Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La seva finalitat és presentar les polítiques de benestar social i la legislació que fonamenten els processos d'intervenció socioeducativa. Comprèn els següents continguts:-Polítiques socials: Aspectes conceptuals. Estat de Benestar i Polítiques Públiques. Polítiques socials sectorials. Polítiques socials específiques per a determinats col•lectius. -Legislació aplicada a l'educació social: El marc legal general de la intervenció de l'educador social. Els drets i deures dels destinataris de la intervenció i dels usuaris dels serveis. El posicionament de l'educador davant de determinades situacions familiars i la intervenció en menors i persones impossibilitades. Normativa bàsica dels principals àmbits d'actuació: discapacitat, vellesa, dependència, immigració, violència domèstica i de gènere. La intervenció de l'educador en relació amb els delictes i les penes. La redacció d'informes i altres documents legals. Aspectes deontològics i ètics en les actuacions de l'educador social.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EDUARD CARRERA FOSSAS  / MARGARIDA COMA BOSCH  / MARIONA SALVADOR PUJOLRAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. - Analitzar i sintetitzar informació escrita
 • 3. Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa a la llengua de l'entorn professional
 • 6. - Gestionar l'informació
 • 7. - Resoldre problemes i prendre de decisions en els àmbits d'intervenció professional
 • 12. Mantenir compromís ètic en la intervenció socioeducativa
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 21. Intervenir en situacions d'exclusió i discriminació social
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Polítiques socials i estat del benestar (Eduard Carrera)

          1.1. Poder, política i societat

                    1.1.1. Viure en societat

                    1.1.2. Formes d'organització política de la societat: l'estat liberal i l'estat democràtic i social

                    1.1.3. La democràcia i la política, avui

                    1.1.4. El sector públic: què és i per a què serveix?

                    1.1.5. El sistema polític espanyol i català

          1.2. Les polítiques públiques i les polítiques socials

                    1.2.1. Les polítiques públiques

                    1.2.2. La teoria del canvi de les intervencions públiques

                    1.2.3. El procés d'elaboració de les polítiques públiques

                    1.2.4. Les polítiques socials

          1.3. Estat del benestar, règims de benestar i reptes actuals

                    1.3.1. L'Estat del benestar: origen, desenvolupament i evolució a Catalunya, Espanya i Europa

                    1.3.2. Les principals característiques de l'estat del benestar

                    1.3.3. Els règims de benestar: liberal, conservador, socialdemòcrata i mediterrani

                    1.3.4. Els reptes actuals de l'estat del benestar: vells i nous riscos socials

                    1.3.5. La innovació social i el nou municipalisme com a resposta als reptes de l'estat del benestar

2. UNITAT FORMATIVA 2: Evolució de les polítiques públiques (Mariona Salvador)

          2.1. Evolució de les polítiques municipals dels ajuntaments democràtics des del 1979 fins al 2017

          2.2. Continuïtat i canvi en les polítiques públiques

          2.3. Límits i possibilitats de les polítiques socials en l'administració pública

          2.4. Avaluació dels efectes de les polítiques i els programes socials a l'administració

3. UNITAT FORMATIVA 3. Legislació social (Margarida Coma)

          3.1. Aspectes bàsics del marc legal de la intervenció socioeducativa (part general)

                    3.1.1. Declaració Universal dels Drets Humans. Carta Social Europea.

                    3.1.2. La Constitució Espanyola. Organització de l'Estat i l'Administració Pública. Drets i deures fonamentals.

                    3.1.3. El Codi Civil Espanyol. Codi Civil Català

                    3.1.4. Estatut d'Autonomia de Catalunya. El Síndic de Greuges de Catalunya.

                    3.1.5. Llei municipal i de règim local de Catalunya

                    3.1.6. Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

          3.2. El marc legal de la intervenció socioeducativa (part específica)

                    3.2.1. Llei de serveis socials. Els drets i deures dels destinataris de la intervenció i dels usuaris dels serveis

                    3.2.2. Llei de prestacions socials de caràcter econòmic.

                    3.2.3. Llei de la renda mínima d'inserció. ILP Renda Garantida de Ciutadania.

                    3.2.4. Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

                    3.2.5. Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

                    3.2.6. Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

                    3.2.7. Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 11 27 38
Prova d'avaluació 0 4 4
Total 11 31 42

