Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La seva finalitat d'aquesta assigantura és presentar i analitzar les polítiques socials i la legislació que fonamenten els processos d'intervenció socioeducativa. Els principals continguts són: - Polítiques socials i estat del benestar: Poder, política i societat. L'estat de la democràcia i la política. Estat de Benestar i polítiques públiques. Polítiques socials. - Evolució, transformació i avaluació de les polítiques públiques. - Legislació aplicada a l'àmbit d'actuació de l'educació social: Context jurídic general i context legislatiu específic en intervenció de l'educador social. Els drets i deures dels destinataris de la intervenció i dels usuaris dels serveis. El posicionament de l'educador davant de determinades situacions familiars i la intervenció en menors i persones incapacitades. Normativa bàsica dels principals sistemes de benestar (salut, serveis socials, educació, seguretat social, etc.) i àmbits d'actuació (família i infància, discapacitat, vellesa, dependència, immigració, violència domèstica i de gènere, etc). La intervenció de l'educador en relació amb els delictes i les penes.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EDUARD CARRERA FOSSAS  / MARGARIDA COMA BOSCH  / MARIONA SALVADOR PUJOLRAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. - Analitzar i sintetitzar informació escrita
 • 3. Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa a la llengua de l'entorn professional
 • 6. - Gestionar l'informació
 • 7. - Resoldre problemes i prendre de decisions en els àmbits d'intervenció professional
 • 12. Mantenir compromís ètic en la intervenció socioeducativa
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 21. Intervenir en situacions d'exclusió i discriminació social
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Polítiques socials i Estat del benestar (Eduard Carrera)

          1.1. Poder, política i societat

                    1.1.1. Viure en societat

                    1.1.2. Formes d'organitzció política de la societat: l'estat liberal i l'estat democràtic i social

                    1.1.3. La democràcia i la política, avui

                    1.1.4. El sector públic: què és i per a què serveix?

                    1.1.5. El sistema polític espanyol i català

          1.2. Les polítiques públiques i les polítiques socials

                    1.2.1. Les polítiques públiques

                    1.2.2. La teoria del canvi de les intervencions públiques

                    1.2.3. El procés d'elaboració de les polítiques públiques

                    1.2.4. Les polítiques socials

          1.3. Estat del benestar, règims de benestar i reptes actuals

                    1.3.1. L'Estat del benestar: orígen, desenvolupament i evolució a Catalunya, Espanya i Europa

                    1.3.2. Les principals característiques de l'estat del benestar

                    1.3.3. Els règims de benestar: liberal, conservador, socialdemòcrata i meditarrani

                    1.3.4. Els reptes actuals de l'estat del benestar: vells i nous riscos socials

                    1.3.5. La innovació social i el nou municipalisme com a resposta als reptes de l'estat del benestar

2. UNITAT FORMATIVA 2: Evolució de les polítiques públiques (Mariona Salvador)

          2.1. Evolució, transformació i avaluació de les polítiques públiques

                    2.1.1. Evolució de les polítiques municipals dels ajuntaments democràctics des del 1979 fins el 2017

                    2.1.2. Continuïtat i canvi en les polítiques públiques

                    2.1.3. Limits i possibilitats de les polítiques públiques

                    2.1.4. Avaluació dels efectes de les polítiques i els programes socials de l'administració

3. UNITAT FORMATIVA 3: Legislació social (Margarida Coma)

          3.1. Tema 1: Aspectes bàsics del marc legal de la intervenció socioeducativa

                    3.1.1. Declaració Universal dels Drets Humans. Carta Social Europea

                    3.1.2. La constitució espanyola. Organització de l'estat i l'administració pública. Drets i deures fonamentals

                    3.1.3. El codi civil Espanyol. Codi civil català.

                    3.1.4. Estatut d'autonomia de catalunya. El sindic de greuges de catalunya.

                    3.1.5. Llei municipal i de règim local de catalunya

                    3.1.6. Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local

          3.2. Tema 2: El marc legal de la intervenció socioeducativa

                    3.2.1. Llei de serveis socials. Els drets i deures dels destinataris de la intervenció i dels usuaris dels serveis

                    3.2.2. Llei de prestacions socials de caràcter econòmic

                    3.2.3. Llei de renda garantida de ciutadania

                    3.2.4. Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

                    3.2.5. Llei orgànica reguladora de a responsabilitat penal dels menors

                    3.2.6. Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 0 30 30
Lectura / comentari de textos 0 30 30
Prova d'avaluació 4 0 4
Treball en equip 0 30 30
Total 4 90 94

