Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Eva Ribot Navarro
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social

Continguts

1. INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL Sectors de població o col·lectius destinataris; Àmbits o àrees dels sistemes de benestar; Dependència institucional (públic, privat).

2. EL TREBALL SOCIAL EN ELS DIFERENTS ÀMBITS: Serveis Socials Bàsics i Serveis Socials Especialitzats. Dependència. Persones grans. Diversitat funcional. Salut, salut mental i addiccions. Pobresa, sense sostre. Infància i adolescència. Educació. Igualtat gènere, violència masclista. Justícia i Penitenciari. Migracions. Nous àmbits: emergències, mediació, LGBTI...

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14,00 30,00 0 44,00
Lectura / comentari de textos 2,00 12,00 0 14,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Resolució d'exercicis 1,00 15,00 0 16,00
Sessió expositiva 5,00 9,00 18,00 32,00
Sessió participativa 0 5,00 0 5,00
Sessió pràctica 15,00 20,00 0 35,00
Tutories de grup 0 0 2,00 2,00
Total 39,00 91,00 20,00 150

Bibliografia

 • Albertin Carbó, Pilar (2018). Diversitat sexual i de gènere a Girona :. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Albom, Mitch (1998). Els dimarts amb Morrie. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania (2010). Diccionari de Serveis Socials. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Catàleg
 • Barbero, J.M. (2002). El trabajo social en España. Zaragoza: Mira Editores. Catàleg
 • Barbero, J.M. i Cortés, F. (2005). Trabajo Comunitario. Organización y desarrollo social. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Barbero, J.M. (2008). El treball social en Acció. Mètode i autogestió en la pràctica professional. Barcelona: Impuls a l’acció social. Catàleg
 • Barbero, J.M. i Feu, M. (2009). El treball social a Catalunya 1932-1978. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Barrio,R.; Carrasco,M.; Ferrer,M.; Jambrina,I.; Roca,M.; Torres,G. (2012). La formació especialitzada dels treballadors socials en l'àmbit d'execució penal. Barcelona: Generalitat de Catalunya.Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
 • Ben Jelloun, T. (2009). La meva mare. Bercelona: Empúries. Catàleg
 • Català Galofré, Carmina (2017). L'Impacte de la violència masclista i processos de recuperació en la infància i l'adolescència, en les mares i en les relacions maternofilials. Barcelona: Ajuntament de Barcelona Direcció de Feminismes i LGTBI. Catàleg
 • Colom Masfret, Dolors (2011). El Trabajo social sanitario :. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Colomer, Rosa (2010). Diccionari de serveis socials. Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament d'Acció Social i Ciutadania. Catàleg
 • Consorci de Serveis Socials de Barcelona (2013). Diversitat funcional, afectivitat i sexualitat :. Barcelona: Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Catàleg
 • Díaz García, Ma. Emilia (2018). Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència. Barcelona: Altamar. Catàleg
 • Domènech, Rosa (2012). Vivències sociopolítiques i treball social :. Barcelona: Impuls a l'acció social. Catàleg
 • Margaux Fragoso (2011). Tigre, Tigre. Empúries. Catàleg
 • Institut Català de les Dones (2008). Dones del nord, dones del sud. Barcelona: Institut Català d eles Dones, a Catàleg
 • Fernández, Carme (2011). Els Serveis socials a Catalunya :. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Catàleg
 • Fundació Viure i Conviure (2007). Prevenir i actuar contra els maltractaments a les persones grans. Barcelona: Fundació Viure i Conviure. Catàleg
 • Fusulier, Bernard (2011). Cuestiones de género en trabajo social. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Ginesta,M.; Civit, M.; Rivera, J.M.; Rodríguez, A. (2017). Els Serveis Socials Bàsics a la Província de Barcelona.. Barcelona: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
 • Idareta Goldaracena, Francisco (2018). Trabajo social psiquiátrico : (1a edición). València: Nau llibres. Catàleg
 • Macarulla, Isabel (2016). Drets socials en l'àmbit de la discapacitat. Revista de Treball Social, (207), 112-118 Catàleg
 • Montserrat Boada, Carme (2017). Les Intervencions psicosocioeducatives en famílies amb infants en risc en el marc dels serveis socials bàsics /. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Pelegri, X. (2004). Cultura i política en els serveis socials. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Pereda, Carlos (2012). Discapacitats i inclusió social. Barcelona: Obra Social "la Caixa". Catàleg
 • Pelegri, X. (2008). Breu perspectiva històrica dels serveis socials a Catalunya. Eines per a l'Esquerra Nacional, (6), Catàleg
 • Porcel i Omar, Pilar (2008). El Treball social en l'àmbit de la salut. [Barcelona]: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, a http://www.acmcb.es/html/843/mo_me13.pdf Catàleg
 • Revista de Treball Social, 204 i 205. Al costat dels infants i els adolescents (20152015). Barcelona: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Catàleg
 • Rodríguez Rodríguez, Pilar (2013). La atención integral y centrada en la persona. Fundación Pilares.
 • Rovira, Bru (2016). Solo pido un poco de belleza. Barcelona: Ediciones B. Catàleg
 • Rubiol, G. i Vilà, A. (2003). Marc històric dels serveis socials a Catalunya. Barcelona: Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona.. Catàleg
 • Ruíz Garzón, Ricard (2008). Esquizo. Barcelona: La Campana. Catàleg
 • Sans, C. (2000). Terminologia de serveis socials i treball social. Barcelona: Serveis de Llengua catalana. Barcelona, Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Sitjà, M. (1988). Terminología de los Asistentes Sociales. Barcelona: Col•legi Oficial de Diplomats en Treball Social y Assistents Socials de Cataluny. Catàleg
 • Sorribas Pareja, Montse (2018). Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència. Barcelona: Altamar. Catàleg
 • Tabueña,M.; Muñoz, J. (2012). Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans. Barcelona: Diputació de Barcelona.
 • Tresserras, Ma. Àngels (2008). Un Cuidador, dues vides :. Barcelona: Obra Social Fundació "la Caixa". Catàleg
 • Vilà, A. (2005). Els serveis socials. Una visió històrica. Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • Yanguas,J.; Cilveti,A.; Hernández,S.; Roig,S.; Segura,C. (2018). El reto de la soledad en la vejez. Zerbitzuan, (66), 61-75
 • Zamanillo, Teresa (2011). Ética, teoría y técnica :. Madrid: Talasa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Avaluació individual continuada Respondre el que es demana
Capacitat d'anàlisi
Aplicació de conceptes teòrics
Capacitat crítica
Claredat expositiva i presentació acurada
15
Treball grupal de recerca sobre un dels àmbits del treball social. Interès dels continguts
Argumentació de les idees
Exposició i presentació acurada
20 No
Lectura curriculum lector: treball escrit d’anàlisi i reflexió, que relacioni les lectures amb els continguts de l'assignatura. Capacitat d'anàlisi
Aplicació de conceptes teòrics
Capacitat crítica
Claredat expositiva i presentació acurada
20
Activitats i exercicis a classe i en fòrums del moodle Participació opcional en els exercicis proposats. Es tindrà en compte per millorar la nota de l'assignatura. 5 No
Exàmen final de l'assignatura Respondre el que es demana
Capacitat d'anàlisi
Aplicació de conceptes teòrics
40 No

