social sanitari; la feina dels treballadors i treballadores socials que intervenen en problemàtiques relacionades amb la salut, l'autonomia i el benestar de les persones, i en els diferents serveis que conformen la xarxa d'atenció en salut.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Gemma Camps Rovira
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (15%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social

Continguts

1. Introducció

          1.1. La salut i les ciències socials

          1.2. L'aproximació de les ciències socials al món de la salut

          1.3. Els àmbits de l'assistència sanitària

          1.4. Diferents maneres d'entendre la malaltia i la salut

          1.5. Les relacions entre metges i pacients

2. Determinants socials de la salut i la malaltia

          2.1. Classes socials i salut

          2.2. Inmigració i salut

          2.3. Gènere i edat

          2.4. Desigualtats en salut des d'una perspectiva internacional

          2.5. Altres

3. Context institucional i funcions del treball social en l'àmbit sanitari

          3.1. Organització del sistema públic de salut

          3.2. Nivells assistencials i programes específics

          3.3. Figures professionals de l'àmbit sanitari

          3.4. L'exercici professional del treballador/a social sanitari/a

                    3.4.1. Història del treball social sanitari

                    3.4.2. Funcions i instruments del treball social sanitari

4. La salut, la malaltia i el seu impacte sobre les persones i els grups socials

          4.1. El seu impacte en l'entorn i les relacions socials

          4.2. Els conceptes de dependència i d'autonomia

5. Educació i promoció de la salut: diferents enfocaments

          5.1. Els diferents nivells de prevenció en el camp de la salut

          5.2. Educación per la salut

          5.3. Promoció de la salut

          5.4. Salutogènesi

          5.5. Salut comunitària

6. El treball social en l'àmbit de la salut mental

          6.1. Atenció a la salut mental dins del camp sanitari

          6.2. Concepte de salut i malaltia mental: normal vs. patològic

          6.3. Perspectiva històrica de la intervención en salut mental

          6.4. Psicopatologia: conceptes i criteris aplicats en el diagnòstic de les patologies mentals

          6.5. La xarxa d'assistència en salut mental: serveis i equipaments de la xarxa i nivells d'intervenció

          6.6. El paper del treballador/a social en aquest àmbit

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 5,00 0 5,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 15,00 15,00 0 30,00
Lectura / comentari de textos 5,00 25,00 0 30,00
Prova d'avaluació 5,00 30,00 0 35,00
Sessió participativa 50,00 0 0 50,00
Total 75,00 75,00 0 150

