Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials.
 • Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Concepte d'infant

2. Concepte d’escola bressol dins del marc normatiu vigent

3. Relació amb les famílies

4. Treball en equip

5. Propostes d´activitats a 0-3

6. Espais familiars dins l'escola bressol

7. Documentació. Avaluació

8. Estratègies metodològiques. Agrupaments. Organització.

9. Coordinacions pedagògiques entre els diferents serveis educatius (EAP, CDIAP, CREDA, CREDV, etc.)

10. Coneixement de les diferents competències de l´educador/a infantil. Relació entre cicles 0-6

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 6 8
Classes participatives 14 8 22
Prova d'avaluació 4 14 18
Treball en equip 2 25 27
Total 22 53 75

Bibliografia

 • Anna Tardós (2011). L´adult i el joc de l´infant. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Penny Ritscher (2013). Escola Slow. Pedagogia del quotidià. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Eulàlia Bassedas, Teresa Huguet, Isabel Solé (2006). Aprendre i ensenyar a l´educació infantil. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pepa Òdena Savé (2016). L´infant i l´escola bressol. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.
 • Judit Falk (1991). Educar els 3 primers anys. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Elinor Goldschmied (1998). Educar l´infant a l´escola bressol. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Penny Ritscher (2003). El jardí dels secrets. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg
 • Mercè Jubete Bassedas (2005). Espais familiars. Serveis educatius per als infants de 0 a 3 anys i les seves fa. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs individuals. Treballs en grup. Estudi i resolució de casos, lectures,... Realització adequada dels treballs 40
Assistència, participació a classe i compliment de terminis en els lliuraments Intervenir i participar activament 30
Prova individual d'avaluació Prova individual d'avaluació escrita 40

Qualificació

* Per aprovar l'assignatura cal haver superat cadascuna de les parts avaluables en què s'ha dividit.

* Per poder ser avaluat/da cal haver assistit, participat i presentat un mínim d'un 80% de les tasques obligatòries. Aquestes representen un 60% de la nota final. Inclouen dues propostes en grup amb part individual (30% i 30%).

* La prova d'avaluació final (individual) representa un 40% de la nota final.