Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El procés d'investigació social. Enfocaments i dissenys d'investigació social. Tècniques de recollida d'informació. Tècniques d'anàlisi de dades: estadística aplicada a la investigació social i anàlisi de dades qualitatives. L'informe d'investigació. La investigació com a procés reflexiu des de la pràctica professional. Informació i documentació en processos d'investigació social
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA CARME TIMONEDA GALLART  / CRISTINA VIDAL MIR
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE3 Realitzar estudis prospectius i avaluatius sobre mancances, necessitats i demandes de formació en la societat actual.
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals.
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE12 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar programes d'educació i formació en entorns virtuals.

Continguts

1. BLOC 1. FONAMENTACIÓ DE LA RECERCA: Paradigmes d'investigació. Estructura i apartats de la fonamentació d'una recerca. Normes APA. Característiques básiques de les metodologies quantitatives, qualitatives i de la recerca-acció

2. BLOC 2. Anàlisi de dades amb el programa estadístic SPSS. Mesures de tendència central. Representativitat de la mitjana. Significació i estadística inferencial. Aplicació de les dades a supòsits reals i a situacions pràctiques dins de l'àmbit educatiu.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 27 0 27
Classes pràctiques 10 20 30
Elaboració de treballs 6 45 51
Prova d'avaluació 4 38 42
Total 47 103 150

Bibliografia

 • Ballester, L, Nadal, A. i Amer, J (2017). Métodos y técnicas de investigación educativa (2º). Palma de Mallorca: Edicions UIB.
 • Albert Gómez, M,J, (2007). La investigación educativa. Madrid: McGraw Hill...
 • Arnal, j. (1992). Investigación educativa : fundamentos y metodologías. Barcelona: Labor.
 • Bisquerra, R. (2004). Métodos de investigación educativa: guía pràctica (5º). Barcelona: La Muralla.
 • Buendia, L. (1998). Métodos de investigación en psicopedagogía . Madrid: McGraw-Hil.
 • Campillo,M. i Zaplana, A. (2007). Investigación, educación y desarrollo profesional.. Murcia: DM.
 • Cortada, N., Macbeth, G. i López, A. (2008). Técnicas de investigación científica. Buenos Aires: Lugar Editorial.
 • Latorre, A. (2003). La Investigación-acción : conocer y cambiar la práctica educativa . . Barcelona: Graó.
 • McMillan, J.h. (2005). Investigación educativa : una introducción conceptual (5ª). Madrid: Pearson.
 • Nieto Martín, S. (2014). Principios, métodos y tñecnicas en investigación. Madrid: Dykinson.
 • Tójar Hurtado, J.C. (2006). Investigación cualitativa : comprender . Madrid: La Muralla.
 • Visauta Vinacua, B. (2007). Análisis estadístico con SPSS 14 . Madrid: McGraw-Hill.
 • Yin, R.K . (2011). . Qualitative research from start to finish. New York: Guildford Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball individual sobre fonamentació d'una recerca. Autoavaluació. Redacció acurada i amb el nivell adient. Estructura coherent. Aprofundiment en les aportacions. Cites i referències correctes, actuals i suficients 26
Prova final: bloc 1 i bloc 2. Aplicació dels coneixements adquirits a l'assignatura Respondre adequadament a les preguntes i saber raonar i aplicar els resultats. 74

Qualificació

Per aprovar l'assignatura cal aprovar totes les activitats amb un 5 i tots dos blocs també amb un 5

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No realitzar alguna de els activitats obligatòries i/o no presentar-se a la prova