Bibliografia

 • Basaglia, F. (1977). La mayoria marginada. La ideologia del control social. Barcelona: Editorial Laia. Catàleg
 • Benach J, Muntaner C. (2010). Empleo, trabajo y desigualdades en salud: una visión global. Barcelona: Icària. Catàleg
 • Colom Masfret, D (2008). Trabajo social sanitario. Atención primaria i atención especializada. Teoría y p. Madrid: Siglo XXI.
 • Comelles, Josep Maria (1993 ). Enfermedad, cultura y sociedad : un ensayo sobre las relaciones entre la antropología social y la medicina . Madrid: EUDEMA. Catàleg
 • Diaz, E., Suarez, D., Casero, M. (2004). “Aportación del trabajo social en salud a la calidad del producto sanitario”. Revista de trabajo social y salud Asociación de trabajo social y salud , (53),
 • El Libro de Radio Nikosia : voces que hablan desde la locura (2005 ). Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Engel GL (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine.. Science, (196), Catàleg
 • Gramajo, Eva Graciela Ferro, Rubén (1998 ). La Función social de la locura : una mirada desde el poder . Buenos Aires: Espacio Editorial. Catàleg
 • Ituarte, A (1992). Procedimiento y proceso en trabajo social clínico. Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Ituarte, A (2003). Las desigualdades en salud y su impacto para el trabajo social. Marco interpreta. Revista de trabajo social y salud, (69),
 • Lalonde, M (1974). A new perspective on the health of Canadians. A working document. Otawa: Government of Canada. Catàleg
 • Porcel, P (2008). El treball social en l'àmbit de la salut: un valor afegit. Monografies mèdiques col 01,, Catàleg
 • Szasz, Thomas S (1973 ). El Mito de la enfermedad mental . Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Szasz, Thomas S (1981 ). Teología de la medicina . Barcelona: Tusquests. Catàleg
 • Tizón García, Jorge L (1992 ). Atención primaria en salud mental y salud mental en atención primaria . Barcelona: Doyma. Catàleg
 • Tizon, JL; Capella, A. (2000). La reforma en SM a Catalunya: el model català.. Associació Espanyola de Neuropsiquiatria.
 • Una mirada a la salut mental. (2006). Col•legi oficial de DTS i AS de Catalunya : Revista de Treball Social. Catàleg
 • Goffman, Erving. (1970). Estigma :. Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Ruiz, Ricard. (2008). Esquizo :. Barcelona: La Campana. Catàleg
 • Desviat, Manuel. (2016). Cohabitar la diferencia :. Madrid: Grupo 5. Catàleg
 • Lo social en la salud mental (I) : trabajo social en psiquiatría (2015). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza. Catàleg
 • Mondragón, Jasone (1999). Manual de prácticas de trabajo social en el campo de la salud. Madrid [etc: Siglo XXI. Catàleg
 • Subirats, Joan; Vilà, Antoni (2015). ¿Es la salud un tema estrictamente sanitario? Curar, cuidar y condicionantes. Revista de Treball Social, (206), 8-22
 • Cazorla Palomo, Josep; Parra Ramajo, Belén (2017). El cambio en los modelos del trabajo social en salud mental: del modelo rehabili. Alternativas. Cuadernos de trabajo social, (24), 43-54
 • Canet Ponsa, M.Mercè; Rodríguez Ávila, Nuria (2018). La vinculació de la salut amb les entitats socials. Revista de Treball Social, (214), 124-136
 • Brea Iglesias, Juan; Gil Rodríguez, Héctor (2016). Estigma y Salud Mental. Una reflexión desde el trabajo social. Trabajo social hoy, (78), 95-112
 • Muyor Rodriguez, Jesús (2011). La (con)ciencia del trabajo social en la discapacidad: hacia un modelo de interv. Documentos de Trabajo Social, (49), 9-33
 • Puente Baldomar, Pablo; Espina Alonso, María Luisa (2018). Las personas sin hogar, el abuso de drogas y la salud mental: ¿dónde están los d. Cuadernos Psiquiatría Comunitaria, 15(1), 27

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
LES CLASSES : Contemplaran una part d’exposició teòrica desenvolupada pel professor i una part construïda amb la participació de l’alumne mitjançant la posta en pràctica del contingut a un supòsit pràctic i amb exercicis sobre situacions concretes. S’avaluarà l'assistencia a les classes, la participació activa en els debats que es desenvolupin a l’aula i la generació d’idees que suscitin reflexió (observació i registre del professor), així com la realització dels exercicis que s’estableixin (valoració dels exercicis presentats). 5 No
TREBALL EN GRUP: Realització d'un pòster i presentació oral o en format vídeo al conjunt del grup classe. Es realitzarà en petit grup; cada grup haurà de cercar informació al voltant d'una problemàtica de salut, prèviament pactada amb el professor de l'assignatura. S'elaborarà una presentació sobre la problemàtica de salut, la mirada social i el rol del treballador/a social en ella. S’avaluarà la participació de l’alumne en el petit grup: l’actitud cooperativa, l'exposició de les qüestions plantejades i dels processos de reflexió generats, així com la qualitat de les elaboracions finals de cada alumne.
S'avaluarà: la recerca bibliogràfica realitzada, citada i el reflex de la seva elaboració en la presentació, la defensa del rol del treballador/a social sanitari, l'originalitat del plantejament i rigor metodològic, la reflexió personal i l'adequació del pòster amb la presentació oral.
20 No
LECTURA: Els estudiants hauran de llegir i comentar a classe diverses lectures que els indicarà el professor. Els continguts d'aquestes lectures es treballaran a classe i es realitzarà un test avaluatiu del contingut adquirit. A classe es treballaran les lectures i s'indicaran quins són els aspectes fonamentals que cal tenir clars.
S’avaluarà l’assistència i la participació de l’alumne en el debat del grup aula, així com la qualitat de les elaboracions finals de cada alumne.
15 No
PROVA ESCRITA: es farà prova escrita sobre els continguts de l'assignatura. S’avalua la resposta correcta a les qüestions plantejades i la capacitat de mostrar domini dels coneixements adquirits al llarg de l’assignatura 50
SESSIÓ CONVIDAT o activitat alternativa Assistència a la sessió del convidat, amb participació i reflexió posterior
o l'eficiència en l'execució de l'activitat alternativa
10 No