Bibliografia

 • Adelantado, J. (2007). La política de serveis socials. Dins Associació Catalana de Sociología - Institut d’Estudis catalans (Ed.), Societat Catalana 2007 (, p. 279-295). Barcelona: Associació Catalana de Sociología - Institut d’Estudis catalans. Catàleg
 • Alemán, C. y Fernández García, T (2004). Política Social y Estado de Bienestar. València: Tirant lo Blanc. Catàleg
 • Alonso, J.M. y Gonzalo Gonzalez, B. (2000). La Asistencia Social y los Servicios Sociales en España.. Madrid: BOE. Catàleg
 • Barcero, J.M. (2002). El trabajo social en España. Zaragoza: Mira Editores.. Catàleg
 • Barbero, M. i Feu, M (2009). El treball social a Catalunya 1932-1978. Barcelona: Hacer. Catàleg
 • Caminal, M. (edit) (2004). Manual de Ciencia Política (2 ª). Barcelona: Tecnos. Catàleg
 • Casado , D. y Guillén, E. (2002). Manual de Servicios Sociales (2ª). Madrid: Ed. CCS. Catàleg
 • Casado, D. y Fantova, F. (coord.) (2007). Perfeccionamiento de los servicios sociales en España. Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Casado, M. (coord.) (2009). Sobre la Dignidad y los Principios. Análisis de la Declaración Universal sobre B. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi.. Catàleg
 • Guillén, E. i Vilà, A (2007). Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las persona. Dins (Ed.), Perfeccionamiento de los ser vicios sociales en España (, p. 177-205). Madrid: Fundación Foessa.. Catàleg
 • Guillén, E. i Vilà, A. (2007). Los cambios legislativos recientes en materia de servicios sociales. Dins (Ed.), Perfeccionamiento de los servicios sociales en España (, p. 147-175). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • IMSERSO (2004). Libro Blanco. Atención a las personas en situación de dependencia en España. Madrid: IMSERSO. Catàleg
 • Jaraíz, G. (coord.) (2009). Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión. Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Laparra, M. (2009). El sistema de garantía de ingresos mínimos en España: un “sistema” poco sistemát. Dins (Ed.), Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión s (, p. 173-195). Madrid: Fundación Foessa. Catàleg
 • Martínes de Pisón, J. (1008). Políticas de bienestar. Un estudio sobre los derechos sociales. Madrid: Editorial Tecnos. Catàleg
 • Montagut, T. (2008). Política Social (3ª). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Montagut, T. (2007). Societat Catalana 2007. Barcelona: Associació Catalana de Sociología - Institut d’Estudis Catalans. Catàleg
 • Montserrat, J. (2006). La ley de dependencia: costes y financiación. Documentación Social, (141), 65-83 Catàleg
 • Moreno, L. (edit) (2009). Reformas de las políticas del bienestar en España. Madrid: Siglo XXI de España Editores. Catàleg
 • Navarro, S. (dir.) (2009). Model de serveis socials bàsics Una aposta per repensar i millorar l’Acció Socia. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Acció Social i Ciutadania. Catàleg
 • Navarro, V. (2002). Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Barcelona: Editorial Anagrama, S.A.. Catàleg
 • Pelegri, X. (2004). Cultura i política en els serveis socials. Barcelona: Editorial Hacer. Catàleg
 • Rodríguez Cabrero, G (2004). El Estado del bienestar en España: debates, desarrollo my retos. Madrid: Fundamentos. Catàleg
 • Roldán, E. (2001). ¿Hacia un sistema mixto de bienestar social?. La evolución de los servicios soci. Madrid : Complutense.
 • Roldán, E. y García Giraldez, T. (2006). Políticas de Servicios sociales. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Rubiol, G. i Vilà, A (2003). Marc històric dels serveis socials a Catalunya. Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Sarasa, S. et al. (2001). Estado, sociedad civil y rentas mínimas de inserción. Dins (Ed.), Pobreza y exclusión: la malla de seguridad en España (, p. 221-256). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Catàleg
 • Subirats, J. (2007). Los servicios sociales de atención primaria ante el cambio social. Madrid: MTAS. Catàleg
 • Sotelo, I. (2010). El Estado social. Madrid: Trotta, S.A.. Catàleg
 • Torralba, F. i Vilà, A. (coord.) (1999). Perspectives de l’acció voluntària. Barcelona: Edicions Pleniluni. Catàleg
 • Touraine, A. (2005). Un nuevo paradigna para comprender el mundo de hoy. Barcelona: Paidós Iberica, S.A.. Catàleg
 • Vallès, J. (2009). Manual del educador social. Madrid: Ediciones Pirámide. Catàleg
 • Vilà, A. (2005). Els serveis socials. Una visió històrica. Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • Vilà, A. (2009). La pobreza y la exclusión social en la nueva legislación de servicios sociales. Dins (Ed.), Actuar ante la exclusión. Análisis, políticas y herramientas para la inclusión (, p. 133-171). Madrid: Fundación Foressa. Catàleg
 • Vilà, A. (2010). Tendencias de la nueva legislación de los Servicios Sociales. Madrid: EAPN España. Catàleg
 • Vilà, A. (2011). Serveis Socials. Aspectes històrics, institucionals i legislatius (1ª edició). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Brugué, Joaquim (2012 ). És la política, idiotes! . Girona: Papers amb Accent. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exàmen Final (60% de la nota) Prova d'avaluació final 60
ATD. Lectures / comentaris de textos Lectura i lliurament de document de treball (a concretar) 20
ATD 1. Treball sobre el llibre de Vicenç Navarro Qualificació dels treballs de 0 a 10 punts segons criteris prèviament establerts en les bases de l'activitat 20
ATD 2. Anàlisi i aplicació d’una llei de l'àmbit de serveis socials
20