Bibliografia

 • ADELANTADO, J. (2000). Cambios en el estado de bienestar. Políticas sociales y desigualdades en España.. Barcelona: Icària.
 • ALEMÁN, C. I GARCÉS, J. (coord.) (1997). Política social.. Madrid: McGraw-Hill.
 • ALEMÁN, C. i GARCÉS, J. (coord.) (1996). Administración social: Servicios del benestar social.. Siglo Veintiuno de España Editores, S.A..
 • ALEMÁN, C. (2005). Servicios sociales sectoriales. Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg.
 • BARBERO, J. M i CORTÈS, F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza.
 • BLANCO, I.; GOMÀ, R. I NEL·LO, O. (2016). El municipalisme del bé comú. Icària.
 • BRUGUÉ, Q. (2012). És la política, idiotes! . Girona: Papers amb accent.
 • CASADO, D. i FANTOVA, F. (2007). Perfeccionamiento de los servicios sociales en Epaña. Madrid: Cáritas Española Editores, Fundación Foessa.
 • COLAU, A. i ALEMANY, A. (2012). Vides Hipotecades. Barcelona: Angle Editorial.
 • DEL PINO, E. y RUBIO, M.J (editoras). (2013). Los Estados de Bienestar en la Encrucijada. Madrid: Tecnos.
 • ESPING-ANDERSEN, G. I PALIER, B. (2010). Los tres grandes retos del estado del bienestar. Barcelona: Ariel.
 • FERNÁNDEZ GARCÍA, T., ARES PARRA, A. (coords.) (2002). Servicios sociales : dirección, gestión y planificación.. Madrid: Alianza.
 • GALLEGO, R.; GOMÀ, R.; SUBIRATS, J (2003). Las dinámicas de cambio en las políticas sociales.. Madrid: Tecnos.
 • MONTAGUT, T (2004). Política Social. Una introducción. . Barcelona: Ariel.
 • NAVARRO, V. (2003). Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Barcelona: Anagrama.
 • PELEGRÍ, X. (2004). Cultura i política en els serveis socials. Barcelona: Hacer.
 • RODRÍGUEZ CABRERO, G (1999). La protección social de la dependencia. Madrid: IMSERSO.
 • RUBIOL, G i VILÀ, A, (2003). Marc històric dels serveis socials locals a Catalunya. Diputació de Barcelona.
 • SOTELO, I. (2010). El estado social. Antecedentes, origen, desarrollo y declivi. Madrid: Editorial Trotta.
 • SUBIRATS, J. (2011). Otra sociedad, ¿otra política? . Barcelona: Icaria Editorial.
 • SUBIRATS, J. y GARCÍA- BERNARDOS, A. (2015). Innovación social y políticas urbanas en España. Barcelona: Icaria.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura del llibre "Bienestar insuficiente, democracia incompleta", de Vicenç Navarro. Argumentació i justificació de les opinions defensades.
Utilització correcte i precisa de la terminologia pròpia dels continguts treballats
Comprensió i integració dels conceptes bàsics relacionats amb els continguts treballats
Fonts de consulta utilitzats
Presentació formal del treball
Correcció i claredat de la presentació
Correcció ortogràfica i sintàctica.
20
Anàlisi i aplicació d'una llei de l'àmbit de serveis socials Argumentació i justificació de les opinions defensades.
Utilització correcte i precisa de la terminologia pròpia dels continguts treballats
Comprensió i integració dels conceptes bàsics relacionats amb els continguts treballats
Fonts de consulta utilitzats
Presentació formal del treball
Correcció i claredat de la presentació
Correcció ortogràfica i sintàctica.
20
Exàmen Argumentació i justificació de les opinions defensades.
Utilització correcte i precisa de la terminologia pròpia dels continguts treballats
Comprensió i integració dels conceptes bàsics relacionats amb els continguts treballats
Fonts de consulta utilitzats
Presentació formal del treball
Correcció i claredat de la presentació
Correcció ortogràfica i sintàctica.
60

Qualificació

Per aprovar el mòdul tots els estudiants han de:
Superar les ATD, així com l'examen final. Per a superar les activitats i l'examen caldrà aprovar amb 5 punts sobre 10.
Si la nota obtinguda a l'examen final és inferior a 4 es va directament a la prova de recuperació.
La prova de recuperació només permet l'aprovat amb nota de 5 sobre 10.
No es tindran en compte els treballs presentats fora de termini.
És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística dels treballs. Es penalitzaran amb -0.15 els errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals) fins a un màxim de 1'5 (es considera falta una vegada quan la mateixa falta es repeteix en un escrit). Si es supera aquest nombre de faltes, el treball es considerarà suspès.

RECORDEU:
A la guia de l'estudiant de cada curs s'hi adjunta:
o Els criteris de citació bibliogràfica. Utilitzarem com a referència la normativa APA vigent en la pàgina web de la Biblioteca de la UdG
o La normativa general de presentació de treballs escrits. La normativa inclou explicacions de com introduir diferents tipologies de cites bibliogràfiques al cos del text.

La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.

IMPORTANT
Es valorarà, l'actitud, les aportacions, la participació i la implicació de l'alumnat durant les sessions del mòdul.

Observacions

Es valorarà, l'actitud, les aportacions, la participació i la implicació de l'alumnat durant les sessions del mòdul.