Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El TFG de Pedagogia és un mòdul de caràcter obligatori, de 18 crèdits ECTS (450 hores de dedicació), a realitzar en el segon semestre del quart i darrer curs del grau i orientat explícitament a l’avaluació dels objectius, les capacitats, les competències transversals i professionals, i les habilitats establertes en el grau. De fet, el TFG hauria de representar la culminació de l’esforç professionalitzador iniciat amb els mòduls de formació bàsica de primer i segon curs, els mòduls obligatoris programats, l’oferta ordenada de matèries optatives (30 crèdits ECTS) i les pràctiques externes (30 crèdits ECTS), realitzades durant el segon semestre del tercer curs. Comporta la realització, per part de l’estudiant, d’una monografia, un estudi, un projecte, una memòria o un treball. Podrà tenir una orientació de recerca (sobre un tema teòric o històric; o centrat en una pràctica, experiència o innovació concreta) o bé una orientació professional (elaboració d’un projecte educatiu, de material o recursos d’ensenyament-aprenentatge; avaluació de projectes, programes, plans de caràcter socioeducatiu; o memòria de l’aplicació duta a terme d’un projecte, d’uns recursos o d’una innovació educativa). El TFG podrà constituir-se com a part del complement europeu al títol.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI BONATERRA CARRERAS  / EDGAR IGLESIAS VIDAL  / SILVIA MAYORAL RODRIGUEZ  / MARIO RAUL MONTERO CAMACHO  / MAURO CARLOS MOSCHETTI  / MARIA GLORIA MUÑOZ MELLA  / OSCAR PRIETO FLORES  / DAVID PUJOL FABRELLAS  / MABEL SALGUERO MERINO  / CARLES SERRA SALAME  / MARIA CARME TIMONEDA GALLART  / JOSEP TORT COMA  / NARCIS TURON PELACH
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CG11 Relacionar les competències adquirides amb els àmbits laborals i els perfils professionals consolidats, i els emergents.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE3 Realitzar estudis prospectius i avaluatius sobre mancances, necessitats i demandes de formació en la societat actual.
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals.
 • CE9 Dissenyar plans de formació permanent i de formació de formadors adequats a les noves situacions i necessitats educatives i formatives.

Continguts

1. Seguint la normativa de la UdG, el Treball de Fi de Grau (TFG) comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un treball en què s’apliquen, s’integren i es desenvolupen els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en el Grau de Pedagogia. El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball.

2. Realització d’una monografia, un estudi, un projecte, una memòria o un treball que podrà tenir una orientació de recerca (sobre un tema teòric o històric; o centrat en una pràctica, experiència o innovació concreta) o bé una orientació professional (elaboració d’un projecte educatiu, de material o recursos d’ensenyament-aprenentatge; avaluació de projectes, programes, plans de caràcter socioeducatiu; o memòria de l’aplicació duta a terme d’un projecte, d’uns recursos o d’una innovació educativa).

3. Presentació i defensa del Treball realitzat davant d'un tribunal avaluador. Cada estudiant disposarà d’un màxim 10 minuts per a l’exposició del seu treball. Un cop acabada l’exposició, els membres del tribunal faran les preguntes o comentaris que creguin convenients i els estudiants podran respondre a les qüestions plantejades. La durada d’aquest torn de comentaris i preguntes serà com a màxim de 30 minuts.

4. L’orientació de l’estudiant per a la realització del Treball i la seva presentació i defensa pública es farà a través de tutories a càrrec d’un professor tutor. El professor tutor serà qui autoritzi o no la presentació del treball per tal que sigui avaluat pel tribunal.

5. El treball es desenvoluparà durant el segon semestre. La seva presentació davant el tribunal es farà a la convocatòria de juny. Només excepcionalment i en casos degudament justificats s'autoritzarà la presentació d'algun treball en la convocatòria de setembre.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 55,00 395,00 0 450,00
Total 55,00 395,00 0 450

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Redacció del treball. Avaluació de qualitats formals del treball presentat. Es tindrà en compte:
  •Capacitat d’expressió escrita (correcció ortogràfica, redacció correcta i entenedora, etc.)
  •Estructura del treball coherent i completa
  •Altres aspectes formals (referències bibliogràfiques, gràfics o altres)

  Avaluació de continguts i la seva defensa davant la comissió. Es tindrà en compte:
  •Capacitat de reunir la informació i documentar-se per fonamentar adequadament el treball i les propostes i valoracions que s’hi fan
  •Capacitat d’aplicació dels coneixements adquirits al llarg de la carrera.
  •Capacitat d’anàlisi, prospecció o avaluació de mancances, necessitats i demandes de formació.
  •Capacitat de diagnòstic de les realitats socials o personals
  •Capacitat de disseny de plans de formació adequats a les diverses situacions socials i necessitats educatives
  •Iniciativa personal, capacitat crítica i creativitat.
  80 No
  Assistència i participació a les tutories Aportacions de l'estudiant al tema o cas treballat. Participació activa en les tutories. L'assistència a les tutories és obligatòria. Malgrat no puntua, és indispensable per ser avaluat. 0 No
  Presentació pública del treball Avaluació de qualitats de l’exposició/defensa pública del treball. Es tindrà en compte:
  •Capacitat de comunicació oral mostrada en la defensa del treball
  •Capacitat d’argumentació i defensa del treball
  •Ús adequat de recursos de suport per a la presentació pública del treball (si és que en fa ús i si aquest ús és necessari)
  20 No

  Qualificació

  Per poder matricular-se al TFG és indispensable haver aprovat el pràcticum.

  El vist-i-plau del tutor o tutora és condició imprescindible per poder dipositar el treball i, posteriorment, fer l'exposició pública en els terminis que estableixi la coordinació d'estudis.

  L'avaluació del TFG inclou la participació a les tutories, la seva elaboració i la presentació defensa del treball davant del tribunal.

  La còpia o el plagi així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquests treballs, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball atès que desvirtua l’autoria de l’exercici, sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se de l’aplicació del règim disciplinari que correspongui.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un estudiant es considerarà "No presentat" si no diposita el treball amb el vist-i-plau del tutor o tutora i/o si no fa la presentació i defensa pública del treball davant del tribunal que l'ha d'avaluar.

  Avaluació única:
  Per les característiques particulars d'aquesta assignatura no es pot realitzar avaluació única.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0