Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Tot es fa en català. Bibliografia també en castellà.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA SERRA SALVI  / LADA SERVITJA TORMO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea de Ciències Socials amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Ciències Socials.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de texts relacionats amb els continguts del currículum escolar.
 • Dissenyar propostes didàctiques que afavoreixin l’adquisició d’una nova llengua en contextos multilingües.
 • Analitzar diferents formes de col•laboració amb els sectors de la comunitat educativa i el seu entorn social.
 • Identificar eines i actuacions que afavoreixin l’educació democràtica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític.
 • Valorar críticament les institucions públiques i privades en relació a la seva història i als seus efectes quant a la convivència pacífica entre les persones i els pobles.
 • Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn dels objectius, les metodologies i els referents disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, per a elaborar propostes d’actuació compromeses amb la sostenibilitat, la pau, l’equitat social i de gènere.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.

Continguts

1. Didàctica de la història. L'interès formatiu de la història. El pas del temps, les nocions i convencions temporals. Idees clau per a l'ensenyament i aprenentatge de la història. Fonts de la història i el seu ús didàctic. Arxius històrics i possibilitats didàctiques.

2. Didàctica del patrimoni. Concepte i tipus de patrimoni. Museus i espais patrimonialitzats. Didàctica de l'objecte. Recursos didàctics per a l'educació en el patrimoni.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 4 20 24
Classes expositives 15 0 15
Classes pràctiques 11,5 0 11,5
Elaboració de treballs 11 15 26
Sortida de camp 5,5 5,5 11
Total 47 40,5 87,5

Bibliografia

 • Ballesteros, E.; Fernández, C.; Molina, J.A. y Moreno, P. (Coors) (2003). El patrimonio y la didáctica de las ciencias sociales. Cuenca: . Recuperat , a http://www.didactica-ciencias-sociales.org/publicaciones.htm
 • Bardavio, Antoni; González, Paloma (2003). Objetos en el tiempo. Las fuentes materiales en la enseñanza de las ciencias soc. ICE UB / Horsori. Catàleg
 • Calaf, R.; Fontal, O. (Coors) (2004). Comunicación educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos. Gijón: Trea. Catàleg
 • De Alba, N.; Garcia F.; Santisteban A. (2012). Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las ciencias sociales. Sevilla: . Recuperat , a http://www.didactica-ciencias-sociales.org/publicaciones.htm
 • Dean, Jacqui (2008). Ensenyar història a Primària. Manresa: Zenobita. Catàleg
 • Feliu Torruella, Maria; Hernàndez Cardona, F. Xavier (2011). 12 ideas clave . Enseñar y aprender historia. Graó. Catàleg
 • Fontal, O. (2003). La educación patrimonial. Teoria y pràctica en el aula, el museo e internet (Gijón). Trea. Catàleg
 • Medir, R.M., Geli, A.M., Calabuig, S. (2011). Girona, ciudad histórica: evaluación de un programa educativo no formal. Dins Pedro Miralles, Sebastian Molina, Antoni Santisteban (Ed.), La evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales (, p. 175-184). Murcia: Asociación Universitaria de Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales. Catàleg
 • Murphy, Julia (2011). Más de 100 ideas para enseñar historia. Graó. Catàleg
 • Nogué, J. (coor) (2011). Paisatge i educació. Observatori del paisatge. Catàleg
 • Palos, J.; Reverté, P. (coord) (2013). El món educatiu, usuari de l'arxiu per a la recerca. Barcelona: Universitat de Barcelona. Recuperat , a http://hdl.handle.net/2445/54765
 • Prats, J. (coord) (2011). Didáctica de la Geografía y la Historia. Graó. Catàleg
 • Prats, J.8coord) (2011). Geografía e Historia. Complementos de formación disciplinar.. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Prats, J. (coord) (2011). Geografía e Historia. Investigación, innovación y buenas prácticas. Graó. Catàleg
 • Santisteban, Antoni (DL 2011 ). Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en la educación primaria : ciencias sociales para comprender, pensar y actuar . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Tribó, G. (2005). Enseñar a pensar históricamente. Los arxivos y las fuentes documentales . Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Tribó, G. (coord) (2010). Fonts primàries en l'educació digital. Llibre d'actes. ICE Universitat de Barcelona.
 • Vazquez, J.Z. (coord) (2011). Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica. Cuauhtémoc, México: . Recuperat , a ?option=com_content&view=article&id=102:ensenanza-y-aprendizaje-de-la-historia-e
 • Wood, L.; Holden, C. (2007). Ensenyar història als més petits. Manresa: Zenobita. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Conjunt de pràctiques de ciències socials Pertinència dels continguts en relació les ciències socials. Demostració de consultes bibliogràfiques. Correcció gramatical i ortogràfica. 100

Qualificació

El Mòdul serà avaluat a partir d'un conjunt de pràctiques realitzades en grup de treball, una activitat individual i un examen final.

Cada activitat haurà de ser lliurada en la data prevista. Totes les pràctiques més l'activitat individual són d'obligada presentació. El valor de les activitats serà 80% i l'examen final del 20%.

Es considerarà l'activitat suspesa si la nota atorgada és de menys de 4. En aquest cas, es podrà repetir l'activitat -d'acord amb la professora. En cas de repetició, la nota màxima possible és de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà un No Presentat qui no hagi lliurat cap de les activitats obligatòries o menys de la meitat. Si s'ha lliurat la meitat o més de les activitats, però no totes, serà un Suspens.

Observacions

Història i patrimoni són les dues paraules clau d'aquest Mòdul.
Els continguts són dirigits a la didàctica i a la pròpia formació com a ciutadans i universitaris. Per tant, no tot ha de tenir una aplicació didàctica immediata per a l'educació formal.

Assignatures recomanades

 • Ciències socials 1
 • Educació per al desenvolupament
 • Geografia en un món de canvi