Qualificació

Per calcular la nota final de l’assignatura es tindrà en consideració el conjunt del treball realitzat al llarg de tot el semestre; sempre i quan s'aprovi l'examen.
En el cas d'haver d'anar a la recuperació, només es tindrà en compte l'examen de recuperació (nota final màxima 5)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan no es realitzi algun dels treballs proposats la nota resultant de l’assignatura serà NO Presentat (o 0).

Avaluació única:
Per l'opció d'avaluació única caldrà realitzar l'examen (50%), el treball de pòster en grup (20%), la presentació de l'exercici d'un supòsit pràctic (5%), el test avaluatiu del contingut dels articles proposats pel professor (15%), i assistència a les sessions de convidats i reflexió al respecte o activitat alternativa (10%).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
Però no és suficient que la nota mitjana doni aprovat (5); s’han de realitzar cadascun dels treballs proposats (individual i grupal), així com superar (amb la qualificació mínima de 5) la prova escrita d’avaluació.
Si l'examen escrit està suspès, no farà mitja. Caldrà anar a la recuperació i aprovar l'examen (Nota final màxima en la recuperació 5).

Tutoria

Es realitzaran tutories presencials i/o virtuals a hores concertades via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació/interacció amb l'estudiant serà de forma presencial i/o correu electrònic i/o amb espais virtuals.

Observacions

En cas que s'observin coincidències suficients que comportin la deducció que l'avaluació, el treball o treballs són copiats, es consideraran els treballs implicats com a plagiats i per tant no aprovats.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
- TREBALL EN GRUP: es realitzarà en petit grup; cada grup haurà de cercar informació al voltant d'una problemàtica de salut, prèviament pactada amb el professor de l'assignatura, i fer un pòster i una presentació, on defensarà el rol del treballador social sanitari en relació la problemàtica.
Es penjarà enllaç en una carpeta de documents compartits al moodle, per tal que tots els grups puguin veure el treball dels altres grups.
- RESOLUCIÓ D'UN CAS PRÀCTIC: posta en pràctica en un supòsit pràctic de coneixements ja donats a classe.
- DEBAT SOBRE LECTURES: els estudiants llegeixen i comenten entre ells articles proposats i realitzaran un test avaluatiu dels continguts.
- SESSIÓ CONVIDAT o activitat alternativa.
- PROVA ESCRITA: consta de qüestionari, preguntes obertes i resolució d'un cas pràctic.

Modificació de l'avaluació:
- TREBALL EN GRUP (20%): S'avaluarà la projecció del pòster i la seva presentació oral (5%): la recerca bibliogràfica realitzada, citada i el reflex de la seva elaboració en la presentació, la defensa del rol del treballador/a social sanitari, l'originalitat del plantejament i rigor metodològic, la reflexió personal i l'adequació del pòster amb la presentació oral.
- RESOLUCIÓ D'UN CAS PRÀCTIC en grup: S'avaluarà la posta en pràctica de coneixements sobre determinants socials en salut, enfoc conceptual de treball amb persones amb discapacitat, coneixement de terminologia mèdico-social d'ús en un context sanitari i sociosanitari. La realització de les fases metodològiques pròpies del TS, en una problemàtica de salut: elaboració del Diagnòstic social sanitari, ús d'instruments de mesura complementaris, funcions, pla d'intervenció a diferents nivells, aplicació de programes específics, funcionament de circuïts de coordinació, maneig de la confidencialitat de dades entre ells, coneixement de la xarxa de recursos sanitaris, sociosanitaris i socials a articular en aquestes situacions.
- DEBAT LECTURES (15%): aportació i reflexió corresponent al debat i avaluació del contingut.
- SESSIÓ CONVIDAT o activitat alternativa (10%)
- PROVA ESCRITA (50%)

Tutoria i comunicació:
COMUNICACIÓ en els avisos del moodle i per missatgeria interna del moodle.
Mails per correu electrònic via bidireccional.
TUTORIES individuals i per grups concertades presencials o virtuals.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.