Qualificació

Per la qualificació es tindran en compte els criteris següents:

1. Generals:
• Argumentació i justificació de les opinions defensades.
• Utilització correcta i precisa de la terminologia pròpia dels continguts treballats.
• Comprensió i integració dels conceptes bàsics relacionats amb els continguts treballats.

2. En la presentació dels informes i altres comunicacions escrites
• Presentació formal del treball
• Correcció i claredat de la presentació
• Correcció ortogràfica i sintàctica

3. En les exposicions orals dels treballs i els debats
• Presentació formal
• Utilització de les TIC
• Claredat de l’exposició

Per aprovar el mòdul tots els estudiants han de:
-La mitjana de les diferents activitats d'avaluació ha de ser de 5 punts sobre 10 com a mínim.
-En el cas de l'examen , s'ha de treure una nota igual o superior a 4 sobre 10 per poder fer mitjana amb la resta de notes. Si la nota és inferior a 4 es va directament a la prova de recuperació.
-La prova de recuperació només permet l'aprovat amb nota de 5 sobre 10.
-Si a l'examen es treu una nota igual o superior a 4, es podrà fer mitja amb la resta d'activitats sempre i quan totes tinguin una nota superior a 5. En el cas que una activitat es consideri no superada (menys de 5 punts ) la resta d'activitats no faran mitjana amb la nota.
-Examen final: Caldrà superar amb una puntuació mínima de 4 sobre 10 els continguts de cadascuna de les Unitats formatives. Si no es supera una de les dues amb una nota igual o superior a 4 no es podrà fer mitja.
-Presentar les activitats de treball dirigit (ATD) i superar-ne l'avaluació continuada dels treballs presentats.
-No es tindran en compte els treballs presentats fora de termini.
-A les proves escrites també es valorarà la qualitat de redacció i la correcció ortogràfica (es pot consultar bibliografia complementària de suport lingüístic).
-La còpia o el plagi de qualsevol activitat avaluable obligatòria, prova de síntesi o avaluació única comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació definitiva de l'assignatura.

IMPORTANT
Es valorarà, l'actitud, les aportacions, la participació i la implicació de l'alumnat durant les sessions del mòdul.


Observacions

Es facilitaran instruccions específiques per a l'elaboració de les ATD , els treballs individuals i els treballs grupals.