Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
L’assignatura realitza una aproximació als aspectes teòrics, metodològics i tècnics de la participació ciutadana en projectes de desenvolupament social local i analitza les pràctiques actuals i el rol dels treballadors/es socials en elles.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Conceptualitzacio de la participació ciutadana

          1.1. La participació ciutadana en el context polític i social actual

          1.2. Participació ciutadana: el què, el per què i el com

          1.3. Reflexions i reptes actuals de la participació en l'àmbit local

2. Bases metodològiques: el disseny de programes de participació

          2.1. Bases i criteris de les metodologies participatives

          2.2. Eines per al foment de la participació

          2.3. Disseny de programes i processos

          2.4. Mètodes i tècniques participatives

          2.5. L'avaluació de la participació ciutadana

3. La participació ciutadana en pràctica

          3.1. Mecanismes i processos de participació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 19,5 0 19,5
Elaboració de treballs 3 52,5 55,5
Total 22,5 52,5 75

Bibliografia

 • Blanco, Ismael; Gomà, Ricard (2002). Gobiernos locales y redes participativas. . Ariel Social. Catàleg
 • Jorba, L., Martí, J. i Parés, M. (2007). La qualitat en la participació: orientacions per a l’avaluació participada. Fundació Jaume Bofill.
 • Martí, J., Pascual, J., Rebollo. O. (coords.) (2005). Participación y desarrollo comunitario en medio urbano: experiencias y reflexion. Madrid: Iepala. Catàleg
 • Martí, J., Rebollo, O. (2007). Eines per a la participació ciutadana: Bases, mètodes i tècniques. . Recuperat , a http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Diputacio&ID=44
 • Font, J., Blanco, I. (2003). Experiències de participació ciutadana: Polis, la ciutat participativa: Particip. Recuperat , a http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Diputacio&ID=39
 • Rebollo, O. (2001). La participación ciudadana no se improvisa: bases político-metodológicas para la. Barcelona: UAB.
 • Rodríguez Villasante, T. (1998). Cuatro redes para mejor vivir. Volums I i II. Buenos Aires: Lumen. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes: es desenvoluparan compaginant les exposicions del professor/a amb el treball i debat en grups reduïts d'estudiants al voltant d'activitats proposades (documentals, textos, exposicions) Es valorarà la participació activa i continuada i la realització de les activitats pràctiques que es vagin proposant en les diferents classes 0
Taller I (lectura): treball individual autònom al voltant d'una lectura proposada, contrast i debat a l'aula S'avaluarà la capacitat de síntesi, reflexió i argumentació al voltant de les lectures indicades, tot mostrant la connexió amb els continguts donats a l'assignatura 20
Taller II: anàlisi d'experiències pràctiques: visita, exploració i anàlisi d'experiències reals de participació ciutadana, Dins d'aquest taller, caldrà realitzar un treball reflexiu en grup S'avaluarà l'elaboració d'un treball reflexiu-analític en relació a una de les experiències presentades, a escollir pels estudiants 20
Treball final: Revisió i/o millora d'un projecte de participació ciutadana existent, aplicant els diferents elements tractats al llarg de l'assignatura. Aquesta activitat es realitzarà en grup i s'anirà elaborant al llarg del curs. S'avaluarà la idoneïtat i la coherència de les propostes que es realitzin, la capacitat d'aplicació pràctica dels aspectes teòrics i metodològics treballats a l'assignatura, la riquesa de les fonts consultades i els aspectes formals del treball 60

Qualificació

El volum de treball es correspon amb els 3 crèdits de l'assignatura optativa. per al càlcul de la nota final es prendran en consideració el conjunt dels treballs realitzats al llarg del semestre. per a superar l'assignatura caldrà participar activament a l'aula i superar les tres proves pràctiques

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No realitzar alguna de les tres proves pràctiques.