Qualificació

Per la qualificació es tindran en compte els criteris següents:

1. Adequació dels continguts a l’encàrrec (respondre el que es demana)
2. Qualitat dels continguts: pertinència, adequació i correcció
3. Capacitat de relacionar teoria i pràctica
4. Reflexió crítica i argumentació i justificació de les opinions defensades
5. Aportacions realitzades a partir d’altres lectures
6. Referència de les fonts d’informació i citació de les fonts emprades per obtenir la informació i per reforçar el discurs
7. Utilització correcta i precisa dels conceptes i de la terminologia pròpia dels continguts treballats
8. Claredat, correcció i coherència en la forma de plantejar les idees i de construir el discurs escrit
9. Capacitat de síntesi
10. Estructuració adequada i clara del text
11. Fluïdesa de la lectura

Es valorarà negativament:

1. Redacció descurada: ortografia, sintaxi, puntuació incorrectes
2. Sobrepassar l’extensió límit establerta
3. No seguir les normes de presentació


Per superar l'assignatura caldrà haver presentat el treball de grup, el treball escrit sobre el currículum lector i haver-se presentat a l'examen final. La no presentació d’alguna de les proves avaluatives obligatòries implicarà obtenir la qualificació final de “no presentat”, malgrat la mitjana de les proves presentades superi l’aprovat.
Cal obtenir un mínim d'un 4 en cada prova per computar en la nota global. Els exercicis amb puntuació inferior s'hauran de recuperar.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d’alguna de les proves avaluatives obligatòries implicarà obtenir la qualificació final de “no presentat”, malgrat la mitjana de les proves presentades superi l’aprovat.

Avaluació única:
Examen final en què s'avaluarà l'assoliment dels continguts de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura caldrà:

1) haver presentat el treball de grup, els treballs individuals i el del currículum lector. Cal obtenir un mínim d'un 4 en cada prova per computar en la nota global. Els exercicis amb puntuació inferior s'hauran de recuperar.

2) presentar-se a l'examen final de l'assignatura.

3) caldrà assolir una qualificació mínima de 5.0, d'acord amb la ponderació establerta en les diferents proves avaluatives de l'assignatura.
La no presentació d’alguna de les proves avaluatives obligatòries implicarà obtenir la qualificació final de “no presentat”, malgrat que la mitjana de les proves presentades superi l’aprovat.

Tutoria

Per concertar tutoria cal enviar un correu-e a la professora, per concretar el dia, hora i mitjà.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Classes expositives: es grava el tema prèviament a la classe en temps real, que es penja al moodle uns dies abans.
A la classe en directe s'apliquen els continguts a situacions pràctiques i es resolen dubtes.

Modificació de l'avaluació:
L'examen presencial se substituïrà per un exercici a realitzar en unes hores, en què els alumnes hauran d'aplicar els continguts de l'assignatura, que podran consultar en tot moment.

Tutoria i comunicació:
Comunicació amb tot el grup a través del moodle(avisos i notícies): s'avisa de cada nou tema i documents penjats; es donen indicacions i s'aclareixen dubtes sobre els exercicis d'avaluació.

A cada tema tenen un forum per plantejar dubtes.

Correu electrònic per dubtes i consultes individuals. Si la consulta pot ser d'interès per tot el grup, també es respon a través d'avisos i notícies.

Tutories a través de google meet.Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.